Individuální (mimořádné) dotace na účel určený žadatelem v žádosti

 1.      Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty:

 Dotaci lze poskytnout např. na významnou jednorázovou reprezentaci města v ČR a zahraničí v oblasti kultury a sportu, jednorázovou podporu sdružení zdravotně postižených, badatelskou a projektovou činnost v oblasti historie a kulturních památek města, nadregionální soutěže, lyžařský výcvik klatovských základních škol, pravidelnou údržbu sportovních zařízení na území města.

 

2.      Celkový objem peněžních prostředků vyčleněných na mimořádné dotace:

 Objem peněžních prostředků je dán rozpočtem města Klatovy v jednotlivých letech.

 

3.      Lhůta pro podání žádosti:

 Písemné žádosti lze podávat na Městském úřadě Klatovy průběžně během celého roku.

 

4.      Lhůta pro rozhodnutí o žádosti:

 O žádostech bude rozhodnuto na doporučení komise v radě města (do 50 000 Kč) případně v zastupitelstvu města (nad 50 000 Kč) na nejbližších zasedáních těchto orgánů od doručení žádosti.

 

5.      Veřejnoprávní smlouva a finanční vypořádání dotace

 S úspěšnými žadateli uzavře město Klatovy veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace, v ní bude rovněž stanoven termín, ve kterém je žadatel povinen předložit finanční vypořádání dotace. Účetní doklady budou označeny odkazem, že byly hrazeny z městské dotace.


PDF žádost 

On-line žádost o poskytnutí dotace – Mimořádné dotace – práv. osoby

On-line žádost o poskytnutí dotace – Mimořádné dotace – fyzické osoby

 Vzor finančního vypořádání

Zásady pro poskytování dotací v oblasti kultury a sportu