Informace o prováděných pracích na komunikacích a souvisejících objízdných trasách v červenci 2021

Karafiátová v úseku Mánesova-Fráni Šrámka.
Rekonstrukce vodovodu, povrchů MK, výměna kabelů a sloupů VO, pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
Vodovod: 12.04. 15.05.2021, - dokončen
MK+VO+T-Mobile: 10.05. – 04.07.2021.
Stavba bude provedena za úplné uzavírky po částech. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Domažlická ulice plynovod, úsek Podhůrecká - Nerudova.
Oprava plynovodního řadu v pravém chodníku od ul. Podhůrecká po ul. Nerudova
Termín provedení: 14.06. – 27.06.2021
Oprava plynovodního řadu v křižovatce ulic Domažlická Podhůrecká
Termín provedení: 14.06. – 23.07.2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky Podhůrecké ulice v prostoru křižovatky s Domažlickou ulicí. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava MK „za svítidly EZR“ v obci Štěpánovice.

Oprava povrchu komunikace včetně odvodnění a výměny veřejného osvětlení.
Termín provedení: 03.05. - 18.06.2021
Stavba z důvodu nutnosti zřízení přípojek NN a plynovodu k sousedním pozemkům bude realizovaná společně se stavbou „I/27 Štěpánovice – průtah“, která má být zahájena v polovině července 2021.

Oprava havarijního stavu opěrné zdi v ul. Křižíkova-Kličkova (u Českého červeného kříže).
Termín provedení: 03.06. – 02.08.2021

Oprava komunikace, parkoviště a vodovodu v části ul. Kličkova (úsek Křižíkova – Spojovací).
Oprava povrchu komunikace chodníku a parkoviště. Součástí bude oprava vodovodního řadu.
Termín provedení: vodovod + MK: 14.06. – 13.08.2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky opravovaného úseku komunikace. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava MK v obci Chaloupky od mostu směrem na Ostřetice.
Oprava MK v obci Habartice směrem k vodárně.
Oprava MK v obci Točník od křižovatky na Otín směrem k lesu.
Opravy povrchů komunikací s povrchem z penetračního postřiku.
Termín provedení: týden v době od 01.07. – 31.07.2021
Stavby budou prováděny za úplné uzavírky. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava povrchu chodníků + výměna veřejného osvětlení v ul. Procházkova (úsek od ul. Gorkého po Spojovací).
Oprava povrchu chodníků. Součástí bude i výměna veřejného osvětlení.
Termín provedení: 12.07. – 31.08.2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky chodníků. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava povrchu vnitrobloku + oprava kanalizace a vodovodu za hotelem Beránek.
Termín provedení:
- oprava kanalizace 21.06. – 02.07.2021
- oprava vodovodu a povrchu 12.07. – 30.7.2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Příjezd pro zásobování bude řešen po dohodě s provádějící firmou.

Oprava povrchu chodníku v obytné zóně Sportovní ulice (podél č.p.645-416).
Oprava chodníků podél domů ze zámkové dlažby.
Termín provedení: 12.07. – 30.07.2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen.

Oprava MK Karafiátová + plynovod, vodovod, kanalizace, (úsek od ul. Mánesova po Zahradní).
Rekonstrukce plynovodu, vodovodu, kanalizace povrchů MK, pokládka kabelu T-Mobile.
Termíny provedení:
Vodovod, kanalizace: 12.07. – 21.08.2021
Plynovod: 23.08. – 03.09.2021
MK+T-Mobile: 06.09. – 18.09.2021

Regenerace panelového sídliště Pod Hůrkou – etapa 3. (ulice Hlávkova a Nádražní v úseku od Hlávkovy po Podhůreckou včetně křižovatky Hlávkova-Nádražní) .
Rekonstrukce komunikací a chodníků, včetně odvodnění komunikace, zastávek veřejné dopravy. Podél Nádražní ulice rekonstrukce společné stezky pro pěší a cyklisty, rekonstrukce a navýšení kapacity parkovacích stání. Součástí stavby bude rekonstrukce veřejného osvětlení, přepojení a zrušení vodovodního řadu v Nádražní ulici a sadové úpravy.
Termín provedení: 15.07. – 30.10.2021
Stavba bude provedena za úplné uzavírky. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Křižovatka Nádražní-Hlávkova příjezd k vlakovému nádraží bude uzavřena v průběhu stavby na dobu nezbytně nutnou.

I/27 průtah – Štěpánovice.
Společná akce města s ŘSD ČR – bude provedena úprava šířkového uspořádání komunikace s rekonstrukcí chodníků (v části s úpravou na smíšenou stezku pro chodce a cyklisty), veřejného osvětlení, prostoru zastávky linkové dopravy, zřízení vjezdových bran do obce. Součásti stavby bude úprava odvodnění komunikace, lokální oprava vodovodního řadu s následným odfrézováním živičných vrstev v komunikaci a opětovnou pokládkou asfaltových vrstev.
Předpoklad zahájení stavby: polovina července 2021 (přesný termín bude znám až po dokončení výběrového řízení na zhotovitele stavby).
Stavba bude provedena za úplné uzavírku jednoho jízdního pruhu po úsecích (jednosměrný provoz) s objízdnou trasou ve směru na Plzeň přes obec Točník a od Plzně přes obec Štěpánovice. Přístup pro pěší k sousedním nemovitostem bude zabezpečen. Podrobnější informace o organizaci dopravy po dobu stavby a dopravní obslužnosti budou dodatečně zveřejněni na stránkách města Klatovy.


Dále ve městě probíhá blokové čištění ulic a čištění uličních vpustí.

Další akce se zahájením od měsíce srpna 2021:

Oprava MK v obci Křištín k č.p. 9
Oprava povrch komunikace s povrchem z penetračního postřiku.
Termín provedení: 01.08. – 15.08.2021

Ulice Mánesova v úseku od Domažlické po Zahradní
Oprava povrchu komunikace, chodníků, vodovodního řadu, uložení sítě T-Mobile. Součástí stavby bude výměna i veřejného osvětlení.
Termíny provedení:
Vodovod: 23.08. – 18.09.2021
MK+VO+T-Mobile: 01.09. – 09.10.2021Bližší informace o prováděných akcích vám sdělí:
• Mgr. Václav Prais, 376 347 234, vprais@mukt.cz
• Bc. Luboš Broukal, 376 347 230, lbroukal@mukt.cz
• Tomáš Popelík, 376 347 235, tpopelik@mukt.cz

Vážení občané, děkujeme za pochopení, se kterým přijímáte tato nutná dopravní omezení.


Mgr. Václav Prais
Hospodářský odbor MěÚ Klatovy