OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST - BOŽENA NOVÁKOVÁ, KORUNNÍ 1440/60, 120 00 PRAHA VINOHRADY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST - BOŽENA NOVÁKOVÁ, KORUNNÍ 1440/60, 120 00 PRAHA VINOHRADY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Božena Nováková, Korunní 1440/60, 120 00 Praha Vinohrady

 

Městský úřad Klatovy                                  Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/3405/19/Ma

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/4004/19/Ma

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Ing. Marytová

 

Tel.:

376 347 354

 

E-mail:

jmarytova@mukt.cz

 

Datum:

29.5.2019

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako vyvlastňovací úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. a) a § 16 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že písemnost usnesení ze dne 17.5.2019 č.j. OVÚP/3484/19/Ma může adresát, Božena Nováková, bytem Korunní 1440/60, 120 00 Praha – Vinohrady jako vlastník pozemku parc. č. 4242/643 (trvalý travní porost) o výměře 1625 m2 v katastrálním území Klatovy, převzít každý pracovní den, tj. od pondělí do pátku, v době:

Pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin

Úterý                    od 8,00 do 16,00 hodin

Čtvrtek                 od 8,00 do 15,30 hodin

Pátek                    od 8,00 do 14,30 hodin      

na Městském úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Balbínova ulice č. 59/I, Klatovy, č.dv. 1.07.

Písemnost se doručuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, neboť se jedná o osobu, která není známa.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Klatovy.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ