OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNKA K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - CYKLOSTEZKA - ČÍHAŇ - VLČNOV - OPRAVA TERMÍNU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNKA K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - CYKLOSTEZKA - ČÍHAŇ - VLČNOV - OPRAVA TERMÍNU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení zahájení řízení a pozvánka k veřejnému ústnímu jednání - Cyklostezka - Číhaň - Vlčnov - Oprava termínu ústního jednání

 

Městský úřad Klatovy                                                                 Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/2763/19/Ka

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/4165/19/Ka

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

I.Kamenová

 

Tel.:

376 347 323

 

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

 

Datum:

04.06.2019

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

OPRAVA TERMÍNU ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ

 

Obec Zavlekov, IČO 00256315, Zavlekov 56, 341 42  Kolinec

(dále jen "žadatel") podal dne 05.04.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

CYKLOSTEZKA - ČÍHAŇ - VLČNOV

na pozemcích parc. č. 687/32, 693/4, 693/21, 1164/1, 1192/1, 1192/4, 1193/1, 1193/2, 1254/4 v katastrálním území Číhaň, parc. č. 151, 160/2, 162, 182/1, 808/1, 815 v katastrálním území Vlčnov u Zavlekova.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

 • umístění stavby cyklostezky, která bude propojovat obce Číhaň a Vlčnov;  celková délka 2,42 km. Začátek úpravy je v obci Vlčnov na pozemku 808/1 a navazuje na silnici III/02211; konec úpravy na v obci Číhaň na pozemku p.č. 1192/1, kde navazuje na místní komunikaci, která následně navazuje na silnici III/18713. Cyklostezka je navržena v šířkách 3,00 – 2,50 m s krytem z asfaltového betonu.

   

  Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 2 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání na den

  4. července 2019 (čtvrtek) v 9.00 hodin

  se schůzkou pozvaných do zasedací místnost MěÚ Klatovy, OVÚP  (Balbínova 59, č. dv. 1.01)

  Konání veřejného ústního jednání se oznamuje veřejnosti veřejnou vyhláškou, která musí být vyvěšena nejméně 30 dnů předem. Po tuto dobu musí stavební úřad umožnit každému nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

  Informace o záměru, včetně grafického znázornění, bude umístěna žadatelem na začátek a na konec trasy plánované cyklostezky.

   Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

  st. p. 1, parc. č. 659/5, 659/26, 661, 662, 687/2, 687/23, 687/24, 687/27, 687/28, 687/29, 687/30, 687/31, 688/1, 688/27, 688/28, 689/1, 690/1, 690/2, 690/3, 691/5, 693/1, 693/2, 693/6, 693/14, 693/15, 693/16, 693/17, 693/18, 693/19, 693/20, 694, 699, 700, 701/1, 710, 713/1, 713/2, 713/4, 713/5, 713/6, 716, 772/7, 772/19, 772/20, 772/21, 772/22, 772/25, 781, 783, 786/2, 848/3, 848/17, 848/23, 848/27, 848/38, 849, 1192/2, 1254/37, 1254/43 v katastrálním území Číhaň, st. p. 22, parc. č. 1/1, 44, 45, 47, 48/1, 48/2, 48/3, 55, 59/50, 63, 70, 71, 78, 160/1, 163, 164, 179, 180, 182/4 v katastrálním území Vlčnov u Zavlekova

   Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

  Číhaň č.p. 32,  Zavlekov, Vlčnov č.e. 1

  Poučení:

  Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

  Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

  Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Součástí informace je i grafické znázornění záměru.

  Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

  Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

  Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

  Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

  Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

  Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

   

   

   

   

  Ing. Pavel Boublík v.r.

  vedoucí odboru výstavby a územního plánování

   

   Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.

   

  Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

   

   

  Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

   

   

  Obdrží:    účastníci (dodejky)
  Obec Zavlekov, IDDS: qhebieq
  Obec Číhaň, IDDS: gtnb337

  ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
  Farma Číhaň s.r.o., IDDS: 2kc5uf9
  Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
  Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

   
  Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: (doručení veřejnou vyhláškou)

  st. p. 1, parc. č. 659/5, 659/26, 661, 662, 687/2, 687/23, 687/24, 687/27, 687/28, 687/29, 687/30, 687/31, 688/1, 688/27, 688/28, 689/1, 690/1, 690/2, 690/3, 691/5, 693/1, 693/2, 693/6, 693/14, 693/15, 693/16, 693/17, 693/18, 693/19, 693/20, 694, 699, 700, 701/1, 710, 713/1, 713/2, 713/4, 713/5, 713/6, 716, 772/7, 772/19, 772/20, 772/21, 772/22, 772/25, 781, 783, 786/2, 848/3, 848/17, 848/23, 848/27, 848/38, 849, 1192/2, 1254/37, 1254/43 v katastrálním území Číhaň,

  st. p. 22, parc. č. 1/1, 44, 45, 47, 48/1, 48/2, 48/3, 55, 59/50, 63, 70, 71, 78, 160/1, 163, 164, 179, 180, 182/4 v katastrálním území Vlčnov u Zavlekova

  Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: (doručení veřejnou vyhláškou)

  Číhaň č.p. 32,  Zavlekov, Vlčnov č.e. 1

   

   

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k

 

Dále obdrží:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 30 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Obecní úřad Zavlekov, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Zavlekov a v obci Vlčnov po dobu 30 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Obecní úřad Číhaň, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Číhaň po dobu 30 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ