Výběrové řízení – ředitel/jednatel Správy nemovitostí Klatovy s.r.o.

Rada města Klatov v působnosti valné hromady Správy nemovitostí Klatovy, s.r.o.,

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele/jednatele společnosti Správa nemovitostí Klatovy, s.r.o.

 

Podmínky účasti:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

 

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu (ekonomický nebo technický směr výhodou),
 • praxe v řídící funkci minimálně 2 roky,
 • organizační schopnosti, 
 • schopnost koncepční a metodické práce, 
 • dobrá orientace v oblasti ekonomiky a legislativy v oblasti správy nemovitostí,
 • velmi dobré komunikační schopnosti,
 • zkušenosti s řízením pracovního kolektivu,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • uživatelská znalost práce na PC,
 • znalost jednoho světového jazyka výhodou.

 

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

 • jméno, příjmení, titul,
 • místo trvalého pobytu,
 • kontaktní adresa (liší-li se od místa trvalého pobytu),
 • telefonní a e-mailový kontakt,
 • datum a podpis.

 

K přihlášce se připojí tyto doklady:

 • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, 
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (případně kopie dokladů o další kvalifikaci), 
 • motivační dopis (motivace k výkonu funkce ředitele/jednatele s.r.o.),
 • písemný návrh koncepce práce společnosti v rozsahu max. 2 stran A4,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení.

 

Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději 24.6.2019 na adresu:

Město Klatovy

k rukám místostarosty Ing. Martina Kříže

nám. Míru 62

339 01 Klatovy

 

Obálku označte „NEOTVÍRAT - výběrové řízení SNK s.r.o.“

 

Předpokládaný nástup do funkce: dle dohody, po ukončení výběrového řízení.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Klatovy 5.6.2019

 

Mgr. Rudolf Salvetr, v.r.

starosta města

 

 

 

Podklady pro výběrové řízení:

Výsledky hospodaření Správy nemovitostí Klatovy, s.r.o., za r. 20172018.