OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č.4 ÚP NÝRSKO | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č.4  ÚP NÝRSKO

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.4 ÚP Nýrsko

  Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, Balbínova 59

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

 

 

Dle rozdělovníku!

Č.j.: OVÚP/4995/19/Mk

Vyřizuje: T.Martínek

Tel.: 376 347 227

E-mail: tmartinek@mukt.cz

Datum: 3.7.2019

 

 

 

Oznámení

o projednání návrhu zadání změny č.4 ÚP Nýrsko

 

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že byl zpracován návrh zadání změny č.4 územního plánu Nýrsko.

 

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona je návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení tj. od 4.7.2019 na MěÚ Klatovy, odboru výstavby a územního plánování, městském úřadě Nýrsko a na internetových stránkách: http://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan_orp.asp

 

V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky.  

Dotčené orgány a krajský úřad vyzýváme k uplatnění požadavků k návrhu zadání ÚP Nýrsko v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona, ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu zadání úp. Sousední obce ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty. 

K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

 

Písemná stanoviska adresujte na Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování.       

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

  Ing. Pavel Boublík v.r.

                                                                                        vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:                                                   Sejmuto z úřední desky:

 

 

Obdrží    :

 

Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

Nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1    

Ministerstvo obrany- agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Státní energetická inspekce

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

         - odbor regionálního rozvoje

         - odbor dopravy a silničního hospodářství

         - odbor životního prostředí

                        - odbor kultury a památkové péče

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165               

Městský úřad Klatovy

- odbor životního prostředí

- odbor dopravy

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, úz. odbor Klatovy, Aretinova 129

Obvodní báňský úřad , Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

                        Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127

                 

Město Nýrsko

Město Strážov

Město Janovice nad Úhlavou

Městys Dešenice

Obec Běhařov

Obec Pocinovice

Obec Chudenín

              Obec Hamry

 

 

 

Dále obdrží:

  

Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

Povodí Vltavy s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha2

GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno         

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ