VYHLÁŠENÍ 6. KOLA FONDU ROZVOJE BYDLENÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VYHLÁŠENÍ 6. KOLA FONDU ROZVOJE BYDLENÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Vyhlášení 6. kola Fondu rozvoje bydlení

Město Klatovy vyhlašuje
6. kolo

řízení o posuzování žádostí na poskytnutí zápůjčky

z Fondu rozvoje bydlení na území

města Klatov

-----------------------------------------------------

Ve smyslu směrnice města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov schválené zastupitelstvem města dne 12.12.2017 (dále též jen “směrnice“), vypisuje město Klatovy řízení o posuzování žádostí.

1. Vymezení podmínek :

    - Účelové finanční prostředky z Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov lze poskytnout jako pomoc k odstraňování zanedbanosti obytných budov a bytů.

    - O poskytnutí zápůjčky může požádat za zvýhodněných úrokových sazeb každý majitel obytných budov a bytů dle stanovených pravidel a podmínek, uvedených ve směrnici 

       města Klatov z 12.12.2017, která tvoří součást zadávacích podkladů.

    - Zápůjčku lze dále použít na vytvoření nových bytových jednotek formou nástaveb a vestaveb.

2. Podmínky posuzování žádostí :

    - nemovitost, která bude zvelebována, opravována, nebo zde bude vybudována bytová jednotka formou nástavby nebo vestavby, se nachází na území města Klatov, a to

      v městských čtvrtích I. až V. včetně Lub a územního obvodu města Klatov

    - žadatel musí být vlastníkem obytné budovy nebo bytu

    - v případě, že objekt bude ve spoluvlastnictví více majitelů, podepíší žádost o zápůjčku všichni spoluvlastníci

    - přesný popis účelu zápůjčky, při kumulaci titulů půjček je třeba popis provést odděleně u každého titulu zvlášť

   - stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž či v jejímž rámci je požádáno o zápůjčku, případně souhlas společenství nebo spoluvlastníků                                                                   

3. Termín pro podání žádostí :

    Od 03.07.2019 do 30.08.2019

4. Termín projednání žádostí v RM :

    Jednání RM 03.09.2019.

5. Termín schválení žádostí v ZM :

    Nejbližší termín jednání po RM.

6. Termín vyrozumění žadatelů o poskytnutí zápůjčky :

    Následně ihned po rozhodnutí ZM.

7. Obsah žádosti :

    - jméno nebo název žadatele, popřípadě statutárního zástupce

    - adresa bydliště žadatele nebo sídlo právnické osoby

    - rodné číslo, číslo OP, bankovní spojení včetně čísla účtu žadatele, popřípadě

     statutárního zástupce

    - přesné označení předmětné obytné budovy

    - adresa, číslo popisné

    - prohlášení či jiný doklad o vlastnictví domu

    - stavební povolení či jiný příslušný doklad o přípustnosti akce, na níž či v jejímž rámci

       je žádáno o zápůjčku, případně souhlas společenství nebo spoluvlastníků

    - příslušná projektová dokumentace nebo podrobný popis stavby včetně situačního

     snímku

   - předběžná dohoda s dodavatelem akce a orientační cena akce, na níž je zápůjčka žádána

     při svépomoci odhad nákladů, které při realizaci budou doloženy fakturami a účty

   - přesný popis účelu, na který je zápůjčka (nebo zápůjčky) požadována. Při kumulaci titulů

     je třeba popis provést odděleně

   - předpokládaná lhůta dokončení předmětné akce

   - požadovaná částka úvěru podle tabulky v čl. III., bod 4 směrnice a způsob jejího výpočtu

   - návrh záruky za poskytovanou zápůjčku (viz. čl. III., bod 5 směrnice)

   - v případě ručení bonitním ručitelem - údaje o ručiteli

8. Místo pro podání žádosti :

    Městský úřad v Klatovech, náměstí Míru čp. 62/I.,

    hospodářský odbor MěÚ nebo finanční odbor MěÚ Klatovy

    Doba podávání: pondělí a středa   7.30 – 17.00 hod.

                              úterý                     7.30 – 16.00 hod.

                              čtvrtek                  7.30 – 15.30 hod.

                              pátek                     7.30 – 14.30 hod.

    Žádost bude předložena včetně příslušných dokladů v zalepené obálce s označením

    "Fond rozvoje bydlení - 6. kolo".

9. Zadávací informace a podklady :

    Městský úřad v Klatovech, finanční odbor MěÚ Klatovy

    telefon 376347248 - M.Jakubcová, pracovnice FO nebo                                                                     

    Městský úřad v Klatovech, hospodářský odbor MěÚ Klatovy

    telefon 376347234 - F.Kocfelda, vedoucí HO, fax : 376347342

10. Zadavatel :

    Město Klatovy

    zastoupené Městským úřadem

    v Klatovech, nám. Míru čp. 62/I.

    339 20 Klatovy

    Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatov

Zadavatel si vyhrazuje právo měnit vyhlášené podmínky i odmítnout všechny žádosti  
a řízení o posuzování žádostí zrušit.

 

    V Klatovech, 04.07.2019

 

 

 

 

    Mgr. Rudolf S a l v e t r

    starosta města Klatov 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ