SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ - OBEC ZAVLEKOV - CYKLOSTEZKA - ČÍHAŃ - VLČNOV | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ - OBEC ZAVLEKOV -  CYKLOSTEZKA - ČÍHAŃ - VLČNOV

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Seznámení s podklady rozhodnutí - Obec Zavlekov - CYKLOSTEZKA - ČÍHAŃ - VLČNOV

 

Městský úřad Klatovy                                                            Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/2763/19/Ka

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/6674/19/Ka

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

I.Kamenová

 

Tel.:

376 347 323

 

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

 

Datum:

11.09.2019

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

SDĚLENÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 05.04.2019 na žádost, kterou podala

Obec Zavlekov, IČO 00256315, Zavlekov 56, 341 42  Kolinec

(dále jen "žadatel"), ve věci

CYKLOSTEZKA - ČÍHAŇ - VLČNOV

na pozemcích parc. č. 687/32, 693/4, 693/21, 1164/1, 1192/1, 1192/4, 1193/1, 1193/2, 1254/4 v katastrálním území Číhaň, parc. č. 151, 160/2, 162, 182/1, 808/1, 815 v katastrálním území Vlčnov u Zavlekova.

Do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě. Po uplynutí 10 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.

 

Poučení:

Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

 

Obdrží:    účastníci (dodejky)
Obec Zavlekov, IDDS: qhebieq
Obec Číhaň, IDDS: gtnb337

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
Farma Číhaň s.r.o., IDDS: 2kc5uf9
Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

 
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: (doručení veřejnou vyhláškou)

st. p. 1, parc. č. 659/5, 659/26, 661, 662, 687/2, 687/23, 687/24, 687/27, 687/28, 687/29, 687/30, 687/31, 688/1, 688/27, 688/28, 689/1, 690/1, 690/2, 690/3, 691/5, 693/1, 693/2, 693/6, 693/14, 693/15, 693/16, 693/17, 693/18, 693/19, 693/20, 694, 699, 700, 701/1, 710, 713/1, 713/2, 713/4, 713/5, 713/6, 716, 772/7, 772/19, 772/20, 772/21, 772/22, 772/25, 781, 783, 786/2, 848/3, 848/17, 848/23, 848/27, 848/38, 849, 1192/2, 1254/37, 1254/43 v katastrálním území Číhaň,

st. p. 22, parc. č. 1/1, 44, 45, 47, 48/1, 48/2, 48/3, 55, 59/50, 63, 70, 71, 78, 160/1, 163, 164, 179, 180, 182/4 v katastrálním území Vlčnov u Zavlekova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: (doručení veřejnou vyhláškou)

Číhaň č.p. 32,  Zavlekov, Vlčnov č.e. 1

 

 

Dále obdrží:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Obecní úřad Zavlekov, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Zavlekov a v obci Vlčnov po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Obecní úřad Číhaň, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Číhaň po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ