OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHROV | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČACHROV

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o projednání návrhu zadání změny č.4 územního plánu Čachrov

  Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a ÚP

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

 

 

Dle rozdělovníku!

Č.j.: OVÚP/7169/19/Mk

Vyřizuje: T.Martínek

Tel.: 376 347 227

E-mail: tmartinek@mukt.cz

Datum:2.10.2019

 

 

 

Oznámení

o projednání návrhu zadání změny č.4 ÚP Čachrov

 

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že byl zpracován návrh zadání změny č.4 územního plánu Čachrov.

 

V souladu s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona je návrh zadání vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení tj. od 4.10.2019 na MěÚ Klatovy, odboru výstavby a územního plánování, úřadě městyse Čachrov a na internetových stránkách: http://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan_orp.asp

 

V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky.  

Dotčené orgány a krajský úřad vyzýváme k uplatnění požadavků k návrhu zadání změny č.4 ÚP Čachrov v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona, ve lhůtě 30 dnů od obdržení návrhu zadání změny úp. Sousední obce ve stejné lhůtě mohou uplatnit své podněty. 

K požadavkům dotčených orgánů, krajského úřadu a k podnětům sousedních obcí nebo připomínkám uplatněným po uvedených lhůtách se nepřihlíží.

 

Písemná stanoviska adresujte na Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování.       

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

  Ing. Pavel Boublík v.r.

                                                                                        vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce:                                                   Sejmuto z úřední desky:

 

 

Obdrží    :

 

Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

Nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1    

Ministerstvo obrany- agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Státní energetická inspekce

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

         - odbor regionálního rozvoje

         - odbor dopravy a silničního hospodářství

         - odbor životního prostředí

                        - odbor kultury a památkové péče

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165                

Městský úřad Klatovy

- odbor životního prostředí

- odbor dopravy

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, úz. odbor Klatovy, Aretinova 129

Obvodní báňský úřad , Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

                        Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127

Správa NP a CHKO Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk

 

 

Město Železná Ruda                

Město Strážov

Městys Čachrov

Obec Dešenice

Obec Běšiny

Obec Velhartice

Obec Hlavňovice

Obec Hartmanice

Obec Prášily

 

 

Dále obdrží:

  

Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

Povodí Vltavy s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha2

GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno         

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ