2019: „Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“

OPŽP - Fond soudržnosti 

Město Klatovy podalo v říjnu 2017 žádost o dotaci ze 70. výzvy Operačního programu životního prostředí pro období 2014–2020, prioritní osy 5, specifický cíl 5.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů, která byla městu schválena v dubnu 2018. Výše schválené dotace činila 4.143.658,00 Kč.

Následně byla v lednu 2019 podána na projekt nová žádost a to z důvodu podstatné změny v projektu. Žádost byla podána do 100. výzvy Operačního programu životního prostředí pro období 2014–2020, prioritní osy 5, specifický cíl 5.1 – Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů, která byla schválena v červenci 2019. Od původní schválené žádosti v roce 2018 bylo odstoupeno.

Celkové předpokládané náklady projektu činí 13.988.871,00 Kč vč. DPH. Výše poskytnuté dotace činí 6.994.435,50 Kč.

Projekt řeší snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech čp. 147/I., v návaznosti na dokončenou rekonstrukci VZT v budově. V rámci plánovaných stavebních prací se bude realizovat zateplení fasády budovy, výměna oken a zateplení střešních konstrukcí.

Realizace projektu je plánována na období 04–09/2020.

Projekt „Snížení energetické náročnosti budovy divadla v Klatovech“, je spolufinancován Evropskou unií, reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009037.