OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - SILNICE II/186 PRŮTAH BOLEŠINY - REKONSTRUKCE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ - SILNICE II/186 PRŮTAH BOLEŠINY - REKONSTRUKCE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání - SILNICE II/186 PRŮTAH BOLEŠINY - REKONSTRUKCE

 

Městský úřad Klatovy                                                                 Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/6867/19/Ka

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/8808/19/Ka

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

I.Kamenová

 

Tel.:

376 347 323

 

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

 

Datum:

04.12.2019

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

 

Obec Bolešiny, IČO 00255246, Bolešiny 10, 339 01  Klatovy 1,
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00  Plzeň 26

(dále jen "žadatel") podal dne 16.09.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

SILNICE II/186 PRŮTAH BOLEŠINY - REKONSTRUKCE

na pozemcích st. p. 55/1, parc. č. 445/1, 1253/2, 1253/5, 1253/52, 1253/56, 1253/57, 1499/4, 1499/6, 1499/9, 1631/2, 1631/19, 2038/3, 2040/2, 2047/3, 2059/1, 2059/2, 2059/3, 2119, 2121/1, 2125, 2136, 2145, 2252, 2418, 2425, 2503, 2586, 2643, 3097, 3101, 3160, 3161, 3162, 3163, 3236, 3240 v katastrálním území Bolešiny. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

 

Stavba je navržena jako změna stávající dopravní a technické infrastruktury za účelem dopravního zklidnění průtahu obcí, rovnováhy a harmonizace podmínek jednotlivých druhů dopravy a zlepšení podmínek pohybu zejména nemotorizovaných účastníků dopravy.

Stavba obsahuje objekty:

  • SO 101 komunikace: navržena komunikace v kategorii MS2p/10/7,5/50, základní šířka mezi obrubníky 6,50 m, v obloucích rozšíření dle ČSN. Zastávkové pruhy BUS navrženy v jízdním pruhu. Součástí objektu SO 101 jsou i „vjezdové brány“ na začátku a konci úpravy, se směrovacími ostrůvky. Odvodnění do přilehlého terénu nebo uličních vpustí napojených na potrubí dešťové kanalizace. V celém rozsahu objektu SO 101 bude provedena výměna konstrukčních vrstev vozovek.

  • SO 102 Chodníky: navržen levostranný chodník, v prostoru křižovatek též pravostranný pro zajištění bezpečného pohybu pěších v celém rozsahu úpravy. Základní šířka chodníku 1,50 m, od vozovky odděleny obrubníkem s převýšením 12 cm.

  • SO 301 Dešťová kanalizace: kanalizace slouží pro odvádění dešťových vod z komunikací, chodníků a přilehlých nemovitostí.

  • SO 302 Dešťová kanalizace - přípojky, veřejná část: slouží pro odvádění dešťových vod z jednotlivých nemovitostí přilehlých ke komunikaci, profil DN 150. Tyto přípojky budou vytaženy na hranici veřejně přístupného pozemku.

  • SO 303 Splašková kanalizace: nová oddílná splašková kanalizace profil DN250.

  • SO 304 Splašková kanalizace - přípojky, veřejná část: slouží pro odvádění surových splaškových vod od jednotlivých nemovitostí, profil DN 150. Tyto přípojky budou vytaženy na hranici veřejně přístupného pozemku.

  • SO 305 Vodovod: předmětem objektu budou úpravy stávajícího vodovodu a výměna šoupat, hydrantů a přípojkových uzávěrů. Profil DN80- DNI00, materiál PE.

  • SO 401 Veřejné osvětlení: navrženo nové veřejné osvětlení v celé délce rozsahu úpravy, trasa koordinována s podzemním vedením NN ČEZ.

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti ústní jednání na den

14. ledna 2020 (úterý) v 9.00 hodin

se schůzkou pozvaných do zasedací místnost OVÚP (Balbínova 59, Klatovy, č.dv. 01).

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 9/1, 10, 11, 14/1, 14/2, 15/1, 35, 36, 37/1, 39, 40, 41, 45, 46/2, 52/1, 52/2, 56, 57, 58/4, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 72/1, 73, 78/1, 79, 156, 223, parc. č. 1/3, 1/5, 1/6, 4/2, 6, 9/1, 12, 16/3, 16/4, 21/2, 24, 25/1, 25/2, 26/2, 34, 42, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 45/1, 45/2, 80/3, 83/2, 83/3, 92/1, 92/5, 427/7, 437/1, 437/4, 445/5, 452/1, 452/2, 452/3, 453/2, 1399/7, 1399/9, 1494/2, 1496/1, 1496/2, 1499/1, 1499/2, 1499/5, 1500/1, 1631/5, 1631/7, 1631/9, 1631/10, 1631/37, 1631/40, 1631/42, 1631/43, 1631/44, 2059/4, 2059/5, 2059/7, 2059/8, 2059/9, 2059/10, 2059/11, 2059/12, 2059/18, 2059/19, 2059/20, 2059/23, 2076, 2079, 2080, 2081, 2123, 2124, 2246, 2247, 2251, 2335, 2398, 2399, 2400, 2402, 2404, 2406, 2407, 2409, 2411, 2413, 2419, 2420, 2422, 2424, 2504, 2505, 2564, 2583, 2584, 2585, 2587, 2588, 2644, 2645, 2646, 3231, 3237 v katastrálním území Bolešiny

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Bolešiny č.p. 20, č.p. 1, č.p. 45, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 90, č.p. 5, č.p. 46, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 58, č.p. 53, č.p. 31, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 47, č.p. 26, č.p. 41, č.p. 66, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 64, č.p. 67, č.p. 69, č.p. 68, č.p. 72, č.p. 74 a č.p. 2

 

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                                      Sejmuto dne: ....................................

 

 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

 

 

Obdrží:  
Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a), b) stavebního zákona (dodejky)
Obec Bolešiny, IDDS: jsxbqib
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Tomáš Hromada, Bolešiny č.p. 54, 339 01  Klatovy 1

 

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – (veřejnou vyhláškou) účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 9/1, 10, 11, 14/1, 14/2, 15/1, 35, 36, 37/1, 39, 40, 41, 45, 46/2, 52/1, 52/2, 56, 57, 58/4, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 72/1, 73, 78/1, 79, 156, 223, parc. č. 1/3, 1/5, 1/6, 4/2, 6, 9/1, 12, 16/3, 16/4, 21/2, 24, 25/1, 25/2, 26/2, 34, 42, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 45/1, 45/2, 80/3, 83/2, 83/3, 92/1, 92/5, 427/7, 437/1, 437/4, 445/5, 452/1, 452/2, 452/3, 453/2, 1399/7, 1399/9, 1494/2, 1496/1, 1496/2, 1499/1, 1499/2, 1499/5, 1500/1, 1631/5, 1631/7, 1631/9, 1631/10, 1631/37, 1631/40, 1631/42, 1631/43, 1631/44, 2059/4, 2059/5, 2059/7, 2059/8, 2059/9, 2059/10, 2059/11, 2059/12, 2059/18, 2059/19, 2059/20, 2059/23, 2076, 2079, 2080, 2081, 2123, 2124, 2246, 2247, 2251, 2335, 2398, 2399, 2400, 2402, 2404, 2406, 2407, 2409, 2411, 2413, 2419, 2420, 2422, 2424, 2504, 2505, 2564, 2583, 2584, 2585, 2587, 2588, 2644, 2645, 2646, 3231, 3237 v katastrálním území Bolešiny

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Bolešiny č.p. 20, č.p. 1, č.p. 45, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 90, č.p. 5, č.p. 46, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 58, č.p. 53, č.p. 31, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 47, č.p. 26, č.p. 41, č.p. 66, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 64, č.p. 67, č.p. 69, č.p. 68, č.p. 72, č.p. 74 a č.p. 2

AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

 

dotčené správní úřady (dodejky)
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy
  a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Dopravní inspektorát Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky č.p. 412, 339 01  Klatovy

 

 

Dále obdrží:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Obecní úřad Bolešiny, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Bolešiny po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ