USNESENÍ - ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ - REKO MS KLATOVY - LUBY IV. ETAPA - GASNET S.R.O, KLÍŠSKÁ 940/96, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

USNESENÍ - ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ - REKO MS KLATOVY - LUBY IV. ETAPA - GASNET S.R.O, KLÍŠSKÁ 940/96, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Usnesení - zastavení řízení - Reko MS Klatovy - Luby IV. etapa - GasNet s.r.o, Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/2674/19/Han

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/140/20/Han

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

 

Tel.:

376 347 228

 

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

 

Datum:

6.1.2020

 

 

 

 

 

 

USNESENÍ

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ

 

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování jako správní orgán podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

z a s t a v u j e

řízení zahájené dne 18.3.2019 na základě žádosti, kterou podal

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1,
kterého zastupuje GridServices, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2

(dále jen "žadatel"), ve věci

Reko MS Klatovy - Luby IV. etapa

na pozemku st. p. 820/6, 820/7, 1412, 1478, 1479, 2544, 2545, parc. č. 558/3, 579/2, 604/4, 604/12, 614/1, 614/12, 614/13, 673/2, 684/6, 698/3, 698/6, 698/9, 698/11, 698/41, 3475/2, 3475/7, 3475/20, 3475/21, 3475/34, 3475/35, 4357 v katastrálním území Klatovy, parc. č. 811/51 v katastrálním území Luby.

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1

 

Odůvodnění:

Dnem podání žádosti bylo zahájeno řízení o vydání územního rozhodnutí na stavbu s názvem „Reko MS Klatovy – Luby IV. etapa“. Správní orgán zastavil řízení podle § 66 odst. 1 správního řádu z důvodů:

 • Žadatel dne 11.12.2019 vzal svou žádost zpět.

  Během řízení došlo ke změně vlastnických podílů na pozemku st. p. 2545 v katastrálním území Klatovy, jehož součástí je i stavba bytového domu č.p. 422. Novými vlastníky jsou Jan Holeček, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01 Klatovy a Božena Holečková, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy . Původními vlastníky je Václav Bejvl, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01 Klatovy a Sylva Bejvlová, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01 Klatovy. Vzhledem k těmto skutečnostem byl upraven okruh účastníků a původní vlastníci z něho jsou vyřazeni a noví vlastníci jsou do okruhu účastníků zařazeni v tomto usnesení.


  Účastníci řízení - další dotčené osoby:

  Město Klatovy, UNIPETROL RPA, s.r.o., Drůbežářský závod Klatovy a.s., Dominik Raba, Lukáš Raba, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Petr Strejc, Josef Strejc, Vlasta Strejcová, Jitka Burcalová, Jiří Strejc, Ing. Ladislav Sommer, Ing. Karel Nejdl, CSc., Vlasta Babůrková, Ing. arch. Věra Hamplová, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Jan Rayser, Tereza Slabá, Michal Slabý, Jiří Janda, Pavel Červený, Václava Műllerová, Václav Hájek, Mariya Savchuk, Yuriy Filip, Pavel Šůs, Jan Holeček, Božena Holečková, Alena Preslová, František Haleš, Monika Halešová, Danuše Šleglová, MUDr. Jana Vlčková, GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Nej.cz s.r.o., Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, ČD - Telematika a.s., Šumavské vodovody a kanalizace a.s., Jan Holeček, Božena Holečková

  Vlastníci pozemků st.p. 2085, 2855, parc.č. 579/10, 614/4, 617/1, 673/6, 673/12, 684/3, 684/5, 684/12, 684/19, 684/26, 684/52, 688/5, 698/1, 698/7, 3475/17, 3475/36 v katastrálním území Klatovy, st.p.97, parc.č. 811/48, 811/54 v katastrálním území Luby.

   

   

  Poučení účastníků:

  Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.

   

   

  „otisk úředního razítka“

   

   

   

  Ing. Pavel Boublík v.r.

  vedoucí odboru výstavby a územního plánování

   

   

   

   

   

  Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

   

  Vyvěšeno dne: ..............................                           Sejmuto dne: ....................................

   

   

   

   

   

   

  Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

  Obdrží:

  Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
  GasNet, s.r.o., v zastoupení GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6, v zastoupení Ivana Chmelíčková, IDDS: d58kny5

  Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky):

  Město Klatovy
  UNIPETROL RPA, s.r.o., IDDS: upm88qu
  Drůbežářský závod Klatovy a.s., IDDS: k2adscm
  Dominik Raba, ul. 5. května č.p. 688, Klatovy IV, 339 01
    Klatovy 1
  Lukáš Raba, ul. 5. května č.p. 688, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
  Petr Strejc, Sokolovská č.p. 1106/102, Bolevec, 323 00
    Plzeň 23
  Josef Strejc, Nádražní č.p. 692, 330 27  Vejprnice
  Vlasta Strejcová, Sokolovská č.p. 1099/80, Bolevec, 323 00  Plzeň 23
  Jitka Burcalová, nábř. Kpt. Nálepky č.p. 734, Klatovy III, 339 01  Klatovy 1
  Jiří Strejc, Majerova č.p. 2316/28, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1
  Ing. Ladislav Sommer, Na Stárce č.p. 1201/12, 150 00  Praha 5-Košíře
  Ing. Karel Nejdl, CSc., Pod hájem č.p. 1516/14, 150 00  Praha 5-Smíchov
  Vlasta Babůrková, Štefánikova č.p. 10/53, 150 00  Praha 5-Smíchov
  Ing. arch. Věra Hamplová, V pěšinkách č.p. 445/34, Praha 8-Březiněves, 182 00  Praha 82
  Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
  Jan Rayser, Luby č.p. 114, 339 01
    Klatovy 1
  Tereza Slabá, Lubská č.p. 269, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Michal Slabý, Lubská č.p. 269, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Jiří Janda, Lubská č.p. 268, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Pavel Červený, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Václava Műllerová, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Václav Hájek, Luby č.p. 134, 339 01  Klatovy 1
  Mariya Savchuk, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Yuriy Filip, ul. 5. května č.p. 422, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Pavel Šůs, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Jan Holeček, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Božena Holečková, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Alena Preslová, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  František Haleš, ul. 5. května č.p. 35, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Monika Halešová, ul. 5. května č.p. 35, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1
  Danuše Šleglová, Tupadly č.p. 34, 339 01  Klatovy 1
  MUDr. Jana Vlčková, Luby č.p. 70, 339 01  Klatovy 1
  GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
  Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
  ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
  Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv
  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm
  ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp
  Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7
  Jan Holeček, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01
    Klatovy 1
  Božena Holečková, ul. 5. května č.p. 421, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1

   

  Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

  Vlastníci pozemků st.p. 2085, 2855, parc.č. 579/10, 614/4, 617/1, 673/6, 673/12, 684/3, 684/5, 684/12, 684/19, 684/26, 684/52, 688/5, 698/1, 698/7, 3475/17, 3475/36 v katastrálním území Klatovy, st.p.97, parc.č. 811/48, 811/54 v katastrálním území Luby.

   

  Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodjeky):

 • Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP).

   
  Dotčené správní úřady:
  Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
  Městský úřad Klatovy, hospodářský odbor, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
  Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
  Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaatd

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ