OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - JOSEF MAKULA, ALEJ SVOBODY 882/60, 32300 PLZEŇ - STAVEBNÍ ÚPRAVY SILÁŽNÍHO ŽLABU TRNČÍ P.Č. 1230, 772 - DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O ULOŽENÍ PÍSEMNOSTI - JOSEF MAKULA, ALEJ SVOBODY 882/60, 32300 PLZEŇ - STAVEBNÍ ÚPRAVY SILÁŽNÍHO ŽLABU TRNČÍ P.Č. 1230, 772 - DODATEČNÉ POVOLENÍ STAVBY A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o uložení písemnosti - Josef Makula, alej Svobody 882/60, 32300 Plzeň - Stavební úpravy silážního žlabu Trnčí p.č. 1230, 772 - dodatečné povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/5568/19/Ei

Č.j.:

OVÚP/889/20/Ei

Vyřizuje::

Stanislava Eisová

Tel.:

376 347 253

E-mail:

seisova@mukt.cz

Datum:

29.1.2020

O Z N Á M E N Í

Oznámení o uložení písemnosti na základě § 25 odst. 1 a 2, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, ve věci „Stavební úpravy silážního žlabu Trnčí p.č. 1230, 772
dodatečné povolení stavby – oznámení o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby a pozvání k ústnímu jednání“
ve spisu zn. OVÚP/5568/19/Ei, č.j. OVÚP/662/20/Ei ze dne 21.1.2020.

Oznámení je veřejnou vyhláškou doručováno panu Josefovi Makulovi, alej Svobody 882/60, Plzeň 1, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23, kterému se na adresu trvalého pobytu nepodařilo uvedenou písemnost doručit.

Originál písemnosti je možné převzít na MěÚ Klatovy, odboru výstavby a územního plánování (kancelář č. dv. 1.11).

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení včetně územního rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

razítko, podpis razítko, podpis

Obdrží na doručenku:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech
po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ