SDĚLENÍ - SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ - SILNICE II/186 PRŮTAH BOLEŠINY - REKONSTRUKCE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

SDĚLENÍ - SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ - SILNICE II/186 PRŮTAH BOLEŠINY - REKONSTRUKCE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí - Silnice II/186 průtah Bolešiny - rekonstrukce

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/6867/19/Ka

Č.j.:

OVÚP/994/20/Ka

Vyřizuje::

I.Kamenová

Tel.:

376 347 323

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

Datum:

31.01.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

SDĚLENÍ

SEZNÁMENÍ S PODKLADY ROZHODNUTÍ

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů sděluje účastníkům řízení, že se mohou vyjádřit k podkladům rozhodnutí v řízení zahájeném dne 16.09.2019 na žádost, kterou podala

Obec Bolešiny, IČO 00255246, Bolešiny 10, 339 01 Klatovy 1 a
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IČO 72053119, Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 26

(dále jen "žadatel"), ve věci

SILNICE II/186 PRŮTAH BOLEŠINY - REKONSTRUKCE

na pozemcích st. p. 55/1, parc. č. 445/1, 1253/2, 1253/5, 1253/52, 1253/56, 1253/57, 1499/4, 1499/6, 1499/9, 1631/2, 1631/19, 2038/3, 2040/2, 2047/3, 2059/1, 2059/2, 2059/3, 2119, 2121/1, 2125, 2136, 2145, 2252, 2418, 2425, 2503, 2586, 2643, 3097, 3101, 3160, 3161, 3162, 3163, 3236, 3240 v katastrálním území Bolešiny.

Došlo k doplnění dokumentace k územnímu řízení. S dokumentací je možné se seznámit a do podkladů rozhodnutí je možné nahlédnout u Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního plánování, v úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě. Po uplynutí 15 dnů ode dne doručení tohoto sdělení správní orgán ve věci rozhodne.

Poučení:

Sdělení se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a), b) stavebního zákona (dodejky)
Obec Bolešiny, IDDS: jsxbqib
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Tomáš Hromada, Bolešiny č.p. 54, 339 01 Klatovy 1

účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – (veřejnou vyhláškou) účastníci jsou identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 9/1, 10, 11, 14/1, 14/2, 15/1, 35, 36, 37/1, 39, 40, 41, 45, 46/2, 52/1, 52/2, 56, 57, 58/4, 59, 61, 62, 65, 66, 67, 70, 72/1, 73, 78/1, 79, 156, 223, parc. č. 1/3, 1/5, 1/6, 4/2, 6, 9/1, 12, 16/3, 16/4, 21/2, 24, 25/1, 25/2, 26/2, 34, 42, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/5, 44/6, 44/7, 45/1, 45/2, 80/3, 83/2, 83/3, 92/1, 92/5, 427/7, 437/1, 437/4, 445/5, 452/1, 452/2, 452/3, 453/2, 1399/7, 1399/9, 1494/2, 1496/1, 1496/2, 1499/1, 1499/2, 1499/5, 1500/1, 1631/5, 1631/7, 1631/9, 1631/10, 1631/37, 1631/40, 1631/42, 1631/43, 1631/44, 2059/4, 2059/5, 2059/7, 2059/8, 2059/9, 2059/10, 2059/11, 2059/12, 2059/18, 2059/19, 2059/20, 2059/23, 2076, 2079, 2080, 2081, 2123, 2124, 2246, 2247, 2251, 2335, 2398, 2399, 2400, 2402, 2404, 2406, 2407, 2409, 2411, 2413, 2419, 2420, 2422, 2424, 2504, 2505, 2564, 2583, 2584, 2585, 2587, 2588, 2644, 2645, 2646, 3231, 3237 v katastrálním území Bolešiny

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Bolešiny č.p. 20, č.p. 1, č.p. 45, č.p. 3, č.p. 4, č.p. 90, č.p. 5, č.p. 46, č.p. 6, č.p. 7, č.p. 9, č.p. 58, č.p. 53, č.p. 31, č.p. 23, č.p. 24, č.p. 25, č.p. 47, č.p. 26, č.p. 41, č.p. 66, č.p. 55, č.p. 56, č.p. 57, č.p. 64, č.p. 67, č.p. 69, č.p. 68, č.p. 72, č.p. 74 a č.p. 2

AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Dále obdrží:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Obecní úřad Bolešiny, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obci Bolešiny po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ