OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI - ONEN SVĚT - OSADA HAMRLÍKŮV DVŮR - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE - KAREL MILT, TACHOVSKÁ 1357/11, 32300 PLZEŇ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI - ONEN SVĚT - OSADA HAMRLÍKŮV DVŮR - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE - KAREL MILT, TACHOVSKÁ 1357/11, 32300 PLZEŇ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení - zahájení řízení o prodloužení platnosti - Onen Svět - osada Hamrlíkův Dvůr - úprava stávající příjezdové komunikace - Karel Milt, Tachovská 1357/11, 32300 Plzeň

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/9120/19/Ka

Č.j.:

OVÚP/2193/20/Ka

Vyřizuje::

I.Kamenová

Tel.:

376 347 323

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

Datum:

16.03.2020

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI

Karel Milt, nar. 15.12.1977, Tachovská 1357/11, Bolevec, 323 00 Plzeň 23,
Městys Čachrov, IČO 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1

(dále jen "žadatel") dne 11.12.2019 podal žádost o prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu:

Onen Svět - osada Hamrlíkův dvůr
úprava stávající příjezdové komunikace

na pozemcích parc. č. 26/1, 26/2, 35/6, 35/16, 35/17, 35/25, 35/26, 36, 107/1, 111 v katastrálním území Onen Svět.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j. OVÚP/8914/17/Ka ze dne 18.12.2017 ve spisu zn. OVÚP/5536/17/Ka.

Stavba obsahuje:

Úpravu stávající místní komunikace na jednotnou šířku a přidání výhyben; součástí je úprava stávajícího sjezdu ze silnice I/27 a prodloužení místní komunikace pro zpřístupnění nových pozemků určených pro výstavbu rekreačních objektů.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") oznamuje zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí podle § 93 odst. 3 stavebního zákona. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do

15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 20, 24, parc. č. 27/1, 35/1, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/15, 35/18, 35/22, 35/23, 35/24, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/10, 51/1, 51/2, 51/4, 51/5, 51/6, 108, 130 v katastrálním území Onen Svět

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čachrov, Onen Svět č.e. 1

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží: účastníci (dodejky)
Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a), b)

Městys Čachrov, IDDS: t6vaum5

Karel Milt, Tachovská č.p. 1357/11, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

doručovací adresa: V Koutě 505, Senec – Zruč, 330 08 Plzeň

Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a) (doručeno veřejnou vyhláškou )

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Petr Strejc, Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Štěpánka Strejcová, Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
MUDr. Marián Kohut, Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Jana Kohutová, DiS., Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Václav Janeček, Ostrov u Stříbra č.p. 39, Kostelec, 349 01 Stříbro
Andrea Janečková, Ostrov u Stříbra č.p. 39, Kostelec, 349 01 Stříbro
Klára Hronová, Myslíkova č.p. 2020/4, 120 00 Praha 2-Nové Město
Radek Hron, IDDS: 7pctc6j

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Účastníci dle § 85 odst.2, písm. b) (doručeno veřejnou vyhláškou )

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 20, 24, parc. č. 27/1, 35/1, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/15, 35/18, 35/22, 35/23, 35/24, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/10, 51/1, 51/2, 51/4, 51/5, 51/6, 108, 130 v katastrálním území Onen Svět

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čachrov, Onen Svět č.e. 1

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Dále obdrží:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech, po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

- Úřad městyse Čachrov, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obcích Čachrov a Onen Svět, po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ