OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CHUDENÍN | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CHUDENÍN

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o veřejném projednání návrhu územního plánu Chudenín

  Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a ÚP

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

 

 

Dle rozdělovníku

 

 

č.j.: OVÚP/3508/20/Kr

vyřizuje: Eva Krčmářová

tel.: 376 347 225

ekrcmarova@mukt.cz

Klatovy dne 11.5.2020

 

 

 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A

 

O Z N Á M E N Í

 

o veřejném projednání

 

              Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako obecní úřad s rozšířenou působností, příslušný k pořízení územního plánu na žádost obce ve svém správním obvodu podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),

o z n a m u j e

 

v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, a § 52 odst. 1 stavebního zákona, konání veřejného projednání návrhu územního plánu Chudenín (dále jen návrh), které se bude konat

dne  17.6.2020  (středa)  od  10. 00 hodin  v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 budova 59/1 MěÚ Klatovy.

 

Návrh územního plánu Chudenín je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu vyvěšení této vyhlášky u Městského úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Obecním úřadu Chudenín a na internetových stránkách:

http://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan_orp.asp

Upozornění:

              Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou podat vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

              Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§50) změněny, a každý může uplatnit své připomínky.

              K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem se nepřihlíží.

 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

Vyvěšeno na úřední desce                                                    Sejmuto z úřední desky

MěÚ Klatovy dne:                                                                MěÚ Klatovy dne:

Chudenín dne:                                                               Chudenín dne:

 

 

razítko, podpis                                                                      razítko, podpis

 

 

 

 

 

Obdrží : 

 

                 Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

                 Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

                        nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1 

                 Ministerstvo obrany – Sekce nakládání s majetkem MO, oddělení ochrany územních zájmů                 Čechy, Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

                Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1

                Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

                Státní energetická inspekce

                Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

 - odbor dopravy a silničního hospodářství

                                                     - odbor životního prostředí

                                                  - odbor kultury a památkové péče

                                                     - odbor regionálního rozvoje

                 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Randova 34               

                 Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

                                                      - odbor dopravy

                                                      - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

                  Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Aretinova 129

                  Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 301 00                    Plzeň

                  Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

                  Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127

                 Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

                

     Obec Hamry

     Obec Pocinovice

                  Městys Všeruby

                  Město Nýrsko

 

           

Dále obdrží :

                

                 Policie ČR - DI Klatovy, nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

    Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

    Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

                 ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

                GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

                Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3                                                                                                                 

                 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Plzeň, Malá 9, 304 01 Plzeň

                                                                                                         

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ