OZNÁMENÍ O SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ K NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚP NÝRSKO | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ K NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚP NÝRSKO

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 3 ÚP Nýrsko

  Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a ÚP

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/3513/20/Kr

 

 

 

 

Dle rozdělovníku

 

Vyřizuje:

Eva Krčmářová

Tel.:

376 347 225

E-mail:

ekrcmarova@mukt.cz

Datum:

11.5.2020

 

 

 

 

 

Oznámení

o společném jednání k návrhu změny č. 3 ÚP Nýrsko

 

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

 

oznamuje

 

v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona společné jednání o návrhu změny č. 3 územního plánu Nýrsko, které se koná

           

v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 MěÚ Klatovy, Balbínova 59/1

dne 1.6.2020 od  10.00 hod.

      

Předmětem návrhu je úprava řešení vybraných lokalit na základě schváleného zadání – úprava funkčního využití ploch v zastavěném území a vymezení lokality pro 1RD v k.ú. Hodousice a v k.ú. Nýrsko.

 

Návrh změny č. 3 územního plánu Nýrsko je vystaven k veřejnému nahlédnutí  ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání tj. od  1.6.2020 do  1.7.2020 u Městského úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, MěÚ Nýrsko a na internetových stránkách :

http://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan_orp.asp

 

Dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. Sousední obce ve stejné lhůtě mohou uplatnit své připomínky. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit písemné připomínky. 

K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

 

Písemná stanoviska adresujte na Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování.       

 

 

 

  Ing. Pavel Boublík v.r.

                                                                                        vedoucí odboru výstavby a ÚP

 

Vyvěšeno na úřední desce:                                                    Sejmuto z úřední desky:

 

 

Obdrží    :

 

                 Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

                 Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

                                                      nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1 

                 Ministerstvo obrany - AHNM, odbor územní správy majetku Praha, Hradební 12/772,                                         P.O.BOX 3, 110 15 Praha 1

                Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha

                Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

                Státní energetická inspekce

                Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

 - odbor dopravy a silničního hospodářství

                                                     - odbor životního prostředí

                                                 - odbor kultury a památkové péče

                                                     - odbor regionálního rozvoje

                 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165              

                 Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

                                                      - odbor dopravy

                                                      - odbor školství, kultury a cestovního ruchu

                  Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Aretinova 129

                  Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11,

                                                   301 00 Plzeň

                  Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

                  Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127

                  Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

                                  

                 Město Janovice nad Úhlavou

                 Město Strážov

    Městys Dešenice

                 Obec Hamry

                 Obec Chudenín

                 Obec Běhařov

                 Obec Pocinovice

                 Město Nýrsko + vyhláška (oznámení vystavení návrhu)

 

                            

Dále obdrží :

                

                 Policie ČR - DI Klatovy, nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

    Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

    Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

                 ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

                GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

                Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3                                                                                                                 

                 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Plzeň, Malá 9, 304 01 Plzeň

             

                TUREK – ARCHITEKT - akad. arch. Tomáš Turek, Palackého 254, 252 63 Roztoky

                Ateliér D+ - Ing. arch. Petr Durdík, Na Okraji 11, 160 00 Praha 6

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ