ROZHODNUTÍ - ONEN SVĚT - OSADA HAMRLÍKŮV DVŮR - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ROZHODNUTÍ - ONEN SVĚT - OSADA HAMRLÍKŮV DVŮR - ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ PŘÍJEZDOVÉ KOMUNIKACE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Rozhodnutí - Onen Svět - osada Hamrlíkův dvůr - úprava stávající příjezdové komunikace

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/9120/19/Ka

Č.j.:

OVÚP/3859/20/Ka

Vyřizuje::

I.Kamenová

Tel.:

376 347 323

E-mail:

ikamenova@mukt.cz

Datum:

22.05.2020

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") na podkladě žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí, kterou dne 11.12.2019 podali

Karel Milt, nar. 15.12.1977, Tachovská 1357/11, Bolevec, 323 00 Plzeň 23,
Městys Čachrov, IČO 00255319, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1

(dále jen "žadatel"), podle § 93 odst. 3 stavebního zákona

p r o d l u ž u j e

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost územního rozhodnutí č.j. OVÚP/8914/17/Ka ze dne 18.12.2017 ve spisu zn. OVÚP/5536/17/Ka.

na stavbu

Onen Svět - osada Hamrlíkův dvůr
úprava stávající příjezdové komunikace

na pozemcích parc. č. 26/1, 26/2, 35/6, 35/16, 35/17, 35/25, 35/26, 36, 107/1, 111 v katastrálním území Onen Svět.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Karel Milt, nar. 15.12.1977, Tachovská 1357/11, Bolevec, 323 00 Plzeň 23
Městys Čachrov, Čachrov 55, 339 01 Klatovy 1

Odůvodnění:

Vydané územní rozhodnutí č.j. OVÚP/8914/17/Ka ze dne 18.12.2017 platí ve smyslu § 93 odst. 1 stavebního zákona dva roky ode dne, kdy nabylo právní moci, tj. do 23.01.2020. Před uplynutím této lhůty, dne 11.12.2019 požádal žadatel o prodloužení jeho platnosti z toho důvodu, že se nestihla vypracovat projektová dokumentace pro stavební povolení, a proto nemohlo být dosud požádáno o vydání stavebního povolení.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 6.1.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 24.02.2020.

Stavební úřad oznámil opatřením č.j. OVÚP/2193/20/Ka ze dne 16.03.2020 zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí dotčeným orgánům a účastníkům řízení a upozornil je v souladu s § 93 odst. 3 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek a námitek. Vzhledem k velkému počtu účastníků a v souladu s § 144 správního řádu, bylo účastníkům řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona doručováno veřejnou vyhláškou. Účastníkům dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebylo požádáno o vydání stavebního povolení. Protože předpoklady, za kterých bylo územní rozhodnutí vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost závazných stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Klatovy, orgán územního plánování, závazné stanovisko č.j. OVÚP/694/20/Kr ze dne 22.01.2020

- MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko z hlediska odpadového hospodářství č.j. ŽP/898/20/Kr ze dne 28.01.2020

- ČEZ Distribuce a.s.– souhlas s umístěním v ochranném pásm zn. 1107336523 ze dne 03.02.2020

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, souhlas s prodloužením platnosti ÚR zn. 643/20-33210/27-1121/Bk ze dne 07.02.2020

- vyjádření k sítím: ČEZ Distribuce a.s. zn. 0101234912 ze dne 08.01.2020; Telco Pro Services, a.s. zn. 0201009369 ze dne 08.01.2020; GridServices, s.r.o., zn. 5002064219 zde dne 08.01.2020; ČEZ ICT Services, a.s. zn. 0700149928 ze dne 08.01.2020; CETIN, a.s. č.j. 506028/20 ze dne 08.01.2020;

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Státní pozemkový úřad, Petr Strejc, Štěpánka Strejcová, MUDr. Marián Kohut, Jana Kohutová, DiS., Václav Janeček, Andrea Janečková, Klára Hronová, Radek Hron, ČEZ Distribuce, a. s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) v souladu s bodem 6. Poznámky v polovině výše stanoveného poplatku, tj. ve výši 10.000,- Kč, byl zaplacen.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží: účastníci (dodejky)
Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a), b)

Městys Čachrov, IDDS: t6vaum5

Karel Milt, Tachovská č.p. 1357/11, Bolevec, 323 00 Plzeň 23

doručovací adresa: V Koutě 505, Senec – Zruč, 330 08 Plzeň

Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a) (doručeno veřejnou vyhláškou )

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
Petr Strejc, Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Štěpánka Strejcová, Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
MUDr. Marián Kohut, Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Jana Kohutová, DiS., Znojemská č.p. 1585/12, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Václav Janeček, Ostrov u Stříbra č.p. 39, Kostelec, 349 01 Stříbro
Andrea Janečková, Ostrov u Stříbra č.p. 39, Kostelec, 349 01 Stříbro
Klára Hronová, Myslíkova č.p. 2020/4, 120 00 Praha 2-Nové Město
Radek Hron, IDDS: 7pctc6j

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Účastníci dle § 85 odst.2, písm. b) (doručeno veřejnou vyhláškou )

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 20, 24, parc. č. 27/1, 35/1, 35/7, 35/8, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 35/15, 35/18, 35/22, 35/23, 35/24, 37/2, 37/3, 37/4, 37/5, 37/6, 37/10, 51/1, 51/2, 51/4, 51/5, 51/6, 108, 130 v katastrálním území Onen Svět

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Čachrov, Onen Svět č.e. 1

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor, IDDS: p36ab6k
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Dále obdrží:

- Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech, po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

- Úřad městyse Čachrov, se žádostí o vyvěšení na úřední desce v obcích Čachrov a Onen Svět, po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ