OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - CHUDENICE PODSKALÍ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - CHUDENICE PODSKALÍ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o zahájení územního řízení - Chudenice Podskalí - veřejné osvětlení

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/2978/20/Han

Č.j.:

OVÚP/2986/20/Han

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

Tel.:

376 347 228

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

Datum:

17.6.2020

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Městys Chudenice, IČO 255599, Kvapilova 215, Chudenice, 339 01 Klatovy 1

(dále jen "žadatel") podal dne 17.4.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Chudenice Podskalí - veřejné osvětlení

na pozemku st. p. 129/1, parc. č. 1971/1, 90/1, 2035/1, 1972/1, 495/2, 96/1, 1972/2 v katastrálním území Chudenice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

Montáž kabelů veřejného osvětlení:

Provede se osazení nového rozvaděče veřejného osvětlení na sloupu u č.p. 111. Rozvaděč veřejného osvětlení se napojí na elektrickou energii z pojistkové skříně SP 100 na tomto sloupu kabelem CYKY 4x10. Pojistky pro VO PLN00 40A. Z prvního vývodu jističe v rozvaděči veřejného osvětlení bude veden zemní kabel CYKY 4x10 v souběhu s kabelem nízkého napětí směrem k č.p. 130, bude smyčkovat osvětlovací stožárek u č.p. 130 a ukončí se v osvětlovacím stožáru u rybníka.

Z druhého vývodu jističe v rozvaděči veřejného osvětlení bude veden zemní kabel CYKY 4x10 v souběhu s kabelem nízkého napětí směrem k č.p. 53, bude smyčkovat osvětlovací stožárky v trase a ukončí se v pojistkové skříni SP100 na stávajícím betonovém sloupu. Do pojistkové skříně se připojí stávající slaněné izolované vodiče AES 2x16.

Z pojistkové skříně SP100 na stávajícím dvojitém betonovém sloupu u č.p. 95 bude veden nový zemní kabel CYKY 4x10 v souběhu s kabelem nízkého napětí směrem k č.p. 190, bude smyčkovat osvětlovací stožárky v trase a ukončí se v osvětlovacím stožárku na pozemku parc.č. 495/2.

U č.p. 277 se na stávající betonový sloup osadí pojistková skříň SP100 připojí se do ní stávající vedení VO na sloupu kabelem AYKY 4x16. Z pojistkové skříně bude veden nový zemní kabel CYKY 4x10 v souběhu s kabelem nízkého napětí směrem k č.p. 142 a ukončí se v osvětlovacím stožárku u silnice.

Pro osvětlení se použijí osvětlovací stožárky SD-M 3° 9 m a na 7 m. Na stožárky se osadí svítidla Malaga LED 56,5 W. Osazení svítidel bude přímo na stožárek u stožárku 7 m a na 9 m stožárek se svítidlo osadí na 1,5 m výložník. Svorkovnice se použijí EK 18/1p, propojení svorkovnice se svítidlem se provede kabelem CYKY 3x1,5 mm. Pojistka pro svítidlo 4A. Stožárky se osadí do základů.

V celé délce kabelu bude položen zemnící drát FeZn o průměru 10 mm. Zemnící drát se připojí ve všech osvětlovacích stožárcích.

Délka kabelu CYKY 4x10 bude celkem 551 m.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 139, 138, 137, 80, 81, 171, 128, 126, 125, 124, 84, 123/1, 123/2, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/6, 147, 150, parc. č. 102, 96/2, 2161, 488/14, 488/13, 488/21, 735/11, 735/12 v katastrálním území Chudenice

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Chudenice č.p. 130, č.p. 129, č.p. 128, č.p. 92, č.p. 91, č.p. 163, č.e. 21, č.p. 113, č.p. 104, č.p. 105, č.p. 53, č.p. 97, č.p. 176, č.p. 56, č.p. 205, č.p. 206, č.p. 207, č.p. 142 a č.p. 146

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Městys Chudenice, IDDS: rzpb3q8

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky)

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Klatovské rybářství - správa a.s., IDDS: x93quw6
Vladimír Musil, Švihovská č.p. 111, Chudenice, 339 01 Klatovy 1
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

Vlastníci pozemků st. p. 139, 138, 137, 80, 81, 171, 128, 126, 125, 124, 84, 123/1, 123/2, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/6, 147, 150, parc. č. 102, 96/2, 2161, 488/14, 488/13, 488/21, 735/11, 735/12 v katastrálním území Chudenice.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodjeky)

- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).

Úřad městyse Chudenice (dodejky)

- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Chudenicích po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy 1

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ