VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST VE VĚCI - STAVBA RODINNÉHO DOMU VE VŘESKOVICÍCH - KAREL BURIAN - HORŠOVSKÝ TÝN, FRANTIŠEK BURIAN - DOBŘANY, JOSEF BURIAN - KOŽLANY, CORNELIS JAN BOGERD - NIZOZEMSKO | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST VE VĚCI - STAVBA RODINNÉHO DOMU VE VŘESKOVICÍCH - KAREL BURIAN - HORŠOVSKÝ TÝN, FRANTIŠEK BURIAN - DOBŘANY, JOSEF BURIAN - KOŽLANY, CORNELIS JAN BOGERD - NIZOZEMSKO

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Veřejná vyhláška o možnosti převzít písemnost ve věci - stavba rodinného domu ve Vřeskovicích - Karel Burian - Horšovský Týn, František Burian - Dobřany, Josef Burian - Kožlany, Cornelis Jan Bogerd - Nizozemsko

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/3175/20/Tr

Č.j.:

OVÚP/4788/20/Tr

Vyřizuje::

Jana Turečková

Tel.:

376 347 223

E-mail:

jtureckova@mukt.cz

Datum:

19.6.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") oznamuje možnost převzít následující písemnost:

vydanou dne 29.4.2020, pod č.j. OVÚP/3179/20/Tr, kterou oznámil Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování zahájení řízení ve věci stavby: „stavby rodinného domu ve Vřeskovicích, na pozemku parc.č. 895/2, 896/1, 1619/1 v k.ú. Vřeskovice, adresované účastním řízení, kteří nejsou známy a dědicům účastníků řízení, kterými jsou: Karel Burian, 5. Května 49, Horšovský Týn, František Burian, Ústavní 764, Dobřany, Josef Burian, Druřstevní 347, Kožlany, Cornelis Jan Bogerd, Nizozemsko. Uvádění účastníci řízení mají dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a dle ustanovení § 109 písm. e) stavebního zákona postavení účastníka řízení jako vlastníci sousedního pozemku a stavby. Adresáti si můžou písemnost vyzvednout v sídle Městského úřadu Klatovy, odboru výstavby a územního plánování, Balbínova ul. 59, č. dveří 1.08 do 15 ti dnů ode dne doručení této veřejné vyhlášky.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Rozdělovník

Účastníci řízení:

Karel Burian, 5. Května 49, Horšovský Týn, František Burian, Ústavní 764, Dobřany, Josef Burian, Druřstevní 347, Kožlany, Cornelis Jan Bogerd, Nizozemsko, účastníci řízení a dědicové účastníků řízení prostřednictvím úřední desky úřadů, kterým je doručováno toto opatření na vědomí.

1 x vlastní

Samostatné písemné vyhotovení pro zveřejnění na úřední desce a elektronické úřední desce a po sejmutí s vyznačeným zveřejněním vrácení zpět správnímu orgánu: MěÚ Klatovy, OVÚP

Písemnost musí být zveřejněna na úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem následujícím po dni zveřejnění se písemnost považuje za oznámenou (doručenou). Současně musí být v uvedené lhůtě splněna povinnost zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: ………………………. Sejmuto dne:………………………..

(podpis a razítko oprávněné osoby)

Zveřejněno dálkovým přístupem dne:………… Sejmuto dne:………..........................

(podpis a razítko oprávněné osoby)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ