Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 4 územního plánu Nýrsko

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a ÚP 

__________________________________________________________________________

Dle rozdělovníku

č.j.: OVÚP/5353/20/Mk

vyřizuje: Tomáš Martínek

tel.: 376 347 227

tmartinek@mukt.cz

Klatovy dne 10.7.2020

Oznámení

o společném jednání k návrhu změny č. 4 Územního plánu Nýrsko

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona společné jednání o návrhu změny č. 4 Územního plánu Nýrsko, které se koná

v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 budova 59/1 MěÚ Klatovy, dne 17.8.2020 od 10.00 hod.

Předmětem návrhu je řešení správního území na základě schváleného zadání úp.

Návrh změny č. 4 Územního plánu Nýrsko je vystaven k veřejnému nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání tj. od 17.8.2020 u Městského úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Městském úřadu Nýrsko a na internetových stránkách:

http://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan_orp.asp

Dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. Ve stejné lhůtě může každý uplatnit své připomínky.

K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

Písemná stanoviska a připomínky adresujte na Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a ÚP

Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky:

Obdrží :

Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

Nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1

Ministerstvo obrany- agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Státní energetická inspekce

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

- odbor regionálního rozvoje

- odbor dopravy a silničního hospodářství

- odbor životního prostředí

- odbor kultury a památkové péče

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165

Městský úřad Klatovy

- odbor životního prostředí

- odbor dopravy

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, úz. odbor Klatovy, Aretinova 129

Obvodní báňský úřad , Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127

Město Nýrsko

Město Strážov

Město Janovice nad Úhlavou

Městys Dešenice

Obec Běhařov

Obec Pocinovice

Obec Chudenín

Obec Hamry

Dále obdrží:

Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

Povodí Vltavy s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha2

GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3