OZNÁMENÍ O SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ K NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLATOVY - DNE 20.8.2020 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ K NÁVRHU ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLATOVY - DNE 20.8.2020

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o společném jednání k návrhu změny č. 2 územního plánu Klatovy - dne 20.8.2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a ÚP 

___________________________________________________________________________

Č.j.:

OVÚP/5473/20/Kr

Dle rozdělovníku

Vyřizuje:

Eva Krčmářová

Tel.:

376 347 225

E-mail:

ekrcmarova@mukt.cz

Datum:

17.7.2020

Oznámení

o společném jednání k návrhu změny č. 2 ÚP Klatovy

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 písm. c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona společné jednání o návrhu změny č. 2 územního plánu Klatovy, které se koná

v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 MěÚ Klatovy, Balbínova 59/1

dne 20.8.2020 (čtvrtek) od 10.00 hod.

Předmětem návrhu je úprava řešení vybraných lokalit v zastavěném území města, případně na ně přímo navazující na základě schváleného zadání. Změna reaguje na konkrétní zájmy města Klatov a občanů na využití pozemků.

Návrh změny č. 2 územního plánu Klatovy je vystaven k veřejnému nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání tj. od 20.8.2020 do 20.9.2020 na Městského úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, odboru rozvoje města a na internetových stránkách: http://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan­.asp

Dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. Sousední obce ve stejné lhůtě mohou uplatnit své připomínky. Do 30 dnů ode dne doručení může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

Písemná stanoviska adresujte na Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a ÚP

Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky:

Obdrží :

Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Ministerstvo obrany – Sekce nakládání s majetkem MO, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Státní energetická inspekce

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

- odbor dopravy a silničního hospodářství

- odbor životního prostředí

- odbor kultury a památkové péče

- odbor regionálního rozvoje

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165

Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

- odbor dopravy

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Aretinova 129

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127

Úřad pro civilní letectví ČR, odd. letišť a leteckých staveb, letiště Ruzyně, 160 00 Praha 6

Obec Dolany

Obec Bezděkov

Obec Poleň

Obec Lomec

Obec Týnec

Obec Vrhaveč

Obec Mochtín

Město Švihov

Obec Obytce

Obec Bolešiny

Obec Ostřetice

Město Klatovy

Dále obdrží :

Policie ČR - DI Klatovy, Nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 301 00 Plzeň

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Plzeň, Malá 9, 304 01 Plzeň

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ