OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ LED V OBCI POLEŇ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ LED V OBCI POLEŇ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o zahájení územního řízení - veřejné osvětlení LED v obci Poleň

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/2063/20/Han

Č.j.:

OVÚP/5603/20/Han

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

Tel.:

376 347 228

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

Datum:

20.7.2020

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

Obec Poleň, IČO 00573591, Poleň 47, 339 01 Klatovy 1

(dále jen "žadatel") podal dne 4.3.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ LED V OBCI POLEŇ

na pozemku st. p. 54, parc. č. 46/1, 70/1, 70/2, 70/4, 73/1, 73/6, 76, 867/5, 886/1, 1337/1, 1358/1, 1360, 1368/1, 1369/1, 1377/2, 1378/1, 1386/1, 1389/6, 1333/1, 1330/1 v katastrálním území Poleň. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

Venkovní osvětlení pozemní komunikace.

Bude provedena instalace nové venkovní osvětlovací soustavy - montáž nových svítidel na sloupech veřejného osvětlení a instalace nové napájecí kabelové trasy v zemi. Většina kabelové trasy veřejného osvětlení bude ve výkopu společně s kabely ČEZ.

Sloupy budou instalovány do betonových základů a rozmístěny podél stávající komunikace tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné osvětlení a zajištěna bezpečnost chodců a vozidel při snížené viditelnosti. Odstup sloupu od hrany komunikace bude min. 0,6 m.

Svítidla budou instalována na sloupech, výška sloupů osazených podél komunikace bude 6 m.

Napájecí kabely pro veřejné osvětlení budou uloženy ve výkopu v zemi. Podchody pod komunikacemi budou vedeny ve výkopu v zemi v hloubce min. 120 cm a kabel protažen v chráničce. Do společné rýhy s kabely bude uloženo uzemňovací vedení FeZn vodivě propojující a zemnící stožáry.

Napojení na rozvod elektrické energie bude v nově vybudované rozpojovací a jistící skříni umístěné na pozemku žadatele - připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) - provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.

Celkový instalovaný příkon osvětlovací soustavy bude 1,7 kW.

Navrhovaná stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 54, parc. č. 46/1, 70/1, 70/2, 70/4, 73/1, 73/6, 76, 867/5, 886/1, 1337/1, 1358/1, 1360, 1368/1, 1369/1, 1377/2, 1378/1, 1386/1, 1389/6, 1333/1, 1330/1 v katastrálním území Poleň. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 56, 57, 100, 96, 55, 60, 61, 179, 109, 44, 42/2, 42/1, 41, 40, 32, 30, 21/2, 21/1, 81, 39, 124, 74, 37, 18, 19, 12, 47, 48, 49, 75, 77, 78, 76, 16/1, 15, 14, 144, 125, 5, 6, 7/1, 8, 10, 9, 91, 90, parc. č. 925, 80/1, 96/3, 1404/1, 1377/3, 68, 1392/2, 65, 1402, 63/2, 544/7, 544/2, 42/1, 1368/2, 41, 1358/11, 1358/10, 1358/7, 1358/6, 1358/5, 1358/4, 1358/3, 1358/2, 868/1, 20, 46/7, 46/6, 46/21, 46/22, 46/5, 24, 1386/3, 46/23, 1407, 46/9, 1369/2, 1391/7, 55/2, 46/18, 46/17, 22/1, 22/3, 12/2, 14/2, 17, 1386/2, 19/1, 886/7, 862/7, 862/6, 1343/1 v katastrálním území Poleň

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Poleň č.p. 50, č.p. 18, č.p. 78, č.p. 77, č.p. 53, č.p. 20, č.p. 21, č.p. 16, č.p. 15, č.p. 56, č.p. 13, č.p. 10, č.p. 8, č.p. 1, č.p. 12, č.p. 63, č.p. 14, č.p. 69, č.p. 62, č.p. 9, č.p. 70, č.p. 51, č.e. 27, č.p. 17, č.e. 28, č.p. 61, č.p. 67, č.p. 64, č.p. 60, č.p. 29, č.p. 33, č.p. 43, č.p. 45, č.p. 32, č.p. 34, č.p. 35, č.p. 57, č.p. 36, č.p. 37, č.p. 74 a č.p. 75

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

v.z. Ing. Jaroslava Marytová

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Obec Poleň, IDDS: ebxbh89

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Vlastníci pozemků st. p. 56, 57, 100, 96, 55, 60, 61, 179, 109, 44, 42/2, 42/1, 41, 40, 32, 30, 21/2, 21/1, 81, 39, 124, 74, 37, 18, 19, 12, 47, 48, 49, 75, 77, 78, 76, 16/1, 15, 14, 144, 125, 5, 6, 7/1, 8, 10, 9, 91, 90, parc. č. 925, 80/1, 96/3, 1404/1, 1377/3, 68, 1392/2, 65, 1402, 63/2, 544/7, 544/2, 42/1, 1368/2, 41, 1358/11, 1358/10, 1358/7, 1358/6, 1358/5, 1358/4, 1358/3, 1358/2, 868/1, 20, 46/7, 46/6, 46/21, 46/22, 46/5, 24, 1386/3, 46/23, 1407, 46/9, 1369/2, 1391/7, 55/2, 46/18, 46/17, 22/1, 22/3, 12/2, 14/2, 17, 1386/2, 19/1, 886/7, 862/7, 862/6, 1343/1 v katastrálním území Poleň.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky)

- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů.

Obecní úřad Poleň

- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Poleni po dobu 15 dnů.

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy 1

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ