TARIF MHD KLATOVY A TARIF INTEGROVANÉ DOPRAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (IDPK) PRO TARIFNÍ ZÓNU 084 KLATOVY - ZÁKLADNÍ INFORMACE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

TARIF MHD KLATOVY A TARIF INTEGROVANÉ DOPRAVY PLZEŇSKÉHO KRAJE (IDPK) PRO TARIFNÍ ZÓNU 084 KLATOVY - ZÁKLADNÍ INFORMACE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Tarif MHD Klatovy a tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK) pro tarifní zónu 084 Klatovy - základní informace

Nový tarif MHD Klatovy nabývá platnosti a účinnosti ode dne 01.09.2020.
Tarif a tarifní zásady IDPK nabyly platnosti a účinnosti dne 01.07.2020, tarif IDPK bude ve spojích linek MHD Klatovy uznáván s účinností ode dne 01.09.2020.
Přepravu spoji linek MHD zajišťuje dopravce Klatovská dopravní společnost s.r.o.
Přepravu spoji linek veřejné linkové dopravy (VLD) zajišťuje dopravce ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o.
Přepravu drážními (vlakovými) spoji zajišťuje dopravce České dráhy, a.s.
Aktuální jízdní řády linek MHD č. 436001, 436002 a 436004 jsou ke stažení zde.
Tarif MHD Klatovy platný od 01.09.2020 je ke stažení zde.
Seznam zastávek na území tarifní zóny 084 je ke stažení zde.
Tarif a tarifní zásady IDPK - informativní leták je ke stažení zde.
Tarif a tarifní zásady IDPK - plné znění jsou ke stažení zde.
Ceník jízdenek IDPK je ke stažení zde.
Kompletní informace o IDPK jsou dispozici na www.idpk.cz/.

Nepřestupní jízdenky

(dle tarifu MHD Klatovy, platná pouze pro linky MHD č. 436001, 436002 a 436004).
Nepřestupní jízdenka má platnost pro jízdu jedním spojem MHD, jízdenka se kupuje u řidiče vozidla dopravce.

1. základní nepřestupní jízdenka (zaplacená v hotovosti) - 8 Kč
- občané ve věku od 18 do 65 let, kteří nemají nárok na žádnou slevu

2. základní nepřestupní jízdenka (zaplacená prostřednictvím elektronické peněženky na Plzeňské kartě) - 7,20 Kč
- občané ve věku od 18 do 65 let, kteří nemají nárok na žádnou slevu

3. zlevněná nepřestupní jízdenka (zaplacená v hotovosti) - 4 Kč
- děti ve věku od 6 do 15 let (neprokazují se),
- občané ve věku od 15 do 18 let, do dne předcházejícího dovršení 18. roku,
- studenti ve věku od 18 do 26 let, kteří se soustavně připravují na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo v zahraničí, do dne předcházejícího dovršení 26. roku,
- občané ve věku od 65 do 70 let.

4. zlevněná nepřestupní jízdenka (zaplacená prostřednictvím elektronické peněženky na Plzeňské kartě - 3,60 Kč
- shodné viz 3. bod

5. bezplatná přeprava
- děti ve věku do 6 let (neprokazují se),
- držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P,
- průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem,
- dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Jánského (tzv. zlaté Jánského plakety),
- osoba, která dovršila 70 let.

Prokázání nároku na zlevněnou nepřestupní jízdenku či bezplatnou přepravu:
Osoby uvedené v bodě 3, požadující zlevněné nepřestupní jízdenky, či osoby uvedené v bodě 5, požadující bezplatnou přepravu, musí bez vyzváni předložit řidiči vozidla na lince MHD příslušný doklad k prokázání věku nebo k prokázání nároku na slevu jízdného tj. úředně vydaný platný identifikační osobní doklad, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození – např. platný občanský průkaz nebo cestovní pas; platný žákovský či studentský průkaz, platný studentský průkaz ISIC, platný průkaz (ZTP a ZTP/P), platný průkaz dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety).

Přestupní jízdenky

(dle tarifu IDPK - pro přepravu všemi spoji veřejné dopravy po území tarifní zóny 084 Klatovy)
Přestupní jízdenka má časovou platnost 60 minut a platí pro přepravu mezi všemi zastávkami na území tarifní zóny 084 Klatovy, tj. pro přepravu všemi spoji dopravců zařazených do IDPK (Klatovská dopravní společnost s.r.o., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. a České dráhy a.s.), tj. přestupní jízdenka platí pro spoje linky městské hromadné dopravy (MHD), spoje linek veřejné linkové dopravy (VLD) a spoje zajišťované osobními vlaky.
V případě dopravců Klatovská dopravní společnost s.r.o., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. se jízdenka se kupuje u řidiče vozidla dopravce. V případě dopravce České dráhy a.s. způsobem v místě a čase obvyklým.

Základní (plnocenná) přestupní jízdenka - 12 Kč
Nárok na základní (plnocennou) přestupní jízdenku má:
Osoba ve věku 18 – 65 let, která nemá nárok na žádnou slevu.

Zlevněná přestupní jízdenka typu A (sleva 50 %) - 6 Kč
Nárok na zlevněnou přestupní jízdenku typu A má:
a) osoba ve věku do 65 let, pobírající starobní nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně v případě, že má na Plzeňské kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón,
b) dárce krve, který je držitelem zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety) v případě, že má na Plzeňské kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón,
c) osoba pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek nebo osoba na mateřské či rodičovské dovolené, v případě, že má na Plzeňské kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón,
d) osoba, která je držitelem osvědčení válečného veterána dle zvláštních předpisů v případě, že má na Plzeňské kartě aktivován nárok na zlevněné přestupné jízdné ve výši 50 % základního (plnocenného) jízdného pro přepravu po území vnějších tarifních zón,
e) rodič či poručník navštěvující dítě umístěné v ústavu sociální péče či obdobném zařízení s tím, že nárok na slevu vzniká na základě předložení průkazu, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.

Zlevněná přestupní jízdenka typu B (sleva 75 %) - 3 Kč
Nárok na zlevněnou přestupní jízdenku typu B má:
a) držitel průkazu ZTP,
b) držitel průkazu ZTP/P,
c) dítě ve věku od 6 do 15 let (neprokazuje se),
d) osoba ve věku od 15 do 18 let, do dne předcházejícího dovršení 18. roku,
e) žák a student od 18 do 26 let, který se vzdělává v základní škole nebo se soustavně připravuje na budoucí povolání studiem na střední škole, konzervatoři, vyšší odborné škole, vysoké škole v denní nebo prezenční formě studia v ČR nebo v zahraničí, do dne předcházejícího dovršení 26. roku,
f) osoba, která dovršila 65 let.

Bezplatná přeprava
Nárok bezplatnou přepravu má:
a) dítě ve věku do 6 let (neprokazuje se),
b) průvodce držitele průkazu ZTP/P nebo vodící pes, pokud se přepravují současně s tímto držitelem (dle § 36 zákona č. 329/2011 Sb. o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů),
c) osoba, která dovršila 70 let, je držitelem Plzeňské karty a držitelem průkazu vydaného Ústředním orgánem Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS), Konfederací politických vězňů ČR (KPV), Sdružením bývalých politických vězňů (SBPV) nebo Spolkem PTP - Plzeň - Západní Čechy (PTP), pokud má na Plzeňské kartě aktivován nárok na bezplatnou přepravu.

Prokázání nároku na zlevněnou přestupní jízdenku či na bezplatnou přepravu:
 - Nárok na slevu uvedenou v bodě 2.2 /písmena a) až d)/ se prokazuje Plzeňskou kartou s aktivovaným nárokem na slevu.
 - Nárok na slevu uvedenou v bodě 2.2 /písmeno e)/ se prokazuje průkazem, který vydává a potvrzuje ústav, ve kterém je dítě umístěno.
 - Nárok na slevu uvedenou v bodě 2.3. /písmeno a)/ se prokazuje:
   - platným průkazem ZTP,
 - Nárok na slevu uvedenou v bodě 2.3. /písmeno b)/ se prokazuje:
   - platným průkazem ZTP/P.
 - Nárok na slevu uvedenou v bodě 2.3. /písmeno d)/ se prokazuje:
   - úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození,
  - nebo platným průkazem ISIC,
   - či žákovským nebo studentským průkazem potvrzeným navštěvovanou školou a dopravcem,
   - nebo Plzeňskou kartou s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné ve výši 25 % základního (plnocenného) jízdného.
- Nárok na slevu uvedenou v bodě 2.3. /písmeno e)/ se prokazuje:
  - platným studentským průkazem ISIC,
  - nebo platným žákovským nebo studentským průkazem potvrzeným školou a dopravcem,
  - či Plzeňskou kartou s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné ve výši 25 % základního (plnocenného) jízdného.
- Nárok na slevu uvedenou v bodě 2.3. /písmeno f)/ se prokazuje:
  - úředně vydaným platným identifikačním osobním dokladem, který obsahuje fotografii nebo digitální zpracování podoby, jméno a příjmení a datum narození,
  - nebo Plzeňskou kartou s aktivovaným nárokem na zlevněné jízdné ve výši 25 % základního (plnocenného) jízdného.
- Nárok na bezplatnou přepravu uvedenou v bodě 2.4. /písmeno b)/ se prokazuje:
  - platným průkazem ZTP/P provázené osoby.
- Nárok na bezplatnou přepravu uvedenou v bodě 2.4. /písmeno c)/ se prokazuje:
  - Plzeňskou kartou s aktivovaným nárokem na bezplatnou přepravu.

Předplatné jízdenky

(dle tarifu IDPK - pro přepravu po území tarifní zóny 084 Klatovy)
Ceny všech typů předplatných jízdenek (předplatného) tj. ceny jízdenek základních (plnocenných), zlevněných a zvýhodněných pro přepravu po území tarifní zóny 084 Klatovy pro všechny kategorie cestujících jsou uvedeny v Tarifu a tarifních zásadách Integrované dopravy Plzeňského kraje (IDPK).
Předplatné jízdenky (předplatné) je možné zakoupit v prodejních místech PMDP, a.s. Pro cestující využívající služeb IDPK je přehled umístění prodejních míst s obsluhou v Plzeňském kraji, jejich dostupnost a specifikace činnosti prodejních míst integrovaných jízdních dokladů, veden provozovatelem systému Plzeňská karta, dopravcem PMDP, a.s.
Tento přehled je uveden zde.

 

Prodejní místo Plzeňské karty (předplatné jízdenky = předplatné) provozované na základě spolupráce města Klatovy a PMDP, a.s.:

Informační centrum Klatovy
Vídeňská 66, 339 01 Klatovy (vchod z náměstí)
Telefon: 376 347 240, 376 347 250
E-mail: icklatovy@mukt.cz


F. Kocfelda, vedoucí HO MěÚ Klatovy
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ