Oznámení zahájení územního řízení - REKO MS Klatovy - Masarykova + 1 - Stavební úpravy STL a NTL plynovodů a přípojek - GasNet s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí n/Labem

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/5923/20/Han

Č.j.:

OVÚP/5955/20/Han

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

Tel.:

376 347 228

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

Datum:

30.7.2020

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
kterého zastupuje SUPTel - PROJEKT s.r.o., IČO 04561767, Domažlická 210, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1

(dále jen "žadatel") podal dne 15.7.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

REKO MS Klatovy - Masarykova + 1 - Stavební úpravy STL a NTL plynovodů a přípojek

na pozemku parc. č. 217, 230/1 v katastrálním území Klatovy. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

- Předmětem stavby je NTL plynovod, NTL přípojky a STL přípojky v nové trase. Účelem užívání je stavba technické infrastruktury - distribuce plynu.

- NTL plynovod bude na pojen na stávající plynovod na pozemku parc.č. 230/1 a to v blízkosti sousední katastrální hranice s pozemkem parc.č. 235/1 a z tohoto másta je veden NTL plynovod kolmo přes komunikaci a dále je veden souběžně s hranicemi pozemků parc.č. 230/5, st.p. 1353 a 230/6 a to ve vzdálenosti od jejich hranic 1,3 m - 1,6 m. Dále plynovod pokračuje na pozemek parc.č. 217 v katastrálním území Klatovy a prochází komunikací v ulici Masarykova a zde také je nové plynovodní potrubí připojeno na stávající plynovodní potrubí.

- NTL přípojky jsou umístěny kolmo na nový NTL plynovod na pozemku par 230/1 jsou připojeny na stávající plynovodní přípojku. Přípojky jsou umístěny před pozemky st.p. 1624 a 2191 v katastrálním území Klatovy.

- Nová STL přípojka je navržena na pozeku parc.č. 217 a propojuje stávající STL plynovod a stávající přípojku. Tato přípojka je navržena na rohu ulic Masyrykovy a Bezručovy a slouží pro připojení objektu č.p. 820, který je umístěný na pozemku st.p. 4017 v katastrálním území Klatovy.

-

- NTL plynovod bude proveden z materiálu PE 100 RC, SDR 17,6 dimenze plynovodu d 110 x 6,3. Plynovodu bude uložen v zemní rýze o šířce 0,8 m, krytí plynovodu bude min. 1,0 m.

- NTL přípojky budou provedeny v dimenzi d 63 a STL přípojka bude provedena v dimenzi d 32.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1353, 4017, 2191, 1624, parc. č. 235/1, 230/5, 230/6 v katastrálním území Klatovy

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Klatovy III č.p. 120, č.p. 820, č.p. 476 a č.p. 399

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
SUPTel - PROJEKT s.r.o., IDDS: kuebyn7

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky)

Město Klatovy
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Technické služby města Klatov, příspěvková organizace, IDDS: bigjkgb
Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Vlastníci pozemků st. p. 1353, 4017, 2191, 1624, parc. č. 235/1, 230/5, 230/6 v katastrálním území Klatovy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky)

- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, hospodářský odbor, Klatovy, 339 01 Klatovy 1