OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST - WELLREAL S.R.O., MILETIČOVA 550/1, 821 08 BRATISLAVA - RUŽINOV, SLOVENSKO - OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚŘ A ŘÍZENÍ O POVLENÍ VÝJIMKY A ZAHÁJENÍ ÚŘ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST - WELLREAL S.R.O., MILETIČOVA 550/1, 821 08 BRATISLAVA - RUŽINOV, SLOVENSKO - OZNÁMENÍ O SPOJENÍ ÚŘ A ŘÍZENÍ O POVLENÍ VÝJIMKY A ZAHÁJENÍ ÚŘ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o možnosti převzít písemnost - Wellreal s.r.o., Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava - Ružinov, Slovensko - Oznámení o spojení ÚŘ a řízení o povlení výjimky a zahájení ÚŘ

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/5975/20/Han

Č.j.:

OVÚP/6717/20/Han

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

Tel.:

376 347 228

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

Datum:

1.9.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že písemnost Oznámení o spojení územního řízení a řízení o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území a zahájení územního řízení zahájení řízení ze dne 10.8.2020 č.j. OVÚP/6250/20/Han může společnost Wellreal s.r.o., id.č. 50002708, Miletičova 550/1, Ružinov, 821 08 Bratislava, Slovenská republika převzít každý pracovní den, tj. od pondělí do pátku, v době:

Pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin

Úterý od 8,00 do 16,00 hodin

Čtvrtek od 8,00 do 15,30 hodin

Pátek od 8,00 do 14,30 hod

na Městském úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Balbínova ulice č. 59/I, Klatovy, č.dv. 1.10.

Písemnost se doručuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů z důvodu neznámého pobytu osoby.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce MěÚ Klatovy po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Zveřejnění elektronické verze veřejné vyhlášky na webových stránkách MěÚ Klatovy:

Zveřejněno dne: ……………………………….. Odstraněno dne: ……………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ