ODBOR FINANČNÍ (FO) | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR FINANČNÍ (FO)

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor finanční (FO)

Umístění odboru:

nám. Míru 62

Vedoucí odboru: 


Kontakty:

Bátrová Hana
výdaje, KDF
376 347 295
hbartova@mukt.cz
Drudíková Ivana Ing.

daně a poplatky

376 347 243

idrudikova@mukt.cz


vedoucí odboru

376 347 242


Pangerlová Jana

pohledávky, mzdy

376 347 374

jpangerlova@mukt.cz

Protivová Petra
poplatky
376 347 301
pprotivova@mukt.cz
Šťastná Pavla účetnictví, DPH

376 347 244

pstastna@mukt.cz

Vacková Iva Bc.
poplatky
376 347 300
ivackova@mukt.cz
Valečková Jana

účetnictví, majetek

376 347 246

jvaleckova@mukt.czRozsah činnosti:
 • zpracovává a předkládá návrh rozpočtu města a finančního vztahu k řízeným  organizacím,
 • zabezpečuje finanční hospodaření města dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obhospodařuje účty města a zabezpečuje tok finančních prostředků včetně zhodnocování volných finančních prostředků,
 • kontroluje dodržování oběhu účetních dokladů, provádí úhrady došlých faktur,
 • zabezpečuje kompletně účetnictví ve smyslu zákona o účetnictví, správnost  zabezpečuje vydáním směrnic pro oblast účetnictví,
 • vede účetní evidenci veškerého majetku města a zajišťuje provedení inventarizace majetku,
 • vede evidenci všech pohledávek města (pokuty, nájmy, poplatky, vystavené faktury) s předpisem plateb, aktualizuje měsíčně stav pohledávek,
 • zajišťuje ochranu majetku  pojištěním a provádí likvidaci škod vzniklých na majetku,
 • eviduje pohledávky města a zajišťuje vymáhání pohledávek od dlužníků na úseku pokut uložených KPPP, OD, MP podáním výzvy a provedením výkonu rozhodnutí u pokut uložených všemi odbory a u místních poplatků,
 • zajišťuje daňovou povinnost města – daň z příjmů, DPH, daň darovací,
 • vyřizuje ve správním řízení žádosti o povolení provozu výherních přístrojů, věcných loterií s herní jistinou do 200 000,- Kč a tombol s herní jistinou do 50 000,- Kč,
 • spravuje všechny místní poplatky kromě poplatku za využití veřejného prostranství a ze vstupného včetně vymáhání,
 • zpracovává podklady pro návrhy obecně závazných vyhlášek na svém úseku,
 • provádí kontrolu uplatněných cestovních náhrad zaměstnanců MěÚ,
 • eviduje předpisy a platby místního poplatku za využívání veřejného prostranství, který spravuje HO MěÚ,
 • spolupracuje při uskutečňování veřejných sbírek,
 • provádí výběr hotovosti do příruční pokladny na svém úseku,
 • vede agendu půjček,
 • zajišťuje kontrolní činnost na svém úseku


Životní situace

 


Informace o výsledcích kontrol podle kontrolního řádu:

Informace o výsledcích kontrol za r. 2014 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád  

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ