Odbor finanční (FO)

Umístění odboru:

nám. Míru 62

Vedoucí odboru: 

 

Kontakty:

Bártová Hana
výdaje, KDF
376 347 295
hbartova@mukt.cz
Drudíková Ivana Ing.
daně a poplatky
376 347 243
idrudikova@mukt.cz
Koranda Přemysl Bc. et Bc.
rozpočet, příspěvky organizacím
376 347 245
pkoranda@mukt.cz
Pangerlová Jana
pohledávky, mzdy
376 347 374
jpangerlova@mukt.cz
Protivová Petra
poplatky
376 347 301
pprotivova@mukt.cz
Šťastná Pavla
účetnictví, DPH
376 347 244
pstastna@mukt.cz
Kurcová Jaroslava
poplatky
376 347 300
jakurcova@mukt.cz
Valečková Jana
účetnictví, majetek
376 347 246
jvaleckova@mukt.cz

Rozsah činnosti:
 • zpracovává a předkládá návrh rozpočtu města a finančního vztahu k řízeným  organizacím,
 • zabezpečuje finanční hospodaření města dle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obhospodařuje účty města a zabezpečuje tok finančních prostředků včetně zhodnocování volných finančních prostředků,
 • kontroluje dodržování oběhu účetních dokladů, provádí úhrady došlých faktur,
 • zabezpečuje kompletně účetnictví ve smyslu zákona o účetnictví, správnost  zabezpečuje vydáním směrnic pro oblast účetnictví,
 • vede účetní evidenci veškerého majetku města a zajišťuje provedení inventarizace majetku,
 • vede evidenci všech pohledávek města (pokuty, nájmy, poplatky, vystavené faktury) s předpisem plateb, aktualizuje měsíčně stav pohledávek,
 • zajišťuje ochranu majetku  pojištěním a provádí likvidaci škod vzniklých na majetku,
 • eviduje pohledávky města a zajišťuje vymáhání pohledávek od dlužníků na úseku pokut uložených KPPP, OD, MP podáním výzvy a provedením výkonu rozhodnutí u pokut uložených všemi odbory a u místních poplatků,
 • zajišťuje daňovou povinnost města – daň z příjmů, DPH, daň darovací,
 • přijímá ohlášení provozovatele tomboly s herní jistinou 100 000 Kč a více
 • spravuje všechny místní poplatky kromě poplatku za využití veřejného prostranství a ze vstupného včetně vymáhání,
 • zpracovává podklady pro návrhy obecně závazných vyhlášek na svém úseku,
 • provádí kontrolu uplatněných cestovních náhrad zaměstnanců MěÚ,
 • eviduje předpisy a platby místního poplatku za využívání veřejného prostranství, který spravuje HO MěÚ,
 • spolupracuje při uskutečňování veřejných sbírek v územním obvodu města,
 • provádí výběr hotovosti do příruční pokladny na svém úseku,
 • zajišťuje kontrolní činnost na svém úseku


Životní situace

Návody na řešení životních situací naleznete v sekci CHCI SI ZAŘÍDIT