Územní rozhodnutí - Veřejné osvětlení LED v obci Poleň

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/2063/20/Han

Č.j.:

OVÚP/6725/20/Han

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

Tel.:

376 347 228

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

Datum:

1.9.2020

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 4.3.2020 podal

Obec Poleň, IČO 00573591, Poleň 47, 339 01 Klatovy 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ LED V OBCI POLEŇ

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 46/1 (ostatní plocha), parc. č. 70/1 (ostatní plocha), parc. č. 70/2 (ostatní plocha), parc. č. 70/4 (ostatní plocha), parc. č. 73/1 (ostatní plocha), parc. č. 73/6 (ostatní plocha), parc. č. 76 (ostatní plocha), parc. č. 867/5 (trvalý travní porost), parc. č. 886/1 (ostatní plocha), parc. č. 1330/1 (ostatní plocha), parc. č. 1333/1 (ostatní plocha), parc. č. 1337/1 (ostatní plocha), parc. č. 1358/1 (ostatní plocha), parc. č. 1360 (ostatní plocha), parc. č. 1368/1 (ostatní plocha), parc. č. 1369/1 (ostatní plocha), parc. č. 1377/2 (ostatní plocha), parc. č. 1378/1 (ostatní plocha), parc. č. 1386/1 (ostatní plocha), parc. č. 1389/6 (vodní plocha) v katastrálním území Poleň.

Druh a účel umisťované stavby:

Venkovní osvětlení pozemní komunikace.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba veřejného osvětlení bude umístěna na pozemcích st. p. 54 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 46/1 (ostatní plocha), parc. č. 70/1 (ostatní plocha), parc. č. 70/2 (ostatní plocha), parc. č. 70/4 (ostatní plocha), parc. č. 73/1 (ostatní plocha), parc. č. 73/6 (ostatní plocha), parc. č. 76 (ostatní plocha), parc. č. 867/5 (trvalý travní porost), parc. č. 886/1 (ostatní plocha), parc. č. 1330/1 (ostatní plocha), parc. č. 1333/1 (ostatní plocha), parc. č. 1337/1 (ostatní plocha), parc. č. 1358/1 (ostatní plocha), parc. č. 1360 (ostatní plocha), parc. č. 1368/1 (ostatní plocha), parc. č. 1369/1 (ostatní plocha), parc. č. 1377/2 (ostatní plocha), parc. č. 1378/1 (ostatní plocha), parc. č. 1386/1 (ostatní plocha), parc. č. 1389/6 (vodní plocha) v katastrálním území Poleň.

Určení prostorového řešení stavby:

Bude provedena instalace nové venkovní osvětlovací soustavy - montáž nových svítidel na sloupech veřejného osvětlení a instalace nové napájecí kabelové trasy v zemi. Většina kabelové trasy veřejného osvětlení bude ve výkopu společně s kabely ČEZ.

Sloupy budou instalovány do betonových základů a rozmístěny podél stávající komunikace tak, aby bylo zajištěno rovnoměrné osvětlení a zajištěna bezpečnost chodců a vozidel při snížené viditelnosti. Odstup sloupu od hrany komunikace bude min. 0,6 m.

Svítidla budou instalována na sloupech, výška sloupů osazených podél komunikace bude 6 m.

Napájecí kabely pro veřejné osvětlení budou uloženy ve výkopu v zemi. Podchody pod komunikacemi budou vedeny ve výkopu v zemi v hloubce min. 120 cm a kabel protažen v chráničce. Do společné rýhy s kabely bude uloženo uzemňovací vedení FeZn vodivě propojující a zemnící stožáry.

Napojení na rozvod elektrické energie bude v nově vybudované rozpojovací a jistící skříni umístěné na pozemku žadatele - připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) - provozovatel distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s.

Celkový instalovaný příkon osvětlovací soustavy bude 1,7 kW.

Navrhovaná stavba bude umístěna na pozemcích parc.č.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Pozemky st. p. 54, parc. č. 46/1, parc. č. 70/1, parc. č. 70/2, parc. č. 70/4, parc. č. 73/1, parc. č. 73/6, parc. č. 76, parc. č. 867/5, parc. č. 886/1, parc. č. 1330/1, parc. č. 1333/1, parc. č. 1337/1, parc. č. 1358/1, parc. č. 1360, parc. č. 1368/1, parc. č. 1369/1, parc. č. 1377/2, parc. č. 1378/1, parc. č. 1386/1, parc. č. 1389/6 v katastrálním území Poleň.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 54, parc. č. 46/1, parc. č. 70/1, parc. č. 70/2, parc. č. 70/4, parc. č. 73/1, parc. č. 73/6, parc. č. 76, parc. č. 867/5, parc. č. 886/1, parc. č. 1330/1, parc. č. 1333/1, parc. č. 1337/1, parc. č. 1358/1, parc. č. 1360, parc. č. 1368/1, parc. č. 1369/1, parc. č. 1377/2, parc. č. 1378/1, parc. č. 1386/1, parc. č. 1389/6 v katastrálním území Poleň.

2. Při realizaci budou splněny podmínky:

- Zahájení stavby a zhotovitel stavby budou v předstihu min. 15 dnů oznámeny vlastníkům dotčených pozemků.

- Před zahájením stavby musí stavebník nechat vytýčit veškerá podzemní vedení, chránit je před poškozením a respektovat podmínky vlastníků a správců těchto vedení.

- Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení.

- Při stavbě budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy na ochranu jiných zařízení, nacházejících se v blízkosti budované stavby, bude dbáno na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení a příslušných závazných ustanovení státních norem.

- S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.

- Během realizace stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

- Po ukončení prací na stavbě uvede stavebník stavbou poškozené plochy do původního stavu.

3. Před zahájením užívání stavby požádá stavebník v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, o kolaudační souhlas. O jeho vydání je nutno požádat zdejší stavební úřad na předepsaném formuláři.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Poleň, Poleň 47, 339 01 Klatovy 1

Odůvodnění:

Dne 4.3.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 12.3.2020 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno.

Stavební úřad dne 20.7.2020 oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Předmětem územního řízení je veřejné osvětlení pozemní komunikace.

Stavební úřad podklady posoudil podle § 90 stavebního zákona a zjistil:

Územní plán Poleň byl vydán zastupitelstvem obce dne 16.10.2009, nabytí účinnosti dne 8.11.2009. Podle tohoto územního plánu se zájmové pozemky nachází v zastavěném území obce, v ploše s funkčním využitím „plochy veřejných prostranství“, plochy dopravní infrastruktury“ a „plochy smíšené obytné venkovské“ a zastavitelné ploše P-Z7 s funkčním využitím „plochy veřejných prostranství“. Záměr je v souladu s výše uvedeným územním plánem.

Jedná se o stavbu z velké části umístěnou pod terénem (kromě pilířků a lamp VO), bez zvláštních urbanistických a architektonických nároků. Umístěním záměru tak nebudou narušeny stávající dochované architektonické a urbanistické hodnoty v území.

Umístění záměru je v souladu s požadavky stavebního zákona a s obecnými požadavky na využívání území. Pozemky mají dostatečnou plochu a umožňují umístění záměru. Navržené řešení respektuje stávající výškové a prostorové uspořádání. Umístění záměru na pozemcích splňuje požadavky na prostorové uspořádání sítí veřejné technické infrastruktury.

Záměr zasahuje do ochranných pásem stávající veřejné technické infrastruktury v území. Žadatel doložil stanoviska vlastníků, případně provozovatelů, dotčených vedení k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Jelikož realizace stavby nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, stavební úřad stanovil v podmínkách výroku respektovat při realizaci stavby podmínky vlastníků a správců těchto dotčených vedení.

Z předložených stanovisek a vyjádření dotčených orgánů vyplývá, že záměr je v souladu se zvláštními právními předpisy. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy. Žadatel doložil povolení příslušných silničních správních úřadů k umístění sítí do silničního pozemku.

Žadatel doložil souhlasy vlastníků pozemků, na kterých je záměr umístěn.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Veřejné osvětlení je stavba uvedená v § 103 odst. 1 písm. e) bod 8 stavebního zákona, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. K jejímu provedení postačí územní rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu nahrazující územní rozhodnutí (územní souhlas, veřejnoprávní smlouva).

Veřejné osvětlení je stavba, jejíž užívání podle § 119 odst. 1 stavebního zákona vyžaduje kolaudační souhlas.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Povodí Vltavy, státní podnik, CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ………………….. Sejmuto: ……………………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Obec Poleň, IDDS: ebxbh89

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky)

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Vlastníci pozemků st. 56, 57, 100, 96, 55, 60, 61, 179, 109, 44, 44/2, 42/1, 41, 40, 32, 30, 21/2, 21/1, 81, 39, 124, 74, 37, 18, 19, 12, 47, 48, 49, 75, 77, 78, 76, 16/1, 15, 14, 144, 125, 5, 6, 7/1, 8, 10, 9, 91, 90, par.č. 925, 80/1, 96/3, 1404/1, 1377/3, 68, 1392/2, 65, 1402, 63/2, 544/7, 544/2, 42/1, 1368/2, 41, 1358/11, 1358/10, 1358/7, 1358/6, 1358/5, 1358/4, 1358/3, 1358/2, 868/1, 20, 46/7, 46/6, 46/21, 46/22, 46/5, 24, 1386/3, 46/23, 1407, 46/9, 1369/2, 1391/7, 55/2, 46/18, 46/17, 22/1, 22/3, 12/2, 14/2, 17, 1386/2, 19/1, 886/7, 862/7, 862/6, 1343/1 v katastrálním území Poleň.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí (dodejky):

- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů.

Obecní úřad Poleň:

- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Poleni po dobu 15 dnů.

dotčené správní úřady:
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor školství, kultury a cestovního ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy 1