Rozhodnutí o umístění stavby - REKO MS Klatovy - Masarykova +1 - Stavební úpravy STL a NTL plynovodů a přípojek - GasNet s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí n/Labem

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

Spis. zn.:

OVÚP/5923/20/Han

Č.j.:

OVÚP/6892/20/Han

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

Tel.:

376 347 228

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

Datum:

7.9.2020

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 15.7.2020 podal

GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1,
kterého zastupuje SUPTel - PROJEKT s.r.o., IČO 04561767, Domažlická 210, Klatovy III, 339 01 Klatovy 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

REKO MS Klatovy - Masarykova + 1 - Stavební úpravy STL a NTL plynovodů a přípojek

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 217 (ostatní plocha), parc. č. 230/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Klatovy.

Druh a účel umisťované stavby:

Předmětem stavby je NTL plynovod, NTL přípojky a STL přípojky v nové trase. Účelem užívání je stavba technické infrastruktury - distribuce plynu.

Umístění stavby na pozemku:

Plynovod bude umístěn na pozemcích parc.č. 217 (ostatní plocha), parc. č. 230/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Klatovy.

Určení prostorového řešení stavby:

NTL plynovod bude na pojen na stávající plynovod na pozemku parc.č. 230/1 a to v blízkosti sousední katastrální hranice s pozemkem parc.č. 235/1 a z tohoto místa je veden NTL plynovod kolmo přes komunikaci a dále je veden souběžně s hranicemi pozemků parc.č. 230/5, st.p. 1353 a 230/6 a to ve vzdálenosti od jejich hranic 1,3 m - 1,6 m. Dále plynovod pokračuje na pozemek parc.č. 217 v katastrálním území Klatovy a prochází komunikací v ulici Masarykova a zde také je nové plynovodní potrubí připojeno na stávající plynovodní potrubí.

NTL přípojky jsou umístěny kolmo na nový NTL plynovod na pozemku par 230/1 jsou připojeny na stávající plynovodní přípojku. Přípojky jsou umístěny před pozemky st.p. 1624 a 2191 v katastrálním území Klatovy.

Nová STL přípojka je navržena na pozeku parc.č. 217 a propojuje stávající STL plynovod a stávající přípojku. Tato přípojka je navržena na rohu ulic Masyrykovy a Bezručovy a slouží pro připojení objektu č.p. 820, který je umístěný na pozemku st.p. 4017 v katastrálním území Klatovy.

NTL plynovod bude proveden z materiálu PE 100 RC, SDR 17,6 dimenze plynovodu d 110 x 6,3. Plynovodu bude uložen v zemní rýze o šířce 0,8 m, krytí plynovodu bude min. 1,0 m.

NTL přípojky budou provedeny v dimenzi d 63 a STL přípojka bude provedena v dimenzi d 32.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

Pozemky parc.č. 217 (ostatní plocha), parc. č. 230/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Klatovy.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích parc.č. 217 (ostatní plocha), parc. č. 230/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Klatovy.

2. Pro realizaci stavby bude vyhotovena prováděcí projektová dokumentace.

3. Při realizaci budou splněny podmínky:

- Zahájení stavby a zhotovitel stavby budou v předstihu min. 15 dnů oznámeny vlastníkům dotčených pozemků.

- Před zahájením stavby musí stavebník nechat vytýčit veškerá podzemní vedení, chránit je před poškozením a respektovat podmínky vlastníků a správců těchto vedení.

- Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení.

- Při stavbě budou dodrženy platné bezpečnostní předpisy na ochranu jiných zařízení, nacházejících se v blízkosti budované stavby, bude dbáno na dodržování předpisů týkajících se bezpečnosti práce a technických zařízení a příslušných závazných ustanovení státních norem.

- S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy.

- Během realizace stavby budou dodrženy podmínky vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

- Po ukončení prací na stavbě uvede stavebník stavbou poškozené plochy do původního stavu.

4. Před zahájením užívání stavby požádá stavebník v souladu s ustanovením § 122 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, o kolaudační souhlas. O jeho vydání je nutno požádat zdejší stavební úřad na předepsaném formuláři.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1

Odůvodnění:

Dne 15.7.2020 podal žadatel společnost GasNet, s.r.o., která je zastoupena společností SUPTel – PROJEKT s.r.o. žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Předmětem územního řízení je STL a NTL plynovod.

Stavební úřad podklady posoudil podle § 90 stavebního zákona a zjistil:

Město Klatovy má vydaný územní plán, který je účinný od 15.7.2016 a 1 změnu ÚP. Podle tohoto územního plánu se záměr žadatele nachází v zastavěném území obce. Záměr je dle územního plánu v souladu s územním plánem.

Jedná se o stavbu umístěnou pod terénem. Umístěním záměru tak nebudou narušeny stávající dochované architektonické a urbanistické hodnoty v území.

Umístění záměru je v souladu s požadavky stavebního zákona a s obecnými požadavky na využívání území. Pozemky mají dostatečnou plochu a umožňují umístění záměru. Navržené řešení respektuje stávající výškové a prostorové uspořádání. Umístění záměru na pozemcích splňuje požadavky na prostorové uspořádání sítí veřejné technické infrastruktury.

Z předložených stanovisek a vyjádření vyplývá, že záměr je v souladu se zvláštními právními předpisy. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními právními předpisy. Žadatel doložil povolení příslušných silničních správních úřadů k umístění sítí do silničního pozemku.

Žadatel doložil souhlasy vlastníků pozemků, na kterých je záměr umístěn.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Plynovod je stavba technické infrastruktury, která nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. K jejímu provedení postačí územní rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu nahrazující územní rozhodnutí.

Plynovod je stavba technické infrastruktury, jejíž užívání podle § 119 odst. 1 stavebního zákona vyžaduje kolaudační souhlas.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 1353, 1624, 2191, 4017, parc. č. 230/5, 230/6, 235/1 v katastrálním území Klatovy

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Klatovy III č.p. 120, č.p. 399, č.p. 476 a č.p. 820

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

„otisk úředního razítka“

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
SUPTel - PROJEKT s.r.o., IDDS: kuebyn7

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky):

Město Klatovy
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Technické služby města Klatov, příspěvková organizace, IDDS: bigjkgb
Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):

Vlastníci pozemků st. p. 1353, 1624, 2191, 4017, parc. č. 230/5, 230/6, 235/1 v katastrálním území Klatovy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky):

- Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).


dotčené správní úřady:
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, hospodářský odbor, Klatovy, 339 01 Klatovy 1