Oznámení o společném jednání k návrhu změny č.3 Územního plánu Čachrov - dne 7.10.2020

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a ÚP 

__________________________________________________________________________

Dle rozdělovníku

č.j.: OVÚP/7032/20/Mk

vyřizuje: Tomáš Martínek

tel.: 376 347 227

tmartinek@mukt.cz

Klatovy dne 11.9.2020

Oznámení

o společném jednání k návrhu změny č.3 Územního plánu Čachrov

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako pořizovatel územně plánovací dokumentace ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

oznamuje

v souladu s ustanovením § 50 odst. 2 stavebního zákona společné jednání o návrhu změny č. 3 Územního plánu Čachrov, které se koná

v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01 budova 59/1 MěÚ Klatovy, dne 7.10.2020 od 10.00 hod.

Předmětem návrhu je řešení správního území na základě schváleného zadání změny úp.

Návrh změny č. 3 Územního plánu Čachrov je vystaven k veřejnému nahlédnutí ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání tj. od 7.10.2020 u Městského úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, úřadu městyse Čarchrov a na internetových stránkách:

http://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan_orp.asp

Dotčené orgány mohou uplatnit svá stanoviska ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání. Doloží-li dotčený orgán nejpozději při společném jednání závažné důvody, lhůta pro uplatnění stanoviska se prodlužuje nejdéle o 30 dnů. Ve stejné lhůtě může každý uplatnit své připomínky.

K později uplatněným stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží.

Písemná stanoviska a připomínky adresujte na Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a ÚP

Vyvěšeno na úřední desce: Sejmuto z úřední desky:

Obdrží :

Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

Nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O.BOX 9, 110 15 Praha 1

Ministerstvo obrany- agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Státní energetická inspekce

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

- odbor regionálního rozvoje

- odbor dopravy a silničního hospodářství

- odbor životního prostředí

- odbor kultury a památkové péče

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Plzeňská 165

Městský úřad Klatovy

- odbor životního prostředí

- odbor dopravy

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, úz. odbor Klatovy, Aretinova 129

Obvodní báňský úřad , Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127

Správa NP a CHKO Šumava, 1.máje 260, 385 01 Vimperk

Město Železná Ruda

Město Strážov

Městys Čachrov

Obec Dešenice

Obec Běšiny

Obec Velhartice

Obec Hlavňovice

Obec Hartmanice

Obec Prášily

Dále obdrží:

Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

Povodí Vltavy s.p. závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

ČEZ Distribuce a.s., Vinohradská 325/8, 120 21 Praha2

GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3