VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODBORU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - VEDOUCÍ FINANČNÍHO ODBORU

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výběrové řízení - vedoucí finančního odboru

Město Klatovy
zastoupené tajemníkem
vyhlašuje výběrové řízení podle zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v platném znění,
na místo vedoucí(ho) Finančního odboru Městského úřadu Klatovy

Popis pracovní pozice:

 • Řízení činností a procesů finančního odboru, zabezpečení finančního hospodaření města dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, příprava rozpočtu města.

Zákonná kritéria pro jmenování vedoucího úředníka:
Vedoucím úředníkem se může stát fyzická osoba, která:
1) Splňuje předpoklady podle § 4 zák. 312/2002 Sb., v platném znění:
 • Je státním občanem České republiky, popř. cizím státním občanem, který má v ČR trvalý pobyt a dosáhla věku 18 let.
 • Je způsobilá k právním úkonům je bezúhonná.
 • Ovládá jednací jazyk.

2) Splňuje předpoklady stanovené zvláštním zákonem č. 451/1991 Sb., v platném znění:
 • Není evidována jako osoba uvedená v § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR.
 • Skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) a b) tohoto zákona dokládá občan osvědčením vydaným Ministerstvem vnitra ČR, skutečnosti uvedené v § 2 odst. 1 písm. d) až h) čestným prohlášením.

Požadavky zaměstnavatele:
 • Vysokoškolské vzdělání v magisterském (titul Mgr. nebo Ing.) studijním programu se zaměřením na ekonomiku, finance.
 • Výborná znalost rozpočtových pravidel a účetnictví územních samosprávných celků.
 • Výborná znalost účetnictví podnikatelských subjektů.
 • Znalost příslušné legislativy, zásad a organizace veřejné správy.
 • Manažerské a komunikační schopnosti, umění jednat s lidmi.
 • Umění kultivovaného písemného vyjadřování a dobrá schopnost formulování rozličných témat.
 • Schopnost rychlé orientace v nové problematice.
 • Časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení.
 • Organizační a rozhodovací schopnosti.
 • Samostatnost, spolehlivost, pečlivost, seriózní vystupování.
 • Řidičské oprávnění skupiny B.
 • Výhodou praxe na místě vedoucího zaměstnance.
 • Výhodou zvláštní odborná způsobilost pro výkon příslušných správních činností.
 • Výhodou znalost cizího jazyka.

Platová třída odpovídající druhu práce: 12
Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, a nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.

Přihláška zájemce musí obsahovat tyto náležitosti:

 • Jméno, příjmení a titul.
 • Datum a místo narození.
 • Státní příslušnost.
 • Místo trvalého pobytu.
 • Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana.
 • Datum a podpis.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
 • Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
 • Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • Osvědčení Ministerstva vnitra ČR a čestné prohlášení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění. Lustrační osvědčení ani čestné prohlášení nepředkládá uchazeč narozený po 1.12.1971
 • Souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení

Lhůta pro doručení přihlášky: do 22.10.2020, obálku označte heslem „Výběrové řízení - vedoucí FO - neotvírat".

Předpokládané datum nástupu: dohodou, po ukončení výběrového řízení

Přihlášky zasílejte na adresu: Město Klatovy, Ing. Milan Jarošík, tajemník, nám. Míru 62, 33901 Klatovy.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Klatovy 6.10.2020

Ing. Milan Jarošík, tajemník MěÚ
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ