ODBOR HOSPODÁŘSKÝ (HO) | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR HOSPODÁŘSKÝ (HO)

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor hospodářský (HO)

Umístění odboru:

nám. Míru 62

Vedoucí odboru:

František Kocfelda

Kontakty:

Broukal Luboš Bc.

výstavba komunikací

376 347 230

lbroukal@mukt.cz

Kocfelda František

vedoucí odboru

376 347 234

fkocfelda@mukt.cz

Popelík Tomáš
výstavba komunikací
 376 347 235
tpopelik@mukt.cz

Valešová Jaroslava

doprava, komunikace

376 347 231

jvalesova@mukt.czRozsah činnosti: 
 • zabezpečuje stavební dozor investora u investičních akcí města na úseku pozemních komunikací, zabezpečuje vypracování příslušné projektové dokumentace na jednotlivé stavby a jejich schvalování ve smyslu stavebního zákona
 • zajišťuje podklady pro zadávání veřejných zakázek v rozsahu své působnosti,
 • zajišťuje smluvní vztahy na úseku investiční výstavby v rozsahu své působnosti,
 • zabezpečuje a zpracovává plán investičních akcí v oblasti nové výstavby a rekonstrukce komunikací  včetně technické vybavenosti,
 • zabezpečuje výkon státní správy ve věcech místních a účelových komunikací, provádí opatření k ochraně místních komunikací v souvislosti s činností jiných investorů,
 • zabezpečuje výdej parkovacích karet a výběr poplatků za ně v jednotlivých zónách města, provádí výběr místních poplatků a dohled na jejich zaplacení /stánky, zábory, výkopy, reklamy/,
 • po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie stanovuje přechodnou a místní úpravu dopravního značení na místních komunikacích a veřejných účelových komunikacích,
 • povoluje výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na MK a VÚK,
 • řídí městskou tržnici, organizuje klatovskou pouť, vydává rozhodnutí o povolení prodeje na veřejném prostranství včetně krátkodobých prodejních a reklamních akcí,
 • zabezpečuje výkon státní správy v městské autobusové dopravě, vede jednání k zajištění obslužnosti území autobusovou dopravou,
 • zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek, směrnic a nařízení města na svém úseku,
 • zpracovává podklady pro vytvoření generelu dopravy, pravidel pro povolování výkopů a dalších závazných směrnic města ve své působnosti,
 • vydává povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací /zábory veřejného prostranství, umístění sítí, prodejní stánky, výkopy, zábory pro umisťování reklam typu „A“/ a k omezení obecného užívání uzavírkami,
 • zabezpečuje agendu spojenou s městským dopravním a informačním systémem města
 • spolupracuje při vedení digitální technické mapy, zajišťuje podklady pro pasport místních komunikací, dopravního značení
 • zajišťuje podklady spojené s poskytováním dotací státu, kraje, EU ve své působnosti
 • zajišťuje agendu spojenou s žádostmi o poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
 • poskytuje informace veřejnosti v rozsahu svých kompetencí,
 • zajišťuje kontrolní činnost na svém úseku.
Životní situace

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ