Odbor hospodářský (HO)

Umístění odboru:

nám. Míru 62

Vedoucí odboru: 

Ing. Libor Matějka

Kontakty:

Matějka Libor Ing.vedoucí odboru
376 347 234
limatejka@mukt.cz
Denk Tomáš
výstavba komunikací 
376 347 230
tdenk@mukt.cz
Popelík Tomáš
výstavba komunikací
 376 347 235
tpopelik@mukt.cz
Valešová Jaroslava
doprava, komunikace
376 347 231
jvalesova@mukt.cz

Rozsah činnosti: 
 • zabezpečuje stavební dozor investora u investičních a neinvestičních akcí města na úseku pozemních komunikací, zabezpečuje vypracování příslušné projektové dokumentace na jednotlivé stavby a jejich schvalování ve smyslu stavebního zákona
 • zajišťuje podklady pro zadávání veřejných zakázek v rozsahu své působnosti,
 • zajišťuje smluvní vztahy na úseku investiční a neinvestiční výstavby v rozsahu své působnosti,
 • zabezpečuje a zpracovává plán investičních akcí v oblasti nové výstavby a rekonstrukce komunikací  včetně technické vybavenosti, zabezpečuje hlavní prohlídky mostů a lávek, zpracovává plán neinvestičních skcí
 • zabezpečuje výkon státní správy ve věcech místních a účelových komunikací, provádí opatření k ochraně místních komunikací v souvislosti s činností jiných investorů,
 • zabezpečuje výdej parkovacích karet a výběr poplatků za ně v jednotlivých zónách města, provádí výběr místních poplatků a dohled na jejich zaplacení /stánky, zábory, výkopy, reklamy/,
 • po písemném vyjádření příslušného orgánu Policie stanovuje přechodnou a místní úpravu dopravního značení na místních komunikacích a veřejných účelových komunikacích,
 • povoluje výjimky z místní a přechodné úpravy provozu na MK a VÚK,
 • řídí městskou tržnici, organizuje klatovskou pouť, vydává rozhodnutí o povolení prodeje na veřejném prostranství včetně krátkodobých prodejních a reklamních akcí,
 • zabezpečuje výkon státní správy v městské autobusové dopravě, vede jednání k zajištění obslužnosti území autobusovou dopravou,
 • zpracovává návrhy obecně závazných vyhlášek, směrnic a nařízení města na svém úseku,
 • zpracovává podklady pro vytvoření generelu dopravy, pravidel pro povolování výkopů a dalších závazných směrnic města ve své působnosti,
 • vydává povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací (zábory veřejného prostranství, umístění sítí, prodejní stánky, výkopy, zábory pro umisťování reklam typu „A“) a k omezení obecného užívání uzavírkami, připravuje dohody o užívání veřejného prostranství
 • zabezpečuje agendu spojenou s městským dopravním a informačním systémem města
 • spolupracuje při vedení digitální technické mapy, zajišťuje podklady pro pasport místních komunikací, dopravního značení
 • zajišťuje podklady spojené s poskytováním dotací státu, kraje, EU ve své působnosti
 • zajišťuje agendu spojenou s žádostmi o poskytnutí zápůjček z Fondu rozvoje bydlení
Informace o výsledcích kontrol podle kontrolního řádu:  

Informace o výsledcích kontrol za r. 2021 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

 

Životní situace

Návody na řešení životních situací naleznete v sekci CHCI SI ZAŘÍDIT