ZAHÁJENÍ ÚŘ KŘENICE ÚPRAVA VO | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZAHÁJENÍ ÚŘ KŘENICE ÚPRAVA VO

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Zahájení ÚŘ Křenice úprava VO

 

Městský úřad Klatovy                              Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/7905/20/Han

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/7906/20/Han

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje:

Ing. Jiří Hanzlík

 

Tel.:

376 347 228

 

E-mail:

jhanzlik@mukt.cz

 

Datum:

14.10.2020

 

 

 

 

 

 

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

 

Obec Křenice, IČO 00255718, Křenice 48, 340 12  Švihov,
kterého zastupuje Jaroslav Havlík, nar. 15.12.1954, Národních mučedníků 196, Klatovy IV, 339 01  Klatovy 1

(dále jen "žadatel") podal dne 12.10.2020 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Křenice - úprava veřejného osvětlení

na pozemku parc. č. 522/1, 546/3, 546/2, 20/2, 541/3, 26/2, 26/6, 546/4, 554, 28/1, 521/2, 602 v katastrálním území Křenice. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Stavba obsahuje:

Osvětlovací body se připojí smyčkově na nový kabelový rozvod provedený kabelem CYKY 4x10 mm2 uloženým v zemi v plastové chráničce. Svítidla budou provedena stávající LED. Budou osazeny na ocelových pozinkovaných stožárech, výška svítidla 8 m. V blízkosti pomníku se osadí pilíř s rozvaděčem veřejného osvětlení v zapojení RVO S1/NKP7P/SHC60. Z boku pilíře bude osazena zásuvka 230 V jištěná samostatným jističem a chráničem pro připojení vánočního stromku. Kabel v chráničce se uloží do volného terénu do hl. min 70 cm, v přechodech komunikací do hloubky min. 100 cm. V celém rozsahu stavby budou kabely VO uloženy v zemi v plastové chráničce uložené v pískovém loži nebo přesáté výkopové zemině zrnitosti do 4 mm, tloušťky vrstvy 8 cm nad i pod chráničkou. Trasa bude opatřena výstražnou fólií. V celé délce kabelové trasy je přiložen v drážce pod kabelem uzemňovací vodič FeZn 10 mm. Na něj budou připojeny všechny osvětlovací stožáry.

 

 Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen"správní řád") oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky a veřejnost připomínky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 17,00 hodin, pátek od 8,00 - 14,30; v jiné dny po telefonické dohodě).

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 41, 40, 63, 30, 64, 58, 61, 55, 26, 21, 7, 8, 52, 51, 12, 2/1, 9, 1, 44, 38, 29, 28, 27, parc. č. 26/7, 39/1, 352/31, 17/1, 545, 9, 606, 18/1, 20/18, 35/1, 521/3 v katastrálním území Křenice

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Křenice č.p. 37, č.p. 35, č.p. 55, č.p. 16, č.p. 56, č.p. 54, č.p. 50, č.p. 33, č.p. 13, č.p. 4, č.p. 46, č.p. 28, č.p. 22, č.p. 6, č.p. 41, č.p. 42, č.p. 36, č.p. 25, č.p. 24 a č.p. 23

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

 

 

Ing. Pavel Boublík

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

 

Vyvěšeno dne: ..............................                           Sejmuto dne: ....................................

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky)
Obec Křenice, kterou zastupuje Jaroslav Havlík, IDDS: un5yk2v

 

Účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) a podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky):

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Ladislav Kleistner, Waltrova č.p. 972/34, Skvrňany, 318 00  Plzeň 18
Milan Kleistner, Sokolovská č.p. 1111/106, Bolevec, 323 00  Plzeň 23
Jaroslav Volena, Křenice č.p. 32, 340 12  Švihov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

 

Účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Vlastníci pozemků st. p. 41, 40, 63, 30, 64, 58, 61, 55, 26, 21, 7, 8, 52, 51, 12, 2/1, 9, 1, 44, 38, 29, 28, 27, parc. č. 26/7, 39/1, 352/31, 17/1, 545, 9, 606, 18/1, 20/18, 35/1, 521/3 v katastrálním území Křenice.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, byly vlastníci pozemků a staveb v souladu s ust. 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovány označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí.

 

Městský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí (dodejky)

-       Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).

 

Obecní úřad Křenice (dodejky)

-       Se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Křenicích po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy).

 


dotčené správní úřady

Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01  Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01  Klatovy 1

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ