OZNÁMENÍ O MŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST - ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O MŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST  - ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o mžnosti převzít písemnost - zahájení společného řízení

 

Městský úřad Klatovy Odbor výstavby a územního plánování

pracoviště Balbínova 59

 

 

Spis. zn.:

OVÚP/7582/20/Fl

 

 

 

 

Č.j.:

OVÚP/8125/20/Fl

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje::

Marcela Flídrová

 

Tel.:

376 347 251

 

E-mail:

mflidrova@mukt.cz

 

Datum:

26.10.2020

 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že písemnost Oznámení zahájení společného řízení ze dne 5.10.2020 č.j. OVÚP/7627/20/Fl může adresát Miloslava Godžová, bytem Jiráskova 744, 340 22 Nýrsko, jako spoluvlastník pozemků parc. č. 140/4, 140/11, 199/2 v katastrálním území Krotějov převzít každý pracovní den, tj. od pondělí do pátku, v době:

Pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin

Úterý od 8,00 do 16,00 hodin

Čtvrtek od 8,00 do 15,30 hodin

Pátek od 8,00 do 14,30 hod

na Městském úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Balbínova ulice č. 59/I, Klatovy, č.dv. 1.10. Písemnost se doručuje podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů z důvodu neznámého pobytu osoby.

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

 

 

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

 

 

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce MěÚ Klatovy po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: ....................................

Zveřejnění elektronické verze veřejné vyhlášky na webových stránkách MěÚ Klatovy:

Zveřejněno dne: ……………………………….. Odstraněno dne: ……………………

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ