Odbor výstavby a územního plánování (OVÚP)

Umístění odboru: 

Balbínova 59

Vedoucí odboru: 

Ing. Pavel Boublík

Kontakty:

Boublík Pavel Ing.
vedoucí odboru
376 347 229
pboublik@mukt.cz
Eisová Stanislava
územní a stavební řízení
376 347 253
seisova@mukt.cz
Flídrová Marcela
územní a stavební řízení
376 347 251
mflidrova@mukt.cz
Kamenová Ivana
územní a stavební řízení
376 347 323
ikamenova@mukt.cz
Krčmářová Eva
územní plán, ÚAP
376 347 225
ekrcmarova@mukt.cz
Lukeš Jiří Ing.
územní a stavební řízení
376 347 226
jlukes@mukt.cz
Malý Martin Ing.
územní a stavební řízení
376 347 276
mmaly@mukt.cz
Martínek Tomáš
územní plán, ÚAP
376 347 227
tmartinek@mukt.cz
Marytová Jaroslava Ing.
územní a stavební řízení
376 347 354
jmarytova@mukt.cz
Tučková Radka
administrativa odboru
376 347 224
rtuckova@mukt.cz
Turečková Jana
územní a stavební řízení
376 347 223
jtureckova@mukt.cz

územní a stavební řízení
 376 347 228
 

Rozsah činnosti 

1. Úřad územního plánování

a) Územně plánovací podklady:

 • pořizování územně analytických podkladů,
 • aktualizace územně analytických podkladů,
 • pořizování územních studií na využití a uspořádání území.

b) Politika územního rozvoje :

 • spolupráce s vyššími orgány při tvorbě politiky územního rozvoje.

c) Územně plánovací dokumentace :

 • spolupráce s krajským úřadem při tvorbě zásad územního rozvoje,
 • pořizování územních plánů a regulačních plánů (zpracování zadání a návrhu, veřejnoprávní projednání, vydání, vyhodnocení včetně změn)
 • vymezování hranic zastavěného území,
 • evidence územně plánovací dokumentace a příprava ke schválení schvalovacímu orgánu,
 • spravování archivu územně plánovací dokumentace (ÚPD) a územně plánovacích podkladů,
 • spolupráce s dotčenými orgány státní správy při projednávání zadání a návrhů územně plánovacích dokumentací.

 

2. Stavební úřad (formuláře)

a) Územní rozhodování:

 • vydává rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
 • vydává rozhodnutí o změně využití území,
 • vydává rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
 • vydává rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků,
 • vydává rozhodnutí o ochranném pásmu,
 • vydává změny a zrušení územních rozhodnutí,
 • vede územní řízení s posouzením vlivu na ŽP
 • vede společné územní a stavební řízení včetně řízení s posouzením vlivů na ŽP,
 • uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území
 • vede zjednodušené územní řízení
 • vydává územní souhlas a společný územní souhlas se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru,
 • vydává souhlas pro speciální stavební úřad k povolení stavby tímto orgánem.

b) Ohlašování staveb:

 • přijímá ohlášení jednoduchých staveb,
 • přijímá ohlášení terénních úprav a zařízení,
 • přijímá ohlášení udržovacích prací

c) Stavební řízení a povolení:

 • vydává stavební povolení,
 • uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby,
 • přijímá oznámení stavebních záměrů s certifikátem autorizovaného inspektora a zajišťuje s tím spojené úkony,
 • povoluje změny stavby před jejím dokončením.

d) Užívání staveb:

 • zajišťuje činnosti spojené s kolaudací staveb, vydává kolaudační souhlas příp. kolaudační rozhodnutí,,
 • povoluje předčasné užívání staveb,
 • povoluje zkušební provoz,
 • ověřuje dokumentace skutečného provedení stavby
 • povoluje změny v užívání staveb.

e)Odstraňování staveb:

 • vydává povolení k odstranění stavby, k terénním úpravám a zařízením,
 • vydává nařízení k odstranění staveb, terénních úprav a zařízení.

f) Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu:    

 • provádí kontrolní prohlídky staveb,
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby, 
 • nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbě,
 • nařizuje nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku
 • nařizuje provedení udržovacích prací
 • nařizuje vyklizení stavby,
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

g) Vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury:

 • posuzuje vybrané činnosti ve výstavbě,
 • posuzuje oprávněnost zpracovat projektovou dokumentaci.

h) Evidence a ukládání písemností a nahlížení do nich, poskytování informací a poradenská činnost veřejnosti v rozsahu svěřených kompetencí.

i) Obecné požadavky na výstavbu:

 • uděluje výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu.

j) Sankce:

 • projednává přestupky fyzických, právnických nebo podnikajících fyzických osob.

 

3. Vyvlastňovací úřad:

 • vede řízení podle zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, v platném znění 

 


Působnost v územních obvodech obcí :

1. Stavební úřad: Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Borovy, Čachrov, Červené Poříčí, Číhaň, Dlažov, Dolany, Hnačov, Chlistov, Chudenice, Janovice nad Úhlavou, Javor, Ježovy, Klatovy, Klenová, Křenice, Lomec, Měčín, Mezihoří, Mlýnské Struhadlo, Mochtín, Myslovice, Nezdice, Obytce, Ostřetice, Plánice, Poleň, Předslav, Strážov, Švihov, Týnec, Tužice, Újezd u Plánice, Vrhaveč, Vřeskovice, Zavlekov, Zborovy.

2. Úřad územního plánování Vyvlastňovací úřad: Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Čachrov, Černíkov, Červené Poříčí, Číhaň, Dlažov, Dešenice, Dolany, Hamry, Hnačov, Chlistov, Chudenice, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Javor, Ježovy, Klatovy, Klenová, Křenice, Lomec, Měčín, Mezihoří, Mlýnské Struhadlo, Mochtín, Myslovice, Nýrsko, Obytce, Ostřetice, Plánice, Poleň, Předslav, Strážov, Švihov, Týnec, Újezd u Plánice, Vrhaveč, Vřeskovice, Zavlekov, Zborovy, Železná Ruda.

 

Informace o výsledcích kontrol podle kontrolního řádu: 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2023 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2022 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2021 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2020 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2019 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2018 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2017 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád  

Informace o výsledcích kontrol za r. 2016 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2015 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

 

Životní situace

Návody na řešení životních situací naleznete v sekci CHCI SI ZAŘÍDIT