ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (OVÚP) | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ (OVÚP)

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor výstavby a územního plánování (OVÚP)

Umístění odboru: 

Balbínova 59

Vedoucí odboru: 

Ing. Pavel Boublík

Kontakty:


Boublík Pavel Ing.

vedoucí odboru

376 347 229

pboublik@mukt.cz

Eisová Stanislava územní a stavební řízení

376 347 253

seisova@mukt.cz 

Flídrová Marcela

územní a stavební řízení

376 347 251

mflidrova@mukt.cz

Hanzlík Jiří Ing.  územní a stavební řízení

 376 347 228

jhanzlik@mukt.cz

Kamenová Ivana

územní a stavební řízení

376 347 323

ikamenova@mukt.cz

Krčmářová Eva

územní plán, ÚAP

376 347 225

ekrcmarova@mukt.cz

Lukeš Jiří Ing.

územní a stavební řízení

376 347 226

jlukes@mukt.cz

Malý Martin Ing.

územní a stavební řízení

376 347 276

mmaly@mukt.cz

Martínek Tomáš

územní plán, ÚAP

376 347 227

tmartinek@mukt.cz

Marytová Jaroslava Ing.

územní a stavební řízení

376 347 354

jmarytova@mukt.cz

Tučková Radkaadministrativa odboru 

376 347 224 

rtuckova@mukt.cz

Turečková Jana

územní a stavební řízení

376 347 223

jtureckova@mukt.cz


Rozsah činnosti

 

1. Úřad územního plánování

a) Územně plánovací podklady:

 • pořizování územně analytických podkladů,
 • aktualizace územně analytických podkladů,
 • pořizování územních studií na využití a uspořádání území.

b) Politika územního rozvoje :

 • spolupráce s vyššími orgány při tvorbě politiky územního rozvoje.

c) Územně plánovací dokumentace :

 • spolupráce s krajským úřadem při tvorbě zásad územního rozvoje,
 • pořizování územních plánů a regulačních plánů (zpracování zadání a návrhu, veřejnoprávní projednání, vydání, vyhodnocení včetně změn)
 • vymezování hranic zastavěného území,
 • evidence územně plánovací dokumentace a příprava ke schválení schvalovacímu orgánu,
 • spravování archivu územně plánovací dokumentace (ÚPD) a územně plánovacích podkladů,
 • spolupráce s dotčenými orgány státní správy při projednávání zadání a návrhů územně plánovacích dokumentací.

 

2. Stavební úřad (formuláře)

a) Územní rozhodování:

 • vydává rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení,
 • vydává rozhodnutí o změně využití území,
 • vydává rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,
 • vydává rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků,
 • vydává rozhodnutí o ochranném pásmu,
 • vydává změny a zrušení územních rozhodnutí,
 • vede územní řízení s posouzením vlivu na ŽP
 • vede společné územní a stavební řízení včetně řízení s posouzením vlivů na ŽP,
 • uzavírá se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu užívání stavby na území
 • vede zjednodušené územní řízení
 • vydává územní souhlas a společný územní souhlas se souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru,
 • vydává souhlas pro speciální stavební úřad k povolení stavby tímto orgánem.

b) Ohlašování staveb:

 • přijímá ohlášení jednoduchých staveb,
 • přijímá ohlášení terénních úprav a zařízení,
 • přijímá ohlášení udržovacích prací

c) Stavební řízení a povolení:

 • vydává stavební povolení,
 • uzavírá se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby,
 • přijímá oznámení stavebních záměrů s certifikátem autorizovaného inspektora a zajišťuje s tím spojené úkony,
 • povoluje změny stavby před jejím dokončením.

d) Užívání staveb:

 • zajišťuje činnosti spojené s kolaudací staveb, vydává kolaudační souhlas příp. kolaudační rozhodnutí,,
 • povoluje předčasné užívání staveb,
 • povoluje zkušební provoz,
 • ověřuje dokumentace skutečného provedení stavby
 • povoluje změny v užívání staveb.

e)Odstraňování staveb:

 • vydává povolení k odstranění stavby, k terénním úpravám a zařízením,
 • vydává nařízení k odstranění staveb, terénních úprav a zařízení.

f) Stavební dozor a zvláštní pravomoci stavebního úřadu:    

 • provádí kontrolní prohlídky staveb,
 • nařizuje neodkladné odstranění stavby, 
 • nařizuje nutné zabezpečovací práce na stavbě,
 • nařizuje nezbytné úpravy na stavbě, stavebním pozemku nebo na zastavěném stavebním pozemku
 • nařizuje provedení udržovacích prací
 • nařizuje vyklizení stavby,
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě.

g) Vybrané činnosti ve výstavbě a součinnost vlastníků technické infrastruktury:

 • posuzuje vybrané činnosti ve výstavbě,
 • posuzuje oprávněnost zpracovat projektovou dokumentaci.

h) Evidence a ukládání písemností a nahlížení do nich, poskytování informací a poradenská činnost veřejnosti v rozsahu svěřených kompetencí.

i) Obecné požadavky na výstavbu:

 • uděluje výjimky z obecných technických požadavků na výstavbu.

j) Sankce:

 • projednává přestupky fyzických, právnických nebo podnikajících fyzických osob.

 

3. Vyvlastňovací úřad:

 • vede řízení podle zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, v platném znění 

 


Působnost v územních obvodech obcí :

1. Stavební úřad: Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Borovy, Čachrov, Červené Poříčí, Číhaň, Dlažov, Dolany, Hnačov, Chlistov, Chudenice, Janovice nad Úhlavou, Javor, Ježovy, Klatovy, Klenová, Křenice, Lomec, Měčín, Mezihoří, Mlýnské Struhadlo, Mochtín, Myslovice, Nezdice, Obytce, Ostřetice, Plánice, Poleň, Předslav, Strážov, Švihov, Týnec, Tužice, Újezd u Plánice, Vrhaveč, Vřeskovice, Zavlekov, Zborovy.

2. Úřad územního plánování a Vyvlastňovací úřad: Běhařov, Běšiny, Bezděkov, Biřkov, Bolešiny, Čachrov, Černíkov, Červené Poříčí, Číhaň, Dlažov, Dešenice, Dolany, Hamry, Hnačov, Chlistov, Chudenice, Chudenín, Janovice nad Úhlavou, Javor, Ježovy, Klatovy, Klenová, Křenice, Lomec, Měčín, Mezihoří, Mlýnské Struhadlo, Mochtín, Myslovice, Nýrsko, Obytce, Ostřetice, Plánice, Poleň, Předslav, Strážov, Švihov, Týnec, Újezd u Plánice, Vrhaveč, Vřeskovice, Zavlekov, Zborovy, Železná Ruda.

 

Informace o výsledcích kontrol podle kontrolního řádu: 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2019 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2018 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2017 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád  

Informace o výsledcích kontrol za r. 2016 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2015 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

 

Životní situace

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ