OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CHUDENÍN - DNE 17.2.2021 | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

OZNÁMENÍ O OPAKOVANÉM VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CHUDENÍN - DNE 17.2.2021

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Oznámení o opakovaném veřejném projednání návrhu územního plánu Chudenín - dne 17.2.2021

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a ÚP

__________________________________________________________________________

Dle rozdělovníku

č.j.: OVÚP/322/21/Kr

vyřizuje: Eva Krčmářová

tel.: 376 347 225

ekrcmarova@mukt.cz

Klatovy dne 11.1.2021

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

O Z N Á M E N Í

o OPAKOVANÉM veřejném projednání

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování (OVÚP), jako obecní úřad s rozšířenou působností, příslušný k pořízení územního plánu na žádost obce ve svém správním obvodu podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),

o z n a m u j e

v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, a § 52 odst. 1 stavebního zákona, konání opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Chudenín (dále jen návrh), které se bude konat

dne 17.2.2021 (středa) od 10. 00 hodin v zasedací místnosti OVÚP č. dv. 1.01

budova 59/1 MěÚ Klatovy.

Návrh územního plánu Chudenín je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu vyvěšení této vyhlášky u Městského úřadu v Klatovech, odboru výstavby a územního plánování, Obecním úřadu Chudenín a na internetových stránkách:

http://www.klatovy.cz/mukt/uzemniplan_orp.asp

Vzhledem k současné epidemiologické situaci zvažte prosím nutnost osobní návštěvy. Doporučujeme využít možnosti dálkového přístupu. V případě nezbytnosti návštěvy si nejprve domluvte schůzku na kontaktech uvedených v hlavičce tohoto oznámení.

Upozornění:

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání mohou podat vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání (§50) změněny, a každý může uplatnit své připomínky.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem se nepřihlíží.

Ing. Pavel Boublík v.r.

vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Vyvěšeno na úřední desce Sejmuto z úřední desky

MěÚ Klatovy dne: MěÚ Klatovy dne:

Chudenín dne: OÚ Chudenín dne:

razítko, podpis razítko, podpis

Obdrží :

Ministerstvo ŽP, odbor výkonu státní správy III, Purkyňova 27, 301 00 Plzeň

Ministerstvo dopravy ČR, odbor dopravní politiky, mezinárodních vztahů a ŽP,

nábřeží Ludvíka Svobody 12, P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Ministerstvo obrany – Sekce nakládání s majetkem MO, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Hradební 12/772, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1

Ministerstvo vnitra, odbor správy majetku, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7

Státní energetická inspekce

Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

- odbor dopravy a silničního hospodářství

- odbor životního prostředí

- odbor kultury a památkové péče

- odbor regionálního rozvoje

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje, územní pracoviště Klatovy, Randova 34

Městský úřad Klatovy - odbor životního prostředí

- odbor dopravy

- odbor školství, kultury a cestovního ruchu

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Klatovy, Aretinova 129

Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, Hřímalého 11, 301 00 Plzeň

Krajská veterinární správa pro Plzeňský kraj, Družstevní 13, 301 00 Plzeň

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Klatovy, Čapkova 127

Správa NP a CHKO Šumava, 1. máje 260, 385 01 Vimperk

Obec Hamry

Obec Pocinovice

Městys Všeruby

Město Nýrsko

Dále obdrží :

Policie ČR - DI Klatovy, nábřeží kpt. Nálepky 412, 339 01 Klatovy

Správa a údržba silnic Klatovy, Za kasárny 324, 339 01 Klatovy

Povodí Vltavy s.p., závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly

GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Středisko Plzeň, Malá 9, 304 01 Plzeň

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ