Veřejné projednání návrhové části strategických dokumentů města Klatovy

ESF - Operační program Zaměstnanost 


Vážení spoluobčané,
před časem jsem Vás oslovil ve věci přípravy strategických dokumentů našeho města, konkrétně:

Tehdy jsme se chystali na projednání tzv. analytické části těchto dokumentů. Připomínal jsem, že město Klatovy dlouhodobě pracuje na tvorbě strategických dokumentů. Ty mají napomoci tomu, aby se občané, firmy i návštěvníci města, pokud chtějí, mohli orientovat v záležitostech záměrů města, jeho přístupu k řešení základních otázek jeho rozvoje.

V roce 2016 byl schválen nový územní plán, v roce 2017 Strategie rozvoje města pro období 2017-2025 s výhledem do roku 2030, v letech 2018-2019 bylo vyhotoveno 5 územních studií revitalizace veřejných prostranství. K strategickým dokumentům technického charakteru patří např. aktualizovaný Generel odvodnění z roku 2018 anebo Generel zásobování vodou města Klatovy z roku 2019.

Nyní jsme ve fázi, kdy zpracovatelé dokumentů předkládají své návrhy k veřejnému projednání. Podotýkám, že v průběhu posledních několika týdnů a měsíců probíhala intenzivní připomínková jednání. Jsme rádi, že se do nich zapojili i zastupitelé všech stran a hnutí zastoupených v zastupitelstvu.

Smyslem projektů je zkvalitnit řízení města, ale i komunikaci „města“ a jeho občanů. Hlavním cílem projektu je posílení strategického řízení. Je třeba, abychom v základních otázkách vždy věděli „co, kdy, kde, jak a proč“ a neodpovídali si na tyto otázky až ve chvíli, kdy před námi vyvstanou.

Všechny výše uvedené návrhy strategií a generelů jsou od 7.6.2021 zveřejněny na webu města, kde se s nimi můžete seznámit. Uvítáme, když nám případně sdělíte své poznámky, připomínky, podněty, a to na e-mailovou adresu: strategie@mukt.cz. Zpracovatelé připravují i multimediální prezentace, jež budou také zveřejněny na webu města. „Zadíváte-li se a zaposloucháte-li“ se do nich, získáte tak cenné komentáře a postřehy, které bezpochyby napomohou při případném podrobnějším studiu vlastních návrhů. Chápu, že ne každý chce takovéto dokumenty studovat, každému by však měla být dána možnost, aby tak učinil, chce-li.

V pondělí dne 28. června od 16:00 hodin pak zorganizujeme živé internetové vysílání z refektáře jezuitské koleje, kde budeme my a zástupci zpracovatelských týmů připraveni zodpovědět Vaše připomínky, reagovat na příspěvky z diskuse, diskutovat o strategiích a generelech. Do on-line přenosu se bude moci zapojit každý zájemce prostřednictvím počítače, tabletu či mobilu. Ještě celé léto bude vyhrazeno ke studiu a diskusi návrhů, teprve v září pak budou postupně projednány radou města a samozřejmě zastupitelstvem.

Platí to, co jsem řekl již před časem: budeme rádi, když nám svým aktivním přístupem pomůžete připravit smysluplné a praktické strategie a generely.

Ing. Václav Chroust, místostarosta města


Projekt je podpořen v rámci prioritní osy 03.4 Efektivní veřejná správa, investiční priority 03.4.74 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy, specifického cíle 03.4.74.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže; 03.4.74.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona, 80. výzva pro územní samosprávné celky (obce, kraje a sdružení a asociace ÚSC).