2023: Projekty ke zvýšení základní funkce obcí – dotace z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví

2023: Projekty ke zvýšení základní funkce obcí – dotace z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Pošumaví

 

 

 

 Město Klatovy podalo v květnu 2022 níže uvedených 5 žádostí o dotaci do Výzvy č. 6 Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 v rámci působnosti MAS Pošumaví. Všechny byly schváleny a na přelomu 2022/2023 došlo k podpisu Dohod o poskytnutí dotace. U třech z uvedených žádostí nebyl žadatelem o dotaci město Klatovy, ale příslušná příspěvková organizace, přičemž veškerou administrativu spojenou se žádostmi město Katovy za tyto organizace vyřizuje.

1. Herní prvky v obci Dehtín

- celkové výdaje projektu – 399.999,00 Kč vč. DPH

- dotace – 319.999,00 Kč

- realizace – duben, květen 2023

- žadatelem město Klatovy

V rámci této akce dojde k instalaci herního prvku, který bude k dispozici široké věkové kategorii dětí (cca 3-14 let). Multifunkční herní prvek bude instalován na veřejném prostranství obce a bude veřejně přístupný 24 hodin denně. Výběr konkrétního prvku byl diskutován s místním osadním výborem.

 

2. Rekonstrukce šaten v ZŠ Klatovy, Čapkova

- celkové výdaje projektu – 399.999,00 Kč vč. DPH

- dotace – 319.999,00 Kč

- realizace – červenec 2023

- žadatelem škola

V rámci akce doje ke zvýšení bezpečného řešení a modernizaci školních šatem. Prostor, jež je dosud osazen klasickými drátěnými kójemi, bude upraven a osazen moderními ocelovými skříňkami, které budou využívat cca 246 žáků. Konkrétně bude pořízeno 35 ks 6 dveřových skříněk a 6 ks 4 dveřových skříněk s vlastním uzamykáním. Součástí akce je i úprava osvětlení v prostorách šaten, kdy bude stávající vyměněno za úsporné LED.

 

3. Rekonstrukce skladu MŠ Klatovy, Národních mučedníků

- celkové výdaje projektu – 399.300,00 Kč vč. DPH

- dotace – 319.440,00 Kč

- realizace – březen, duben 2023

- žadatelem školka

V rámci akce bude rekonstruován dosavadní sklad MŠ v prostorách vedlejší budovy školky, který slouží k uskladnění venkovního mobiliáře. Sklad je dosud v nevyhovujícím stavu. Rekonstrukcí dojde ke zlepšení technických vlastností místnosti a tím pádem i budovy.  V rámci projektu dojde k výměně dřevěných oken za plastové, pokládce nové podlahy, renovaci obkladů, výmalbě. Sklad bude nadále využíván jako sklad hraček pro venkovní využití, dále jako úložiště venkovního mobiliáře v zimním období.

 

4. Mobilní zařízení pro činnosti knihovny, Klatovy

- celkové výdaje projektu – 300.000,00 Kč vč. DPH

- dotace – 239.999,00 Kč

- realizace – březen, duben 2023

- žadatelem knihovna

V rámci akce bude pořízeno mobilní zařízení pro rozvoj činnosti knihovny. Jedná se o pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku, jako jsou nůžkové stany, vozík pro převoz vybavení, vybavení zázemí pro návštěvníky knihovny apod. Veškeré vybavení bude využíváno pro všechny druhy činností knihovny, kterými jsou pořádání nejrůznějších kulturních a společenských akcí, setkávání dětí i dospělých v rámci komunitního centra atp. 

 

5.  Pódium v letním kině Klatovy

- celkové výdaje projektu – 975.381,00 Kč vč. DPH

- dotace – 559.504,00 Kč

- realizace – duben, květen 2023

- žadatelem město Klatovy

V rámci akce dojde ke kompletní rekonstrukci stávajícího venkovního pódia v letním kině v Klatovech, které je již ve špatném technickém stavu a pořízení zastřešení pódia, které bude kdykoli demontovatelné.