VÝPIS Z ANALÝZY VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH OHROŽENÍ ÚZEMÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VÝPIS Z ANALÝZY VZNIKU MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ A Z TOHO VYPLÝVAJÍCÍCH OHROŽENÍ ÚZEMÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Výpis z analýzy vzniku mimořádných událostí a z toho vyplývajících ohrožení území

Analýza vzniku mimořádných událostí (dále jen MU) pro správní území obce s rozšířenou působností Klatovy a z toho vyplývajících ohrožení je základním plánovacím dokumentem pro zpracování „Krizového plánu Plzeňského kraje“, a podkladem k jeho rozpracování v krizové dokumentaci obce s rozšířenou působností Klatovy. Byla zpracována na základě metody expertních odhadů se zahrnutím kategorizace událostí dle stupňů poplachu (Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému ve znění pozdějších novel), a se zahrnutím účinku vzniku možných následných MU.

Při porovnání dosažených výsledků lze konstatovat, že na území obce s rozšířenou působností Klatovy se nenachází žádný objekt, který by co do rozsahu případné havárie a pravděpodobnosti jejího vzniku spadal do kategorie nepřijatelného rizika.
Naopak, nejčastěji se dle zpracované analýzy vyskytují havárie v silniční dopravě, které však ve většině případů mají jen malý rozsah a spadají do kategorie nežádoucího rizika, při kterém je vyhlášen II., maximálně III. stupeň poplachu. Tyto události jsou řešeny společným zásahem základních složek integrovaného záchranného systému kraje.

Dalšími, velmi problémovými mimořádnými událostmi jsou události způsobené živelními pohromami. Na správním území obce s rozšířenou působností Klatovy jsou to zejména povodně vzniklé rozlivem řek a jejich přítoků, jakož i přelivem hrází rybníků. Méně časté jsou pak MU vzniklé sněhovými kalamitami případně větrnými vichřicemi.

Závěrem lze konstatovat, že i nadále je potřeba zaměřit pozornost na prevenci zmírňování následků mimořádných událostí. Jedná se zejména o prevenci směřující ke zmírnění následků mimořádných událostí vzniklých v silniční dopravě. K eliminaci následků povodní je pak nutná včasná a účinná realizace protipovodňových opatření.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ