KRIZOVÝ ŠTÁB | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

KRIZOVÝ ŠTÁB

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Krizový štáb

Informace o krizovém štábu ORP Klatovy
ZÁKON č.240/2000 Sb., o krizovém řízení a ozměně některých zákonů
(krizový zákon)DÍL 5

Orgány obce s rozšířenou působností

§ 18

Starosta obce s rozšířenou působností

(1) Starosta obce s rozšířenou působností zajišťuje připravenost správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací; ostatní orgány obce s rozšířenou působností se na této připravenosti podílejí.

(2) Starosta obce s rozšířenou působností řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděná územními správními úřady s působností ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, orgány obcí, právnickými osobami a fyzickými osobami ve správním obvodu obce s rozšířenou působností. Za tímto účelem

a) zřizuje a řídí bezpečnostní radu obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností,

b) organizuje přípravu správního obvodu obce s rozšířenou působností na krizové situace a podílí se na jejich řešení,

c) schvaluje po projednání v bezpečnostní radě obce s rozšířenou působností krizový plán obce s rozšířenou působností,

d) vyžaduje od hasičského záchranného sboru kraje údaje podle § 15 odst. 3.

(3) Starosta obce s rozšířenou působností dále

a) zřizuje a řídí krizový štáb obce s rozšířenou působností pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností, který je současně krizovým štábem pro území správního obvodu obce,

b) zajišťuje za krizové situace provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu obce s rozšířenou působností; správní úřady se sídlem na území správního obvodu obce s rozšířenou působností a právnické a podnikající fyzické osoby jsou povinny stanovená krizová opatření splnit,

c) plní úkoly stanovené hejtmanem a orgány krizového řízení při přípravě na krizové situace a při jejich řešení,

d) odpovídá za využívání informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.

(4) Úkoly starosty obce s rozšířenou působností plní na území hlavního města Prahy starosta městské části stanovené Statutem hlavního města Prahy46).

§ 19


Obecní úřad obce s rozšířenou působností

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností dále za účelem zajištění připravenosti správního obvodu obce s rozšířenou působností na řešení krizových situací

a) poskytuje součinnost hasičskému záchrannému sboru kraje při zpracování krizového plánu kraje a při zpracování krizového plánu obce s rozšířenou působností,

b) plní úkoly podle krizového plánu obce s rozšířenou působností,

c) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob (§ 39d) a předává údaje v ní vedené hasičskému záchrannému sboru kraje,

d) vede evidenci údajů o přechodných změnách pobytu osob za stavu nebezpečí (§ 39e) a předává údaje v ní vedené hasičskému záchrannému sboru kraje,

e) vede přehled možných zdrojů rizik a v rámci prevence podle zvláštních právních předpisů10) odstraňuje nedostatky, které by mohly vést ke vzniku krizové situace.

(2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností za účelem plnění úkolů podle odstavce 1 zřizuje pracoviště krizového řízení.

(3) Úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností plní na území hlavního města Prahy úřad městské části stanovené Statutem hlavního města Prahy46).


§ 24b

Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností

(1) Krizový štáb kraje a krizový štáb obce s rozšířenou působností jsou pracovním orgánem zřizovatele pro řešení krizových situací.

(2) Předsedou krizového štábu kraje je hejtman, který jmenuje členy krizového štábu kraje.

(3) Předsedou krizového štábu obce s rozšířenou působností je starosta obce s rozšířenou působností, který jmenuje členy krizového štábu obce s rozšířenou působností.


NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 462/2000 Sb.,;
k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb. , o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

§ 12

Obsah činnosti krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností

(1) Krizový štáb kraje svolává hejtman a krizový štáb obce s rozšířenou působností svolává starosta obce s rozšířenou působností v případě, že

a) je vyhlášen krizový stav pro celé území státu nebo pro jeho část patřící do působnosti orgánu krizového řízení,

b) je vyhlášen stav nebezpečí pro celé území patřící do působnosti orgánu krizového řízení nebo pro jeho část,

c) jej použije ke koordinaci záchranných a likvidačních prací,

d) je k tomu vyzván Ministerstvem vnitra při ústřední koordinaci záchranných a likvidačních prací,12)

e) jde o úkol prováděný při cvičení orgánů krizového řízení nebo cvičení složek integrovaného záchranného systému, nebo


f) je tento postup nezbytný pro řešení mimořádné události a není splněna některá z podmínek uvedených v písmenech a) až e).

(2) Krizový štáb kraje nebo obce s rozšířenou působností projednává možnost řešení krizové situace a navrhuje opatření hejtmanovi nebo starostovi obce s rozšířenou působností, a to zejména na základě podkladů členů bezpečnostní rady kraje nebo obce s rozšířenou působností a stálé pracovní skupiny krizového štábu kraje nebo obce s rozšířenou působností (dále jen „stálá pracovní skupina“).

(3) Stálá pracovní skupina při řešení krizové situace nebo při koordinaci záchranných a likvidačních prací12) jedná nepřetržitě a připravuje podklady pro jednání krizového štábu, jehož je součástí.

§ 13

Složení krizového štábu kraje a obce s rozšířenou působností

(1) Členy krizového štábu kraje nebo obce s rozšířenou působností jsou

a) členové příslušné bezpečnostní rady,

b) členové příslušné stálé pracovní skupiny.

(2) Členy stálé pracovní skupiny jsou

a) tajemník krizového štábu,

b) pracovníci krajského úřadu nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností,

c) zástupci základních složek integrovaného záchranného systému11) a odborníci s ohledem na druh
řešené mimořádné události nebo krizové situace.

 

Schéma organizační struktury Krizového štábu města Klatov

Složení Krizového štábu města Klatov

Statut Krizového štábu města Klatov

Jednací řád krizového štábu města Klatov

 

Složky spolupracující s KŠ ORP Klatovy::

a) Policie ČR – Územní odbor Klatovy

b) Zdravotní záchranná služba Plzeňského kraje – středisko Klatovy

c) Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje – územní odbor Klatovy

d) Český červený kříž - Oblastní správa Klatovy

e) Krajská veterinární správa Plzeň - inspektorát Klatovy

f)  Krajská hygienická stanice – územní pracoviště Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ