POVODŇOVÁ KOMISE | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

POVODŇOVÁ KOMISE

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Povodňová komise

Povodňová komise

(zák. č. 254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon))

§ 78

Povodňové orgány obcí

     (1) Obecní rada může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi, je-li v jejich územních obvodech možnost povodní, zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje obecní rada. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje z členů obecního zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi.

     (2) Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

     (3) Povodňové orgány obcí ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi

a) potvrzují soulad  věcné a grafické části povodňových plánů    vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí   v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně (§ 71 odst.    4), s povodňovým plánem obce,

b) zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému    stanovisku správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků,

c) provádějí povodňové prohlídky,

d) zajišťují pracovní síly a   věcné prostředky na provádění    záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území,

e) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,

f) organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,

g) informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány    sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,

h)vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti,

i) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických   a fyzických osob osobní a věcnou pomoc,

j)zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce,

k) zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou    péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,

l)provádějí prohlídky   po povodni, zjišťují   rozsah a výši    povodňových   škod, zjišťují   účelnost provedených opatření a podávají   zprávu   o   povodni   povodňovému   orgánu   obce s rozšířenou působností,

m) vedou záznamy v povodňové knize.

 

§ 79

Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností

     (1) Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před   povodněmi. Povodňový orgán   obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu kraje.

     (2) Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ve svých územních obvodech v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi

a) potvrzují soulad věcné a grafické části jim předložených    povodňových plánů obcí s povodňovým plánem správního obvodu obce s rozšířenou působností,

b)zpracovávají povodňový plán správního obvodu obce s rozšířenou    působností a předkládají jej   správci povodí k odbornému stanovisku,

c) organizují provádění povodňových prohlídek,

d) prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů,

e)organizují odborná školení a výcvik pracovníků povodňových   orgánů obcí a účastníků ochrany před povodněmi,

f) ukládají   podle   potřeby   vlastníkům   vodních   děl úpravy    manipulačních řádů z hlediska povodňové ochrany,

g) organizují a řídí hlásnou povodňovou službu na území v správním    obvodu obce s rozšířenou působností, informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí s rozšířenou    působností,     příslušné     správce     povodí  a    Český hydrometeorologický ústav a Hasičský záchranný sbor České   republiky,

h) organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu    před povodněmi podle povodňových plánů, řídí a koordinují opatření prováděná povodňovými orgány obcí a v případě potřeby    vyžadují od orgánů, právnických   a fyzických osob osobní   a věcnou pomoc,

i)vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní    působnosti,

j) využívají pro řízení záchranných prací, pro jejich koordinaci se složkami integrovaného záchranného systému a pro spojení s místy   záchranných prací   operační středisko   Hasičského   záchranného sboru České republiky,

k) v nutných případech, pokud   není svolána povodňová komise    kraje,   nařizují po dohodě   se správou povodí mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených    manipulačních řádů s možným dosahem v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností,

l)v případě nebezpečí z prodlení vyžadují výpomoc ozbrojených sil   České   republiky nad   rámec sil   a prostředků vymezených v povodňových plánech,

m)spolupracují v době povodně s povodňovými orgány obcí při    zajišťování hygienické a zdravotnické péče, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,

n)soustřeďují zprávy o rozsahu a výši povodňových škod, posuzují   účelnost   provedených   opatření   a   zpracovávají souhrnnou hodnotící zprávu o povodni,

o) vedou záznamy v povodňové knize.

 

Díl 1

Ochrana před povodněmi

§ 63

     (1) Ochrana před povodněmi jsou opatření k předcházení a zamezení škod při povodních na životech a majetku občanů, společnosti a na   životním prostředí prováděná především systematickou prevencí, zvyšováním retenční schopnosti povodí a ovlivňováním průběhu povodní.

     (2) Ochrana před povodněmi je zabezpečována podle povodňových plánů a při vyhlášení krizové situace krizovými plány.34)

     (3) K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, popřípadě stavby těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací a záchranné práce, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů.

 

§ 64

Povodně

(1)Povodněmi se pro účely tohoto zákona rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody……

(2) Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity (§ 70) a končí   odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, ….. 

     (3) Za nebezpečí povodně se považují situace zejména při

a) dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,

b)déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popřípadě prognóze    nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů, nebo

c) vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

 

§ 65

Povodňová opatření

     (1) Přípravná opatření a opatření při nebezpečí povodně jsou

a) stanovení záplavových území,

b)vymezení směrodatných limitů stupňů povodňové aktivity,

c) povodňové plány,

d) povodňové prohlídky,

e)příprava předpovědní a hlásné povodňové služby,

f) organizační a technická příprava,

g) vytváření hmotných povodňových rezerv,

h) vyklízení záplavových území,

i) příprava účastníků povodňové ochrany,

j) činnost předpovědní povodňové služby,

k) činnost hlásné povodňové služby,

l) varování při nebezpečí povodně,

m) zřízení a činnost hlídkové služby,

n) evidenční a dokumentační práce.

     (2) Opatření za povodně jsou

a) řízené ovlivňování odtokových poměrů,

b) povodňové zabezpečovací práce,

c) povodňové záchranné práce,

d) zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.

 

§ 70

Stupně povodňové aktivity

     (1) Stupni povodňové aktivity se pro účely tohoto zákona rozumí míra povodňového nebezpečí vázaná na směrodatné limity, jimiž jsou zpravidla vodní stavy nebo průtoky v hlásných profilech na vodních tocích, popřípadě na mezní nebo kritické hodnoty jiného jevu uvedené v příslušném povodňovém plánu.

     (2) Rozsah opatření prováděných při řízení ochrany před povodněmi se řídí nebezpečím nebo vývojem povodňové situace, která se vyjadřuje třemi stupni povodňové aktivity:

a) první stupeň (stav bdělosti) nastává při nebezpečí přirozené    povodně a zaniká,   pominou-li příčiny takového nebezpečí;    vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému    zdroji   povodňového   nebezpečí,   zahajuje   činnost   hlásná    a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při    dosažení   mezních hodnot   sledovaných jevů   a skutečností    z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně,

b) druhý stupeň (stav pohotovosti) se vyhlašuje v případě, že    nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň; vyhlašuje se    také   při   překročení   mezních   hodnot   sledovaných   jevů    a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před    povodněmi,   uvádějí   se    do   pohotovosti   prostředky   na   zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu,

c) třetí stupeň (stav ohrožení) se vyhlašuje při nebezpečí vzniku    škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také   při dosažení kritických hodnot    sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se zabezpečovací a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

 

§ 71

Povodňové plány

     (1) Povodňovými plány se pro účely tohoto zákona rozumějí dokumenty, které obsahují způsob zajištění včasných a spolehlivých informací o vývoji povodně, možnosti ovlivnění odtokového režimu, organizaci a přípravu zabezpečovacích prací; dále obsahují způsob zajištění včasné aktivizace povodňových orgánů, zabezpečení hlásné a hlídkové služby a ochrany   objektů, přípravy a organizace záchranných prací a zajištění povodní narušených základních funkcí v objektech a v území a stanovené směrodatné limity 

 

Povodňový plán ORP Klatovy

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ