LEGISLATIVA KE KRIZOVÉMU ŘÍZENÍ | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

LEGISLATIVA KE KRIZOVÉMU ŘÍZENÍ

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Legislativa ke krizovému řízení

OBECNÁ LEGISLATIVA KRIZOVÉHO MANAGEMENTU

č.1/1993 Sb., Ústava České republiky

č.110/1998 Sb., Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

 

OBLAST STÁTNÍ A ÚZEMNÍ SPRÁVY

č.128/2000 Sb., Zákon o obcích (obecní zřízení)

č.320/2002 Sb., Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů

 

OBLAST KRIZOVÉHO MANAGEMENTU

č.239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

č.240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

č.462/2000 Sb., Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č.240/2000 Sb., o krizovém řízení

č.328/2001 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění vyhl. č. 429/2003

č.12/2002 Sb., Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

č.186/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladu na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

č.380/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

č.399/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č.12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č.363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

Metod. Pomůcka MV – čj.PO-1590/IZS-2003 – zásady pro jednotné rozlišení a vymezení preventivních, záchranných, …….prací

Směrnice MV č.4 - pod čj.PO-365/IZS-2004 – kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání KŠ, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti

 

OBLAST UTAJOVANÝCH SKUTEČNOSTÍ

č.412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací

č.137/2003 Sb., Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností

č.522/2005 Sb., Nařízení vlády kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností

č.527/2005 Sb., Vyhláška o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti

č.528/2005 Sb., Vyhláška o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků

č.529/2005 Sb., Vyhláška o administrativní bezpečnosti

č.250/2006 Sb., Vyhláška o bezpečnostních opatřeních fyzické ochrany objektu

č.101/2000 Sb., Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

 

OBLAST OBRANY

č.585/2004 Sb., Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)

č.219/1999 Sb., Zákon o ozbrojených silách České republiky

č.222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany České republiky

č.280/1999 Sb., Vyhláška MO o postupu při uplatňování věcných prostředků

č.260/1999 Sb., Vyhláška MO o zproštění mimořádné služby

 

OBLAST HOSPODÁŘSKÝCH OPATŘENÍ

č.241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

č.498/2000 Sb., Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění HOPKS

SSHR 2003   Metodika činnosti při plánování a vyžadování nezbytných dodávek

SSHR 2003 Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace

 

POVODNĚ

č.254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon)

č.274/2001 Sb., Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

č.305/2000 Sb.,Zákon č., o povodích 

č.236/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území

č.195/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

č.428/2001., Vyhláška Ministerstva zemědělství Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

Metodický pokyn odboru ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby

 

OCHRANA OBYVATELSTVA

č.50/1976 Sb., Zákon o územním plánování

č.380/2002 Sb., - Vyhláška k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

č.281/2001 Sb., Vyhláška MŠMT o náhradní péči o děti předškolních a školních zařízení,pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče (k provedení § 9, odst. 3, písm. a), zák.č. 240/2000 Sb.,)

č.135/2001 Sb., Vyhláška o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

Směrnice MZ 10/2001 č.j.41658/2001 o nouzovém zásobování vodou

č.463/2000 Sb., Nařízení vlády o poskytování a přijímání humanitární pomoci

č.417/2002., Usnesení vlády o koncepci ochrany obyvatelstva do r.2006 s výhledem do r.2015

MV-GŘ HZS ČR – Koncepce ochrany obyvatelstva od r.2006 s výhledem do r.2015

CO 2-7 Ukrytí obyvatelstva (neplatné, využitelné z hlediska obsahu)

CO 2-19 Ochrana před radiačním nebezpečím (neplatné, využitelné z hlediska obsahu)

CO 3-5 Ochrana před účinky biologických prostředků (neplatné, využitelné z hlediska obsahu)

CO 51-12 Improvizovaná ochrana obyvatelstva před účinky ZHN (neplatné, využitelné z hlediska obsahu)

 

OBLAST JADERNÉ BEZPEČNOSTI A CHEMICKÝCH ZBRANÍ

č.18/1997 Sb., Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

č.19/1997 Sb., Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

č.11/1999 Sb., Nařízení vlády o zóně havarijního plánování

č.328/2001Sb., Vyhláška Ministerstva vnitra, o některých podrobnostech zabezpečení IZS

č.307/2002 Sb., Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně

 

OBLAST CHEMICKÝCH LÁTEK A ODPADŮ

č.353/1999 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č.425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

č.10/2002 Sb., Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam nebezpečných látek, které mohou představovat závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí

 

POŽÁRNÍ OCHRANA

č. 133/1985 Sb., Zákon o požární ochraně, ve znění zák. č. 425/1990 Sb., zák. č. 40/1994 Sb., zák. č. 203/1994 Sb., zák. č. 163/1998 Sb., zák.   č. 71/2000 Sb., zák. č. 237/2000 Sb., zák. č. 320/2002 Sb., a zák. č. 436/2003 Sb.

č. 238/2000 Sb., Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zák. č. 309/2002 Sb.

č. 34/1986 Sb., Nařízení vlády o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nař. vlády č. 168/1989 Sb., nař. vlády č. 195/1995 Sb. a nař. vlády č. 497/2002 Sb.

č.246/2001 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

č. 247/2001 Sb., Vyhláška o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany

č. 323/2001 Sb., Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.

č. 254/1999 Sb., Vyhláška o technických podmínkách požární techniky, ve znění nař. vlády č. 352/2000 Sb.

č.172/2001 Sb., Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

č.352/2003 Sb., Nařízení vlády k posuzování zdravotní způsobilosti členů SDHO

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ