KRIZOVÉ STAVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

KRIZOVÉ STAVY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Krizové stavy

Krizová situace a krizový stav spolu vzájemně souvisí. Vyhlášení krizového stavu je závislé na existenci krizové situace. Pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek integrovaného záchranného systému, může hejtman kraje jako bezodkladné opatření vyhlásit stav nebezpečí. Hejtman kraje je za stavu nebezpečí oprávněn za účelem řešení konkrétní krizové situace nařídit krizová opatření. Orgány obce jsou povinny zajistit provedení krizových opatření v podmínkách obce.

 

Název

Norma - zákon

Vyhlašující orgán

Důvod

Území

Doba trvání

Stav nebezpečí

Zákon č. 240/2000 Sb.,
o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

Hejtman kraje, primátor hl. m. Prahy

jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS

- celý kraj

-část kraje

nejvýše 30 dnů (prodlou-žení se sou-hlasem vlády)

Nouzový stav

ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 5 a 6

Vláda (předseda vlády)

v případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií,nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy,zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost

-celý stát

-omezené území státu

nejdéle 30 dnů

Stav ohrožení státu

ÚZ č. 110/1998 Sb., čl. 7

Parlament na návrh Vlády

je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy

-celý stát

-omezené území státu

není
omezeno

Válečný stav

ÚZ č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43

ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl.2

Parlament

je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení

celý stát

není
omezeno

 

Omezující opatření za KS:

Podle § 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů – za nouzového stavu nebo za stavu ohrožení státu lze na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezit:

  • právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osoby z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví
  • vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku, pokud jde o nucené omezení práva vlastníka nebo uživatele z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, které jsou ohroženy kri¬zovou situací, přičemž je za toto omezení poskytnuta přiměřená náhrada
  • svobodu pohybu a pobytu ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého krizovou situací
  • právo pokojně se shromažďovat ve vymezeném prostoru území ohroženého nebo postiženého KS
  • právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění 
  • právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních prací
Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ