ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V OBLASTI KULTURY A SPORTU | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ V OBLASTI KULTURY A SPORTU

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Zásady pro poskytování dotací v oblasti kultury a sportu

Dotace z rozpočtu Města Klatovy jsou poskytovány v souladu s ustanoveními §§ 10a – 10d zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, která poskytování dotací upravují, a z nichž tyto zásady vycházejí:

 • Dotace jsou peněžní prostředky poskytnuté z rozpočtu města Klatovy (poskytovatel dotace). 

 • Dotace se poskytuje na účel určený poskytovatelem v programu nebo na jiný účel určený žadatelem v žádosti. 

 • Dotaci lze poskytnout pouze na základě písemné nebo elektronické žádosti o poskytnutí dotace. 

 • Program pro poskytování dotací je souhrn věcných, časových a finančních podmínek podpory účelu určeného poskytovatelem v programu. Program pro poskytování dotací zveřejní poskytovatel na úřední desce Městského úřadu Klatovy způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty pro podání žádosti. Program se takto zveřejní na dobu nejméně 90 dnů ode dne zveřejnění. Program obsahuje minimálně:
  • účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty
  • důvody podpory stanoveného účelu
  • předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu města Klatovy na stanovené účely
  • maximální výši dotace v jednotlivém případě nebo kritéria pro stanovení výše dotace
  • okruh způsobilých žadatelů
  • lhůtu pro podání žádosti
  • kritéria pro hodnocení žádosti
  • lhůtu pro rozhodnutí o žádosti
  • podmínky pro poskytnutí dotace
  • vzor žádosti, případně obsah jejích příloh 

 • Dotace se poskytuje prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy uzavřené dle správního řádu.

 • Pokud poskytovatel dotace nevyhoví žádosti, sdělí bez zbytečného odkladu žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno a důvod nevyhovění žádosti.

 • Finanční vypořádání dotace je přehled o čerpání a použití poskytnutých peněžních prostředků a o vrácení nepoužitých peněžních prostředků. Formulář finančního vypořádání dotace  je ke stažení na internetových stránkách města Klatovy. 

 • Na dotaci není právní nárok.

  

Město Klatovy poskytuje tyto dotace:

 

 1. Dotace na účel určený v programu pro poskytování dotací

 1.1. Program pro poskytování dotací „Podpora zájmových aktivit organizací na území města Klatovy“

 • Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace: 1.2. – 28.2. daného roku.
 • Program pro poskytování dotace vč. formuláře žádosti bude zveřejněn na úřední desce městského úřadu způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději k 1.1. daného roku.
 • Rada města jmenuje komisi, která je oprávněna k jednání přizvat odborníky z oblasti, jíž se dotace týká.
 • Komise doporučí radě města jmenovitý seznam subjektů splňujících podmínky pro poskytnutí dotace a výši jednotlivých dotací.
 • O poskytnutí dotace rozhodne rada města, příp. zastupitelstvo města.
 • Město Klatovy po vyhlášení výsledků uzavře s žadateli, kterým bylo poskytnutí dotace schváleno, veřejnoprávní smlouvu, ve které zohlední podmínky poskytnutí dotace.
 • Proces schvalování projektů na daný rok je ukončen k 31.3. daného roku.

Podmínky pro poskytnutí dotace :

 • Dotační podíl bude max. 70 % celkových výdajů/nákladů na realizaci projektu.
 • Do celkových výdajů/nákladů nelze zahrnout mzdy a odměny trenérů, pořadatelů a organizátorů.
 • Všechny výdaje/náklady spojené s realizací projektu budou podloženy doklady.    
 • Žadatel je povinen po skončení akce ve smlouvou stanoveném termínu předložit finančnímu odboru městského úřadu vyúčtování celkových vynaložených prostředků na realizaci projektu (finanční vypořádání dotace). Účetní doklady budou označeny ”názvem projektu”. Bude - li procentuální podíl čerpání schválené dotace na skutečných výdajích/nákladech vyšší než v rámci projektu předložený, je žadatel povinen tento rozdíl vrátit do městského rozpočtu.
 • Poskytovatel dotace smluvně vymezí účel poskytnuté dotace v rámci realizace projektu.
 • Správné využití dotace je poskytovatel oprávněn kontrolovat i během realizace projektu prostřednictvím pověřených zaměstnanců či kontrolního výboru. Zjistí-li, že dotace je čerpána v rozporu se smlouvou o dotaci, je rada města oprávněna určit postup směřující k nápravě.

 

 1.2. Program pro poskytování dotací „Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací“

 • Dotace budou rozdělovány 2x ročně k 30.4., resp. k 31.10. daného roku.
 • Lhůta pro podání žádostí o poskytnutí dotace: u jarního termínu od 1.3. do 31.3. daného roku, u podzimního termínu od 1.9. do 10.10. daného roku.
 • Program pro poskytování dotace vč. formuláře žádosti zveřejní město Klatovy na úřední desce městského úřadu způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději k 1.2. (u jarního termínu), resp. k 1.8. (u podzimního termínu) daného roku.
 • Na základě doporučení komise pro výchovu, vzdělání a sport rozhodne rada města, příp. zastupitelstvo města o přidělení finančních prostředků v souladu se stanovenými podmínkami.

Podmínky pro poskytnutí dotace:

 • Organizace má sídlo na území města.
 • Členové v daném roce dovrší maximálně 18 let věku.
 • Podkladem pro přiznání dotace bude abecední seznam aktivních členů obsahující následující údaje: příjmení a jméno, datum narození, bydliště. Organizace zároveň sdělí výši ročních členských (oddílových) příspěvků. Na požádání poskytovatele dotace organizace předloží též registrační (oddílové) průkazy, potvrzené soupisky družstev, doklady o zaplacení členských (oddílových) příspěvků. V podzimním termínu mohou organizace, kterým byl poskytnut příspěvek na jaře, podklady při podání žádosti pouze upřesnit.
 • Dotaci lze obdržet pouze na člena s trvalým bydlištěm na území města.
 • Dotaci nelze poskytnout organizacím, jejichž činnost je již dotována z městského rozpočtu prostřednictvím placení nájmů, energií apod. Současně se příspěvek neposkytuje organizacím dotovaným ze státního (krajského) rozpočtu. Výjimku tvoří dotace státních a krajských institucí zaměřených přímo na podporu činnosti ve sportovních klubech a kulturních spolcích.
 • Dotaci nelze přiznat duplicitně organizacím pod stejným zřizovatelem (zakládající organizaci a současně kroužku či klubu).
 • Dotace může být poskytnuta pouze organizaci, která zajišťuje periodicky se opakující činnost (min. 1x týdně). K žádosti bude předložen rozpis schůzek (tréninků).
 • Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 75% skutečných výdajů/nákladů vynaložených organizací na činnost mládeže.
 • V termínu stanoveném smlouvou je žadatel povinen předložit finanční vypořádání dotace.
 • Účetní doklady budou označeny odkazem, že byly hrazeny z městské dotace.
 • Nesplnění výše uvedených podmínek je důvodem ke krácení či úplnému navrácení dotace 

 2. Dotace na účel určený žadatelem v žádosti (tzv. mimořádné dotace)

 • Dotaci lze poskytnout např. na významnou jednorázovou reprezentaci města v ČR a zahraničí v oblasti sportu a kultury, jednorázovou podporu sdružení zdravotně postižených, badatelskou a projektovou činnost v oblasti historie a kulturních památek města, nadregionální soutěže, lyžařský výcvik klatovských základních škol, pravidelnou údržbu sportovních zařízení na území města.
 • Na základě doporučení komise pro výchovu, vzdělávání a sport rozhodne rada města, příp. zastupitelstvo města o přidělení finančních prostředků v souladu se stanovenými podmínkami.
 • O poskytnutí dotace rozhodne rada města, příp. zastupitelstvo města.
 • Po skončení akce je žadatel povinen v termínu stanoveném veřejnoprávní smlouvou předložit finanční vypořádání dotace; účetní doklady budou označeny odkazem, že byly hrazeny z městské dotace.
 • Formulář žádosti je shodný s formulářem určeným pro Program "Podpora pravidelných aktivit dětí a mládeže do 18 let u kulturních a sportovních organizací“

 

Porušení rozpočtové kázně při poskytování dotací z rozpočtu města Klatovy v souladu s § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:

 • Porušení rozpočtové kázně je každé neoprávněné použití nebo zadržení peněžních prostředků poskytnutých jako dotace z rozpočtu města Klatovy. 

 • Neoprávněné použití peněžních prostředků dotace je jejich použití, kterým byla porušena povinnost stanovená právním předpisem nebo veřejnoprávní smlouvou. Dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto případě den, kdy byly poskytnuté peněžní prostředky neoprávněně použity. Za neoprávněné použití peněžních prostředků dotace se považuje také porušení povinnosti, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nebo neprokáže-li příjemce peněžních prostředků, jak byly tyto použity. 

 • Zadržení peněžních prostředků dotace je porušení povinnosti vrácení poskytnutých prostředků ve stanoveném termínu. Dnem porušení rozpočtové kázně je v tomto případě den následující po dni, v němž marně uplynul termín stanovený pro vrácení poskytnutých prostředků. 

 • Fyzická nebo právnická osoba, která porušila rozpočtovou kázeň, je povinna provést odvod za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu města Klatovy. Výše odvodu se rovná výši neoprávněně použitých nebo zadržených prostředků. Odvod za porušení rozpočtové kázně se neuloží, pokud jeho celková výše nepřesáhne 1.000 Kč. 

 • Poskytovatel dotace písemně vyzve příjemce dotace k vrácení dotace nebo její části ve stanovené lhůtě, zjistí-li na základě kontroly, že příjemce dotace porušil povinnost stanovenou právním předpisem, která souvisí s účelem, na který byly peněžní prostředky poskytnuty, nedodržel účel dotace nebo podmínku, za které byla dotace poskytnuta. V rozsahu, v jakém příjemce dotace vrátil dotaci nebo její část, platí, že nedošlo k porušení rozpočtové kázně. Výzva k vrácení dotace nebo její části není pro příjemce dotace závazná. 

 • Za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně je ten, kdo rozpočtovou kázeň porušil, povinen zaplatit penále ve výši 1 promile z částky odvodu za každý den prodlení, nejvýše však do výše tohoto odvodu. Penále se počítá ode dne následujícího po dni, kdy došlo k porušení rozpočtové kázně, do dne připsání peněžních prostředků na účet poskytovatele. Penále, které v jednotlivém případě nepřesáhne 1.000 Kč, se neuloží. 

 • Odvod a penále lze uložit do 10 let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž došlo k porušení rozpočtové kázně.

 

Tyto zásady byly schváleny Zastupitelstvem města Klatovy dne 22.10.2019, usnesení č. 7, bod č. VII.

Tyto zásady jsou účinné od 1.1.2020.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ