NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ -ZMĚNA VYUŽITÍ ÚZEMÍ ŠVIHOV | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

NÁVRH VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ -ZMĚNA VYUŽITÍ ÚZEMÍ ŠVIHOV

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

návrh výroku územního rozhodnutí -změna využití území Švihov

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

odbor výstavby a územního plánování

náměstí Míru 62/I, 339 20 Klatovy

tel.: 376 347 111, fax: 376 347 380

    

Spis. zn.:

OVÚP/7913/08/Tr

V Klatovech, dne : 17.10.2008

Č.j.:

OVÚP/7916/08/

Vyřizuje:
Tel.:

Jana Turečková

376 347 223

NÁVRH

VÝROKU ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ

Jan Lacko, nar. 8.2.1985, Za Beránkem 759, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1 a Markéta Jelínková, nar. 24.9.1981, Za Beránkem 759, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1, které zastupují Ekononomické stavby s.r.o., Ke Křižovatce, 330 08 Zruč-Senec, které zastupuje Ing Bedřich Straka, Špičák 25, 340 04 Železná Ruda (dále jen "žadatel") podal dne 14.10.2008 žádost o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení o změně využití území. Uvedeným dnem bylo zahájeno zjednodušené územní řízení.

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a jako místně příslušný stavební úřad podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje podle § 95 odst. 2 stavebního zákona návrh výroku územního rozhodnutí a současně podle § 14 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření upozorňuje, že proti němu mohou dotčené orgány podat výhrady, účastníci námitky a veřejnost připomínky, které se týkají ohrožení ochrany veřejného zájmu, v souladu s § 95 odst. 4 stavebního zákona do

15 dnů ode dne zveřejnění návrhu.

K později podaným výhradám, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 11,30 a 12,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě).

Návrh výroku:

Stavební úřad v návrhu výroku:

I.          Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   v y u ž i t í   ú z e m í

pro stavbu rodinného domu dále jen ("účel") na pozemku parc. č. 724/30 v katastrálním území Švihov u Klatov.

Plošné vymezení a určení nového využití území:

-        Pozemek parc.č. 724/30 v k.ú. Švihov o výměře 1019 n2 vedený v KN jako orná půda se stanový nové využití na   zahradu

II.       Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:

1.         Navrhovaná změna využití území bude v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání.

III.     Vydává podle § 95 odst. 1 stavebního zákona

r o z h o d n u t í    o    u m í s t ě n í    s t a v b y

 

rodinného domu ve Švihově, na pozemku parc.č. 724/30 v k.ú. Švihov včetně vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku parc.č. 724/19

 

Stavba obsahuje :

-        rodinný dům o jedné bytové jednotce o rozměrech 9 x 6,5m a výškou 7m od podlahy  1. NP

-        vodovodní přípojka s napojením na veřejný vodovodní řad

-        kanalizační přípojka s napojením na veřejný kanalizační řad

-        vedení el. energie od sloupku umístěným na hranici pozemku

-        zpevněné plochy

 

Podmínky pro umístění stavby:

  1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
  2. Rodinný dům bude nepodsklepený jedním nadzemním podlažím a vestavěným podkrovím se sedlovou střechou , sedlovou střechou se sklonem 40°. Výška rodinného domu bude 7,36m.
  3. Odstupová vzdálenost rodinného domu od pozemku parc.č. 724/19 bude 11m a od pozemku parc.č. 724/25 bude 14,505m.
  4. Rodinný dům bude napojen vodovodní přípojkou na veřejný vodovod a kanalizační přípojkou na dešťovou a splaškovou kanalizaci.

Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu je:

Jan Lacko, nar. 8.2.1985, Za Beránkem 759, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1

Markéta Jelínková, nar. 24.9.1981, Za Beránkem 759, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1

Město Švihov

Poučení:

            Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

            Žadatel zajistí, aby byl návrh výroku bezodkladně vyvěšen na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, po celou dobu zveřejnění návrhu výroku.

Za správnost vyhotovení:

Jana Turečková v.r.

oprávněná úřední osoba
služ. č. 414 812

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..............................                              Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

- účastníci (dodejky)
Markéta Jelínková, Za Beránkem 759, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1
Jan Lacko, Za Beránkem 759, Klatovy II, 339 01 Klatovy 1
Ing Bedřich Straka, ZETESRROJEKT s.r.o.Karafiátová 459, 339 01 Klatovy

Město Švihov

Dotčené správní úřadyMěstský úřad Klatovy odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy odbor školství , kultury a cest. ruchu, Klatovy, 339 01 Klatovy

 
OstatníMěstský úřad Klatovy odbor vnitřních věcí, Klatovy, 339 01 Klatovy
- se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚR MěÚ Klatovy)

Městský úřad Švihov, Náměstí E. Beneše 38, 340 12 Švihov
- se žádostí o vyvěšení na úřední desce ve Švihově po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚR MěÚ Klatovy)

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ