SAZEBNÍK ZA ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A JINÉHO VEDENÍ A STAVEB DO POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KLATOVY | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

SAZEBNÍK ZA ULOŽENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A JINÉHO VEDENÍ A STAVEB DO POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KLATOVY

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Sazebník za uložení inženýrských sítí a jiného vedení a staveb do pozemků ve vlastnictví města Klatovy

 Sazebník za uložení inženýrských sítí a jiného vedení a staveb do pozemků ve vlastnictví města Klatovy

účel

měrná jednotka

žadatel

sazba (Kč)

1) Umístění nových inženýrských sítí (veškeré podzemní a nadzemní vedení)

bm sítě

fyzické osoby – bytové účely

50,00

2) Umístění nových inženýrských sítí (veškeré podzemní a nadzemní vedení)

bm sítě

správci sítí, právnické osoby - podnikatelské účely

200,00

minimálně 1 000,00

 3) Rekonstrukce nebo opravy stávajících inženýrských sítí, kdy nelze vedení z objektivních příčin uložit do stávající trasy (existence jiných sítí, vzrostlé dřeviny,....)

 bm sítě

 správci sítí, právnické osoby - podnikatelské účely

 100,00

minimálně 1 000,00

 4) Rekonstrukce nebo opravy stávajících inženýrských sítí ve stávající trase, u kterých nejsou správci sítí schopni prokázat oprávněnost uložení sítě a požadují zřídit věcné břemeno

 bm sítě

 správci sítí, právnické osoby - podnikatelské účely

 75,00

minimálně 1 000,00

5) Umístění nadzemní stavby technického zařízení inženýrských sítí, včetně opěrných bodů vzdušného vedení

ks do 1 m2 zastavěné plochy

-----

500,00

K cenám bude vyměřena DPH v platné výši.

 

Ostatní ustanovení:

1) Rekonstrukce nebo opravy stávajících sítí ve stávající trase nejsou zpoplatněny, nezřizuje se věcné břemeno.
2) Oprávněnost uložení sítě dle bodu 4 tabulky prokazuje žadatel čestným prohlášením, ve kterém odkáže na příslušné dokumenty (např. stavební povolení, kolaudační rozhodnutí...)
3) V případě souběhu sítí je každá jednotlivá síť zpoplatněna dle výše uvedené tabulky.
4) Zpoplatnění nepodléhá uložení sítí ve vlastnictví města (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení…) v případech, kdy investorem jejich výstavby, rekonstrukce či opravy je město Klatovy. Zpoplatnění nepodléhá dále uložení sítí, které bude město Klatovy po realizaci stavby investorem (třetí stranou) přebírat do svého majetku a na které je uzavřena smlouva o budoucí smlouvě darovací případně smlouva o budoucí smlouvě kupní.
5) Případy zde neuvedené budou posuzovány individuálně Radou města.


Tento Sazebník byl schválen Radou města Klatov dne 8. 7. 2014 usnesením č. 315/13 a nabývá platnosti dnem 8. 7. 2014.

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ