Odbor dopravy (OD)

Umístění odboru:

Mayerova 130

Vedoucí odboru:

Ing. Antonín Nauš

Kontakty:

Bosáková Zdeňka
registr vozidel
376 347 676
zbosakova@mukt.cz
Dubský Jiří
silniční hospodářství
376 347 491
jdubsky@mukt.cz
Faul Antonín Mgr.
přestupky
376 347 486
afaul@mukt.cz
Fremund Petr Mgr
ved. odd. registru vozidel
376 347 674
pfremund@mukt.cz
Buchtová Iveta
registr řidičů
376 347 670
ibuchtova@mukt.cz
Hrušková Michaela Mgr.
bodový systém
376 347 669
mhruskova@mukt.cz
Janča Milan Ing.
ved. odd. přestupků
376 347 483
mjanca@mukt.cz
Kadlec Petr Ing.
bodový systém
376 347 668
pkadlec@mukt.cz
Kohoutová Zdeňka
registr vozidel
376 347 677
zkohoutova@mukt.cz

Kolář Jiří

silniční hospodářství
376 347 494
jkolar@mukt.cz
Koželuhová Alena
registr vozidel
376 347 666
akozeluhova@mukt.cz
Král Jaromír
registr vozidel
376 347 672
jkral@mukt.cz
Křížek Miroslav Ing.
přestupky
376 347 482
mkrizek@mukt.cz
Nauš Antonín Ing.
vedoucí odboru
376 347 481
anaus@mukt.cz
Netrvalová Renata
registr řidičů
376 347 673
rnetrvalova@mukt.cz
Pitulová Alenapřestupky 376 347 675apitulova@mukt.cz 
Dufala Jan Bc.
přestupky
376 347 485
jdufala@mukt.cz
Průchová Tereza
registr vozidel376 347 671
tpruchova@mukt.cz
Rubášová Jana
sekretariát
376 347 484
jrubasova@mukt.cz
Sukovatá Petra DiS.
přestupky
376 347 487
psukovata@mukt.cz

Rozsah činnosti:  
 • provádí výkon funkce dopravního úřadu, vydává stanoviska k rozhodnutí o koncesi pro druh dopravy taxislužba,
 • přiděluje evidenční  čísla vozidlům taxislužby, rozhoduje o vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby,
 • organizuje  a provádí  zkoušky odborné způsobilosti dopravců pro druh dopravy  taxislužba,
 • provádí výkon státního odborného dozoru nad dodržováním zákona o silniční   dopravě pro druh dopravy taxislužba, vede registr dopravců v taxislužbě,
 • rozhoduje o udělení (odnětí)  oprávnění k provádění pravidelného měření emisí silničních vozidel,
 • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí,
 • provádí výkon státní kontroly nad stanicemi měření emisí,
 • provádí výkon funkce silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy  v působnosti obce s rozšířenou působností,
 • provádí výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech silnice II a III. třídy, MK a veřejně přístupných účelových komunikací v působnosti obce s rozšířenou působností,
 • provádí výkon státního odborného dozoru nad silnicemi II. a III. třídy, dohled nad dodržováním zákona o pozemních komunikacích, nad podmínkami stanovenými v rozhodnutí a ukládá sankce za jejich porušení,
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtu bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů, projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu bodů řidičů,
 • provádí výkon státní správy a státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových  vozidel v rozsahu  vymezeném zákonem,
 • provádí výkon státní správy na úseku provozu na pozemních komunikacích, ve vztahu k řidičským oprávněním,
 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • určuje místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (silnicích II., III. třídy a MK ),
 • provádí výkon státní správy a státního dozoru v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • vede komplexní registr silničních vozidel,
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápis změn údajů zapisovaných v registru a jejich předávání do centrálního registru,
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,
 • kontroluje  plnění povinností a podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích  uložených  zákonem povinnými  osobami,
 • zajišťuje kontrolní činnost na svém úseku,
 • poskytuje informace  veřejnosti a jiným státním orgánům v rozsahu svých  kompetencí,
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
 • zajišťuje kontrolní činnost na svém úseku.
Životní situace

Návody na řešení životních situací naleznete v sekci CHCI SI ZAŘÍDIT

Informace o výsledcích kontrol podle kontrolního řádu:  

Informace o výsledcích kontrol za r. 2023 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2022 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2021 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2018 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2015 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2014 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád