ODBOR DOPRAVY (OD) | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

ODBOR DOPRAVY (OD)

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor dopravy (OD)

Umístění odboru:

Mayerova 130

Vedoucí odboru:

Ing. Antonín Nauš

Kontakty:

Augustin Jiří Ing.

silniční hospodářství

376 347 494

jaugustin@mukt.cz

Bosáková Zdeňka registr vozidel

376 347 676

zbosakova@mukt.cz

Bulková Dominika Mgr.
přestupky
376 347 487
dbulkova@mukt.cz
Dubský Jiří
silniční hospodářství
376 347 491
jdubsky@mukt.cz
Faul Antonín Mgr.
přestupky
376 347 486
afaul@mukt.cz

Fremund Petr Mgr.

registr vozidel

376 347 674

pfremund@mukt.cz

Hrušková Michaela Mgr.registr řidičů 

376 347 670 

mhruskova@mukt.cz 

Janča Milan Ing.

přestupky

376 347 483

mjanca@mukt.cz

Kadlec Petr Ing.

bodový systém

376 347  668

pkadlec@mukt.cz

Kovarovič Anton Ing.

zkušební komisař

376 347 671

akovarovic@mukt.cz

Koželuhová Alena

registr vozidel

376 347 666

akozeluhova@mukt.cz

Král Jaromír

registr vozidel

376 347 672

jkral@mukt.cz

Křížek Miroslav Ing.

přestupky

376 347 482

mkrizek@mukt.cz

Nauš Antonín Ing.

vedoucí odboru

376 347 481

anaus@mukt.cz

Netrvalová Renata registr řidičů

376 347 673

rnetrvalova@mukt.cz

Panušová Marie

registr vozidel

376 347 677

mpanusova@mukt.cz

Prchlík Milan

přestupky

376 347 485

mprchlik@mukt.cz

Rubášová Jana

sekretariát

376 347 484

jrubasova@mukt.cz

Sejpková Sylva Mgr.
přestupky
376 347 675
ssejpkova@mukt.cz
Šebestová Jana bodový systém

376 347 669

jsebestova@mukt.cz


Rozsah činnosti:  
 • provádí výkon funkce dopravního úřadu, vydává stanoviska k rozhodnutí o koncesi pro druh dopravy taxislužba,
 • přiděluje evidenční  čísla vozidlům taxislužby, rozhoduje o vydání průkazu o způsobilosti řidiče taxislužby,
 • organizuje  a provádí  zkoušky odborné způsobilosti dopravců pro druh dopravy  taxislužba,
 • provádí výkon státního odborného dozoru nad dodržováním zákona o silniční   dopravě pro druh dopravy taxislužba, vede registr dopravců v taxislužbě,
 • rozhoduje o udělení (odnětí)  oprávnění k provádění pravidelného měření emisí silničních vozidel,
 • vydává osvědčení k provozování stanice měření emisí,
 • provádí výkon státní kontroly nad stanicemi měření emisí,
 • provádí výkon funkce silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy  v působnosti obce s rozšířenou působností,
 • provádí výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech silnice II a III. třídy, MK a veřejně přístupných účelových komunikací v působnosti obce s rozšířenou působností,
 • provádí výkon státního odborného dozoru nad silnicemi II. a III. třídy, dohled nad dodržováním zákona o pozemních komunikacích, nad podmínkami stanovenými v rozhodnutí a ukládá sankce za jejich porušení,
 • provádí v registru řidičů záznamy o počtu bodů dosažených řidiči v bodovém hodnocení a o odečtu bodů, projednává námitky a rozhoduje ve věci záznamu o počtu bodů řidičů,
 • provádí výkon státní správy a státního dozoru ve věcech získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových  vozidel v rozsahu  vymezeném zákonem,
 • provádí výkon státní správy na úseku provozu na pozemních komunikacích, ve vztahu k řidičským oprávněním,
 • projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
 • určuje místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (silnicích II., III. třídy a MK ),
 • provádí výkon státní správy a státního dozoru v oblasti podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích
 • vede komplexní registr silničních vozidel,
 • rozhoduje o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádí zápis změn údajů zapisovaných v registru a jejich předávání do centrálního registru,
 • provádí zápisy údajů v technickém průkazu silničního vozidla,
 • kontroluje  plnění povinností a podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích  uložených  zákonem povinnými  osobami,
 • zajišťuje kontrolní činnost na svém úseku,
 • poskytuje informace  veřejnosti a jiným státním orgánům v rozsahu svých  kompetencí,
 • provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích,
 • zajišťuje kontrolní činnost na svém úseku.


Životní situace

 

 

Informace o výsledcích kontrol podle kontrolního řádu:  

 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2018 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád

Informace o výsledcích kontrol za r. 2015 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád 

Informace o výsledcích kontrol za r. 2014 podle zák. č. 255/2012 Sb., kontrolní řád


Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ