Oznámení „III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy), objekty “ C.1 - 001 Příprava staveniště, C.2 - 101 Obchvatová komunikace, C.3 - 102 Napojení silnice III/18515 a MK Klatovy (Okružní křižovatka č. 1), C.4 - 103

 

Naše značka: OD/2519/09/Ru

Vyřizuje:        Ing. Rubášová

Telefon:         376347494

Klatovy dne: 25.3.2009

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

O Z N Á M E N Í

o zahájení stavebního řízení 

 

         Dne 18.3.2009 podal stavebník Správa a údržba silnic Klatovy, Za Kasárny 324, Klatovy 4, IČ 074870, žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „III/0228 Přeložka Klatovy Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy), objekty “ C.1 - 001 Příprava staveniště, C.2 - 101 Obchvatová komunikace, C.3 - 102 Napojení silnice III/18515 a MK Klatovy (Okružní křižovatka č. 1), C.4 - 103 Napojení silnice III/18515 Tajanov (okružní křižovatka č. 2), C.5 - 104 Napojení silnice III/0228 Kal, Tajanov (okružní křižovatka č. 3), C.7 – 106 Účelové komunikace (polní cesty), C.8 – 201 Most přes Drnový potok, C.9 - 202 Most přes Úhlavu,  C.10 - 203 Inundační most, C.11 - 204 Most přes Tupadelský potok, C.12 - 301 Přeložka vodovodu a kanalizace, C.13 - 302 Odvodnění komunikace, dešťová kanalizace, C.14 - 321 Přeložka meliorační strouhy, C.16 - 402 Osvětlení okružních křižovatek - část mimo OK na I/22, C.19 - 701 Protihluková opatření, C.20 - 801 Sadovnické úpravy“, umístěnou  na p.p.č. 4164/36, 4164/39, 4164/43, 4164/32, 4164/41, 1899/4, 1898/3, 1898/4, 1898/5, 1899/5, 1899/2, 3700/21, 1915/3, 4217/26, 4217/24, 4217/25, 4217/23, 4217/22, 4217/21, 4217/20, 4217/19, 4217/18, 4217/17, 4217/16, 4217/15, 4217/14, 4217/13, 4217/12, 4217/11, 4217/10, 1519/2, 4217/9, 4217/6, 4217/3, 4217/4, 4217/2, 4217/7, 4217/1, 4217/8, 4217/5, 1514/3, 3547/13, 3547/11, 3547/9, 3547/30, 3547/42, 1509/14, 1512/6, 3547/12, 3547/39, 3547/14, 3547/34, 3547/1, 3720/7, 3720/9, 3720/10, 1512/17, 1172/16, 1172/15, PK 1172/1, 3505/2, 1170/4, PK 1170/1 v k.ú. Klatovy, na p.p.č 125/3, 125/1, 126/4, 126/5, 126/8, 370/9, 370/11, 370/13, 370/14, 370/15, 370/7, 370/20, 389/1, 389/2, 389/3, 389/5, 389/8, 1196/19, 1196/20, 1196/22, 1196/23, 1196/24, 1196/25, 1196/26, 1196/27, 1196/28, 374/11, 370/10, 1196/6, 1196/5, 1196/4, 1196/3, 1196/8, 1196/10, 1196/9, 1196/11, 1196/12, 1196/13, 1196/14, 1196/15, 1196/16, 1196/17, 1196/18, 1196/7, 297, 374/10, 374/13, 374/14, 374/15, 374/16, 374/5, 1196/1, 102/26 v k.ú. Tajanov u Tupadel, na p.p.č. 1203/5, 1203/7, 1203/8, 1366/26, 1366/21, 1366/22, 1366/23, 1366/20, 1366/24, 1366/25, 1263, 1262/4, 1262/5, 1049/7, 1049/8, 1049/9, 1049/4, 1049/5, 1190/11, 1190/12, 1190/13, 1190/6, 1190/10, 1190/9, 1190/8, 1366/18, 1366/13, 1366/14, 1366/15, 1074, 1069, 1080/6, 1080/4, 1366/12, 1366/11, 1366/10, 1366/9, 1366/8, 1366/7, 1366/5, 1366/4, 1366/3, 1366/2, 1366/1 v k.ú. Kal u Klatov.

 

         Městský úřad Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, jako speciální stavební úřad dle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších doplňků a změn a dle § 112, odst 1, zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších doplňků a změn (dále jen stavební zákon) oznamuje dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení   zahájení stavebního řízení a současně nařizuje ústní jednání, které se bude konat dne 23.4.2009 v 10.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Klatovy, odboru dopravy (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.)

 

Rozsah stavebních úprav:

Členění projektu na stavební objekty:

C.1 - 001 Příprava staveniště

C.2 - 101 Obchvatová komunikace

C.3 - 102 Napojení silnice III/18515 a MK Klatovy (Okružní křižovatka č. 1)

C.4 - 103 napojení silnice III/18515 Tajanov (okružní křižovatka č. 2)

C.5 - 104 Napojení silnice III/0228 Kal, Tajanov (okružní křižovatka č. 3)

C.7 - 106 Účelové komunikace (polní cesty)

C.8 - 201 Most přes Drnový potok

C.9 - 202 Most přes Úhlavu

C.10 - 203 Inundační most

C.11 - 204 Most přes Tupadelský potok

C.12 - 301 Přeložka vodovodu a kanalizace

C.13 - 302 Odvodnění komunikace, dešťová kanalizace

C.14 - 321 Přeložka meliorační strouhy

C.16 - 402 Osvětlení okružních křižovatek – část mimo OK na I/22

C.19 - 701 Protihluková opatření

C.20 - 801 Sadovnické úpravy

         Projekt řeší komunikační propojení stávající silnice I/22 a  sil.II/185 resp. I/27 a bude sloužit jako severozápadní obchvat města Klatov. Obchvatová komunikace je navržena v základní kategorii S 9,5/70 resp. MS2 10,5/8/50, navazující komunikace jsou navrženy v kategorii S 7,5/50 (sil.III/0220), MO2 7,5/50 (sil. III/18515 a MK), účelové komunikace jako obslužné pro pozemky podél obchvatu budou vybudovány v kategorii P4/30. Obchvatová komunikace je řešena jako extravilánová se základní příčným uspořádáním: jízdní pruh 3,5 m, vodící a odvodňovací proužek 0,25 m, zpevněná krajnice 0,5 m, nezpevněná krajnice 0,75 m. Úsek (K2) je řešen jako intravilánový se základní příčným uspořádáním: jízdní pruh 3,25 m, odvodňovací a vodící proužek 0,25 m, šířka mezi obrubníky 7,0 m. Podél komunikace je navržena jednostranná smíšená stezka pro chodce a cyklisty v šíři 3,0 m.

         Součástí tohoto povolení jsou tři okružní křižovatky. OK na sil III/18515 (Pod Borem) má navržen vnější průměr okružního pásu 40 m, šířka okružního pásu je 6,0 m + 2,5 m částečně pojížděný středový ostrůvek. OK na sil III/18515 (u bazénu) má vnější průměr okružního pásu 35 m, šířka okružního pásu je 6,0 m + 2,5 m částečně pojížděný středový ostrůvek. Třetí OK je na sil III/0228  s vnějším průměrem okružního pásu 36 m, šířka okružního pásu 6,0 m + 2,5 m částečně pojížděný středový ostrůvek.

         V místech křížení s vodním tokem jsou navrženy celkem 4 nové mosty. Odvodnění komunikace je zajištěno novými uličními vpustmi zaústěnými do nové dešťové kanalizace.

 

         Do podkladů lze nahlédnout u Městského úřadu Klatovy, odboru dopravy – dopravního úřadu (ul. Mayerova 130/V, bývalý areál kasáren – Plánická ul.). Nejpozději do  23.4.2009  na ústním jednání mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popř. důkazům nebude přihlédnuto. K námitkám účastníků řízení, které by mohly být uplatněny v územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydávání územního opatření při stavební uzávěře či asanaci území se nepřihlíží (§114, odst. 2 stavebního zákona). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce plnou moc.

 

 

        

 

                                                                                                      ……………………………

 Ing. Rubášová Romana

                                                                                                                                   služ. číslo 414649

 

         Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků řízení, doručuje se toto oznámením účastníkům řízení podle § 144, zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu veřejnou vyhláškou. Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně 15 dnů, poté se považuje za doručené a musí být vyvěšeno nejméně 25 dní před termínem podání připomínek.

 

 

Vyvěšeno na úřední desce                                                    Sejmuto z úřední desky

Městského úřadu Klatovy                                                     Městského úřadu Klatovy                   

dne ……………………..                                                     dne ……………………..

 

 

 

Vyvěšeno na elektronické úřední                                          Sejmuto z úřední elektronické 

desce Městského úřadu Klatovy                                          desky Městského úřadu Klatovy                   

dne ……………………..                                                     dne ……………………..

 

 

 

 

 

Účastníci řízení: (doručí se veřejnou vyhláškou)

Správa a údržba silnic Klatovy, Za Kasárny 324, Klatovy 4

 

Dotčené orgány:

Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15 dnů (potvrzené vrátit zpět na MěÚ Klatovy, odbor dopravy)

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a ÚR

Městský úřad Klatovy, odbor ŽP

Městský úřad Klatovy, odbor hospodářský

Městský úřad Klatovy, odbor školství a kultury

OŘ PČR, DI Klatovy

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, Plzeňská 165, Klatovy 2

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Územní odbor Klatovy, Aretinova 129, 339 01 Klatovy

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a SH, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Drážní Úřad, sekce stavební, oblast Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň

 

Na vědomí:

IP Projekt, Ing. Petr Zítek, Částkova 74, 326 00 Plzeň

Technické služby města Klatov