VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA (EVIDENCE OBYVATEL) | MĚSTSKÝ ÚŘAD KLATOVY

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA (EVIDENCE OBYVATEL)

Hlavní menu

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Veřejnoprávní smlouva (evidence obyvatel)

 Veřejnoprávní smlouva uzavřená s obcemi Ostřetice, Javor, Zborovy, Biřkov, Mlýnské Struhadlo

Na základě usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva města Klatov ze dne 7.2.2012 a z ........... usnesení Zastupitelstva obce ze dne ............ uzavírají níže uvedené smluvní strany tuto veřejnoprávní smlouvu:

 

Článek I. 

Smluvní strany

  

1. Město Klatovy

sídlo městského úřadu: náměstí Míru 62/I, 339 01 Klatovy

IČ: 00255661

zastoupené starostou města Mgr. Rudolfem Salvetrem

kraj Plzeňský

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy

(dále jen „město Klatovy“)

a

 

2. Obec ..............

sídlo obecního úřadu: ................

IČ: ...................

zastoupená starostou obce ..........................

kraj Plzeňský

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy

(dále jen „obec .................“)

 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy

 

V souladu s § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, budou orgány města Klatov namísto orgánů obce ................ podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel“), vykonávat následující:

a. Orgány města Klatov budou zapisovat údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel, a to v rozsahu § 3 odst. 3 písm. g) a h) zákona o evidenci obyvatel, týkající se evidence adres místa trvalého pobytu, adres pro doručování písemností, počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky a § 10b zákona o evidenci obyvatel,  kdy se na žádost obyvatele vedou údaje o adrese pro doručování písemností, její změny nebo zrušení.

b. Orgány obce ..................... budou údaje podle odst. 1 písm. a) tohoto článku získané od občanů obce ................. předávat orgánu města Klatov, a to vždy nejpozději následující pracovní den po jejich obdržení, a orgány města Klatov jsou povinny získané údaje zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po jejich obdržení od obce .................

c. Orgány obce ................ jsou povinny  pravomocné rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana (podle ustan. § 12 zákona o evidenci obyvatel) předat orgánu města Klatov nejpozději následující pracovní den po nabytí právní moci rozhodnutí a orgány města Klatov jsou povinny tento údaj zaevidovat do informačního systému evidence obyvatel nejpozději následující pracovní den po obdržení uvedeného rozhodnutí od obce .................

 

Článek III.

Úhrada nákladů

 

Obec ................ poskytne městu Klatovy na jeho účet č. 19-0821048319/0800 vedený u ČS a.s. Klatovy odměnu ve výši 10,- Kč (slovy: deset korun českých) za každý provedený úkon na základě plnění dohodnutého v čl. II této smlouvy. Odměna bude poskytována průběžně v pravidelných čtvrtletních splátkách.

 

Článek IV.

Doba trvání smlouvy

 

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2011. Tato smlouva je uzavřena dnem, kdy rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s jejím uzavřením nabude právní moci.

 

 

Článek V. 

Společná ustanovení

 

1. Smluvní strany zveřejní veřejnoprávní smlouvu bezodkladně po jejím uzavření na úředních deskách svých městských/obecních úřadů po dobu nejméně 15 dnů a zašlou ji krajskému úřadu ke zveřejnění ve Věstníku  právních předpisů kraje.

2. Po dobu platnosti této smlouvy vyvěsí smluvní strany na úředních deskách svých městských úřadů informaci o uzavření této smlouvy a jejím předmětu.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž jeden stejnopis obdrží město Klatovy, jeden obec ................ a jeden stejnopis včetně příslušných příloh obdrží Krajský úřad Plzeňského kraje spolu se žádostí o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy.

4. Smlouva nabývá účinnosti poté, co nabude právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu s uzavřením této veřejnoprávní smlouvy.

5. Nedílnou přílohu této smlouvy tvoří usnesení zastupitelstva města Klatovy, usnesení zastupitelstva obce ................ a pravomocné rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje o udělení souhlasu k uzavření smlouvy.

6. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky, které podléhají schválení smluvních stran a souhlasu krajského úřadu. Smlouvu lze před uplynutím sjednané doby ukončit písemnou dohodou stran, která vyžaduje souhlas Krajského úřadu Plzeňského kraje nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce. Lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé straně. Výpověď musí být oběma stranami oznámena Krajskému úřadu Plzeňského kraje.

 

V Klatovech dne............................                                

  

Mgr. Rudolf Salvetr                                                  

starosta města Klatov                                            

 

.........................................

starosta obce ................

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Klatovy, redakčním systémem DynaWeb. Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ