Metodika k ustavování osadních výborů v Klatovech - odkaz

Zákon č. 128/2000 Sb, o obcích ve svém § 120 říká, že osadní výbor se konstituuje „určením zastupitelstvem obce tak, aby byl nejméně tříčlenný, přičemž předsedu osadního výboru volí zastupitelstvo z řad členů osadního výboru.“ Je žádoucí, aby zastupitelstvo sledovalo vůli občanů dané osady. Nejprve oni by se měli vyjádřit, koho ve svém osadním výboru chtějí mít. S ohledem na blížící se konstituování nových osadních výborů navrhuje rada města následující postup, v němž by občané dané osady vyjádřili svá přání na obsazení svého osadního výboru: 

 

1. Městský úřad zajistí seznam obyvatel osady, vhodnou místnost a volební urnu a bude informovat všechny občany osady - městské části o termínu konání „volby“.

2. Městský úřad pověří dva své zaměstnance pomocí při organizaci vlastní volby, třetího člena dodá dotyčný osadní výbor. Dalšími členy mohou být zástupci kandidujících uskupení. Takto vytvořená komise přijede před zahájením „volby“ se seznamem občanů a prázdnými lístky. Každý z občanů městské části, kteří se do místnosti dostaví, obdrží lístek s pokynem, aby do něho dopsali jméno kteréhokoliv z obyvatel městské části, kterého by chtěl mít v osadním výboru.

3. V případě, že v osadě bude kandidovat více uskupení, MěÚ připraví podle podaných kandidátních listin hlasovací lístek.

4. Úprava lístků se bude provádět na určeném místě (plenta), občan na lístek napíše jména (v případě hlasovacího lístku podle bodu 3. zaškrtne) maximálně tolika občanů dané osady, kolik je členů osadního výboru. Při větším počtu jmen bude lístek neplatný.

5. Urnu po provedení volby komise na místě zapečetí a převeze do budovy MěÚ Klatovy, kde komise sečte hlasy a stanoví pořadí kandidátů podle počtu získaných hlasů.

6. Výsledek sčítání tato komise předloží předsedovi dosavadního osadního výboru a radě města. Zástupce města zjistí, zda kandidáti s nejvyšším počtem hlasů souhlasí s volbou a výsledek oznámí tajemníkovi MěÚ. Nebude-li některý s kandidátů souhlasit, osloví zástupce MěÚ dalšího kandidáta podle počtu hlasů. Výsledek pak tajemník MěÚ předloží Radě města, ta jej vezme na vědomí a předloží zastupitelstvu města s doporučením, aby za členy osadního výboru byli zvoleni ti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.

Je na osadních výborech, chtějí-li využít tento doporučený postup, nebo chtějí-li setrvat při dosavadním způsobu zjišťování jmen zájemců o členství v osadním výboru.

 

Svá přání oznamte tajemníkovi M. Jarošíkovi, tel. 376 347 215, mjarosik@mukt.cz.